Njoftim mbi shpalljen e kandidatëve fitues për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË

PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

KANCELARI

Nr.317 Prot.                                                                                                        Tiranë, më 12.03.2021  

L ë n d a:        Njoftim mbi shpalljen e kandidatëve fitues për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR    

                                                                                                      T I R A N Ë

Në zbatim te nenit 13, të Vendimit nr.622, datë 10.12.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor "Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor” në përfundim të të procedurës së vlerësimit të kandidatëve nga Këshilli i Gjykatës dhe shpalljes së fituesve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralale dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për pozicionin:

  • 3 (tre) vende vakante në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

  • Kandidatët e fitues të shpallur nga Këshilli i Gjykatës janë:

1. Enkeleda Luga                  me 85 Pikë

2. Sfaelda Çukaj                    me 84 Pikë

3. Ermelinda Milingu           me 83 Pikë

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

                                                     KANCELARI

                                                   SAIMIR SHYTI