NJOFTIM PER GJYKATEN E POSACME TE APELIT; SEANCE GJYQESORE, ANKUESIT XHAVIT & EMILJANO VULKA

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr. 105 Akti                
Nr. 483 Prot (GJKKO)                                                              

Data e regjistrimit 25.03.2021

SHPALLJE

NE GJYKATEN E POSAÇME TE SHKALLES SE PARE PER KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR        ·

'

Në Gjykatën e Posacme e Apelit për Korrupsionin dhe Krirnin e Organizuar, është regjistruar çështja me nr. 105 akti, ne datë 25.03.2021 regjistrimi, i përke·t.

KËRKUES:                        Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

KUNDËR:                           1. Xhavit Vulka

2. Emiljano Vulka

OBJEKTI:                        Konfiskimi i pasurisë automjet targuar AA888NG, marka BMW ngjyrë e zezë dhe automjetit targuar AA994TM, kamion vetëshkarkues i markës IVECO MAGIRUS, ngjyrë blu-bardhe.

Seanca gjyqësore është caktuar per t'u zhvilluar më datë 27 Prill 2021, ora 12:00.

Kjo shpallje publike, bëhet në konformitet me kërkesat e nenit 460/5 të Kodit të Proçedurës Civile, me qëllim që të marrin dijeni për datën dhe orën e zhvillimit të këtij gjykimi, ankuesit Xhavit Vulka dhe Emiljano Vulka.

Një kopje e kësaj shpallje vendoset në vendin e njoftimeve të kësaj Gjykate të Posaçme të Apelit, një tjetër në atë të njoftimeve të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, një kopje bashkëngjitet akteve  të  dosjes, si dhe një kopje do të publikohet në websit të gjykatës.

Tiranë, më 06.04.2021

                                   

                                              KRYESUESI I KOLEGJIT

                                                       Dhimiter LARA