Njoftim mbi shpalljen e kandidatëve fitues për pranimin në shërbimin civil gjyqësor, në kategorinë ekzekutive.

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË

PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

KANCELARI

Nr. 289 Prot.                                                                                                       Tiranë, më 05.03.2021  

L ë n d a:        Njoftim mbi shpalljen e kandidatëve fitues për pranimin në shërbimin civil gjyqësor, në kategorinë ekzekutive.

KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR    

                                                                                                      T I R A N Ë

Në zbatim te neneve 32 dhe 33 të Vendimit nr.622, datë 10.12.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor "Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, në përfundim të procedurës së vlerësimit profesional të kandidatëve nga Këshilli i Gjykatës dhe shpalljes së fituesve, për përmbushjen e kritereve për pranimin në shërbimin civil gjyqësor, në kategorinë ekzekutive, të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për pozicionin:

2 (dy) vende vakant në pozicionin Specialist IT, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

  • Kandidatët fitues të shpallur nga Këshilli i Gjykatës janë:

1. Daniel Leka           me 78 Pikë

2. Teofan Kapoj        me 72 Pikë

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

                                                     KANCELARI

                                                   SAIMIR SHYTI