NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE, KUNDËR Nikollaq Novrus Sina

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E APELIT PËR
KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr. 124 Akti     

Nr. 871 Prot (GJKKO)                                                                                                    

Data e regjistrimit 26.04.2021

SHPALLJE

NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Në Gjykatën e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, është regjistruar çështja me nr. 165 akti, në datë 21.06.2021 regjistrimi, që i përket.

KERKUES:            Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, e përfaqësuar në gjykim nga prokurore Elida Kaçkini.

OBJEKTI:                             Konfiskimin e pasurisë për të cilin është vendosur sekuestro me urdhërin nr.62 datë 06.05.2020 të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, vleftësuar me vendimin nr.47 datë 01.06.2020 të Gjykatës së Posaçme së Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, automjet Land Rover, marka Range Rover, me targë AA176VI, me numer shasie SALSF2D44DA769450.

 NDAJ   SUBJEKTIT:         Nikollaq Novrus Sina

BAZA LIGJORE :                Aktit Normativ nr. 01 datë 31.01.2020 “ Për masat parandaluese në kudër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit dhe sigurisë publike”.

Seanca gjyqësore është caktuar për t’u zhvilluar më datë 23 Korrik 2021 ora 09.00.

Trupi gjykues sipas shortit të datës 21.06.2021 përbëhet: Relatore Saida Dollani, anëtare Nertina Kosova dhe Miliana Muça.

Kjo shpallje publike, bëhet në konformitet me kërkesat e nenit 460/5 të Kodit të Procedurës Civile, me qëllim që të marrin dijeni për datën dhe orën e zhvillimit të këtij gjykimi, subjekti i aktit normativ Nikollaq Sina dhe mbrojtësi i tij av.Arlind Zotaj.

Një kopje e kësaj shpallje vendoset në vendin e njoftimeve të kësaj Gjykate të Posaçme të Apelit, një tjetër në atë të njoftimeve të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, një kopje bashkëngjitet akteve të dosjes, si dhe një kopje do të publikohet në websit të gjykatës.

Tiranë, më 28.06.2021.

SEKRETARE                                                           KRYESEKRETARE

B.KADILLARI                                                              L.SHKRETA