Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pozicionin “nëpunës gjyqësor''

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

 

KANCELARI

Nr. 297/1 Prot.                                                                                                      Tiranë, më 25.03.2021  

L ë n d a:        Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pozicionin “nëpunës gjyqësor”.

                                                                                                                T I R A N Ë

Në zbatim Ligjit 98/2016, datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve minimale të punës dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për pozicionin:

  • 1 (një) vend vakant në pozicionin Nëpunës gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

  • Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar në fazën e dytë të konkurrimit janë:

1. Bruna Tahir

2. Dritan Sukaj

3. Griselt Marku

Intervista e strukturuar me gojë e kandidatëve do të zhvillohet më datën 26.03.2021, ora 14:00Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

KANCELARI

SAIMIR SHYTI