NJOFTIM PER GJYKATEN E POSACME TE APELIT; SEANCE GJYQESORE, ANKUESIT AGIM & BLEDAR GURI

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

GJYKATA E POSAÇME E APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

 

Nr. 107 Akti 

Nr. 494 Prot (GJKKO)                                                                                                        

Data e regjistrimit 31.03.2021

 

SHPALLJE

NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

 

Në Gjykatën e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, është regjistruar çështja me nr. 107 Akti, në datë 31.03.2021 regjistrimi, që i përket.

 

KËRKUES:                           Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit

të Organizuar.

 

KUNDËR:                              1. Agim Guri

                                              2. Bledar Guri

                                              3. Florenc Guri

 

OBJEKTI:                             Konfiskimi i pasurisë automjet i markës Range Rover Sport, me targë AA555MB & automjet i markës Toyota Hilux, me targë AA664NB.

 

Seanca gjyqësore është caktuar për t’u zhvilluar më datë 26 Prill 2021, ora 09:30.

Kjo shpallje publike, bëhet në konformitet me kërkesat e nenit 460/5 të Kodit të Procedurës Civile, me qëllim që të marrin dijeni për datën dhe orën e zhvillimit të këtij gjykimi, ankuesit Agim Guri dhe Bledar Guri.

Një kopje e kësaj shpallje vendoset në vendin e njoftimeve të kësaj Gjykate të Posaçme të Apelit, një tjetër në atë të njoftimeve të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, një kopje bashkëngjitet akteve të dosjes, si dhe një kopje do të publikohet në websit të gjykatës.

 

Tiranë, më 12.04.2021.

 

KRYESUESI I KOLEGJIT

Dhimitër LARA