NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE, KUNDËR ILIR SELMANI

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E APELIT
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr. 144 Akti

Nr. 739 Prot (GJKKO)

Data e regjistrimit 26.05.2021

 

SHPALLJE

NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Në Gjykatën e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, është regjistruar çështja me nr. 144 Akti, në datë 26.05.2021 regjistrimi, që i përket.

 

KËRKUES:                           Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit

të Organizuar.

KUNDËR:                             1. llir Selmani

OBJEKTI:                             Konfiskimi i automjetit me targe AA063YH, me shasi WDC2533891F476694 ne pronesi te z.llir Selmani

Seanca gjyqësore është caktuar për t’u zhvilluar më datë 25 Qershor 2021, ora 09:30.

Kjo shpallje publike, bëhet në konformitet me kërkesat e nenit 460/5 të Kodit të Procedurës Civile, me qëllim që të marrin dijeni për datën dhe orën e zhvillimit të këtij gjykimi, ankuesi Ilir SELMANI.

Një kopje e kësaj shpallje vendoset në vendin e njoftimeve të kësaj Gjykate të Posaçme të Apelit, një tjetër në atë të njoftimeve të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, një kopje bashkëngjitet akteve të dosjes, si dhe një kopje do të publikohet në websit të gjykatës.

Tiranë, më 07.06.2021.

 

KRYESUESI I KOLEGJIT

Dhimitër LARA