PËRMBLEDHJE E SEANCAVE GJYQËSORE – E HENE 16 JANAR 2023

Përmbledhje e seancave gjyqësore – E hënë 16 janar 2023

 • Shtyhet seanca gjyqësore “Kërkesë për Konfiskim” për t u zhvilluar në datën 20 janar ora 13:00 për konkluzionet përfundimtare të prokurorit.
 • Gjykata e Posaçme e Shkallës së parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar vendosi pranimin e kërkesës së Prokurorisë për pushimin e hetimeve për procedimin penal nr. 93/2020 të regjistruar mbi bazën e kallzimit të grupit parlamentar të PD-së ndaj shtetasit E. B. për veprat penale të parashikuara nga nenet: 190 dhe 257/a të Kodit Penal.
 • Shtyhet seanca gjyqësore“Kërkesë për Konfiskim” për t u zhvilluar në datën 30 janar ora 10:00 për t i vënë në dispozicion ekspertit kontabël aktet shtesë nga subjekti për konfiskim.
 • Shtyhet seanca gjyqësore ndaj të pandehurit Emiljano Hajdar Shullazi akuzuar për veprat penale: "Vrasje në rrethana të tjera cilësuese", kundër dy ose më shumë personave të kryer në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal", "Fallsifikimi i dokumentave", etj, parashikuar nga nenet 79/dh, 28/4, 333/a, K.Penal. Seanca e radhës do të zhvillohet në 23 janar, ora 09:00 për mosformim të trupit gjykues, pasi gjyqtarja Eva Deda mungonte për arsye shëndetsore.
 • Shtyhet seanca gjyqësore ndaj të pandehurit Agostin Kole Ndreveshaj akuzuar për vepën penale të "Korrupsioni aktiv në zgjedhje", parashikuar nga neni 328 i K.Penal për konkluzionet përfundimtare të prokurorit. Seanca e radhës do të zhvillohet në datën  25 janar ora 14:00.
 • U zhvillua seanca gjyqësore ndaj të pandehurit Gjovalin Pjeter Zefi akuzuar për veprën penale tëKorrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike', parashikuar nga neni 244/2 i Kodit Penal. Gjykata e Posaçme e Shkallës së parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar vendosi deklarimin fajtor të të pandehurit Gjovalin Zefi për kryerjen e veprës penale të “Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike', parashikuar nga neni 244/2 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 (dy) vjet burgim.

Nëaplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale, të pandehurit Gjovalin Zefi, i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit të dhënë, duke u dënuar përfundimisht me 1 (një) vit a 4 (katër) muaj burgim. Vuajtja e dënimit për pjesën e pavuajtur do të kryhet në një burg të sigurisë së zakonshme. Në aplikim të nenit 190 të K.Pr.Penale, provat materiale që janë shuma monetare prej 600 euro, të konfiskohet dhe të kalojnë në favor të shtetit.

 • Shtyhet seanca gjyqësore në ngarkim të shtetasit Fatos Ylvi Lulo me akuzën “Refuzimin për deklarimin, mosdeklarimin, fshehja, ose deklarimi i rremë, i pasurive, interesave private të personave të zgjedhur dhe nënpunësve publike ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim," parashikuar nga nenet 257/a/2 i K.Penal. Seanca gjyqësore do të gjykohet në themel në datën 30 janar ora 11:00 për parashtrime nga mbrojtësi.
 • Shtyhet seanca gjyqësore ndaj të pandehurit Miqail Sulejman Berberi “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike", parashikuar nga nenet 259/1 te Kodit Penal.
 • Shtyhet seanca gjyqësore ndaj të pandehurit Ylber Y Hoxha për mosparaqitjen e avokatit.
 • Shtyhet seanca gjyqësore ndaj të pandehurit Eduart Ruçi, për mosplotësim të trupit gjykues. Seanca e radhës do të zhvillohet në dat Eduart Ruçi, për mosplotësim të trupit gjykues. Seanca e radhës do të zhvillohet në datën 25 janar, e mërkurë ora 09:00 
 • U zhvillua seanca gjyqësore në dhomë këshillimi ndaj ankueses Metlie Alla me objekt :
 • Deklarimi absolutisht i pavlefshëm i njoftimit nr. 651/1 prot., datë 30.09.2022 të drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar z. Arben Kraja pë nxjerrjen e kallëzimit penal ndaj gjyqtarit Avni Sejdi pë kompetencë lëndore dhe territoriale në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Gjykata vendosi mospranimin e ankimimit;
 • Shqyrtimin e kallëzimit nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar sipas K.Pr. Penale.
 • Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen ankuesit
 • Kundër vendimit mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, duke filluar ky afat nga e nesërmja e njoftimit të këtij vendimi.

U shpall sot në Tiranë, më 16 janar 2023

Përmbledhje e seancave gjyqësore – E hënë 16 janar 2023

 • Shtyhet seanca gjyqësore “Kërkesë për Konfiskim” për t u zhvilluar në datën 20 janar ora 13:00 për konkluzionet përfundimtare të prokurorit.
 • Gjykata e Posaçme e Shkallës së parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar vendosi pranimin e kërkesës së Prokurorisë për pushimin e hetimeve për procedimin penal nr. 93/2020 të regjistruar mbi bazën e kallzimit të grupit parlamentar të PD-së ndaj shtetasit E. B. për veprat penale të parashikuara nga nenet: 190 dhe 257/a të Kodit Penal.
 • Shtyhet seanca gjyqësore“Kërkesë për Konfiskim” për t u zhvilluar në datën 30 janar ora 10:00 për t i vënë në dispozicion ekspertit kontabël aktet shtesë nga subjekti për konfiskim.
 • Shtyhet seanca gjyqësore ndaj të pandehurit Emiljano Hajdar Shullazi akuzuar për veprat penale: "Vrasje në rrethana të tjera cilësuese", kundër dy ose më shumë personave të kryer në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal", "Fallsifikimi i dokumentave", etj, parashikuar nga nenet 79/dh, 28/4, 333/a, K.Penal. Seanca e radhës do të zhvillohet në 23 janar, ora 09:00 për mosformim të trupit gjykues, pasi gjyqtarja Eva Deda mungonte për arsye shëndetsore.
 • Shtyhet seanca gjyqësore ndaj të pandehurit Agostin Kole Ndreveshaj akuzuar për vepën penale të "Korrupsioni aktiv në zgjedhje", parashikuar nga neni 328 i K.Penal për konkluzionet përfundimtare të prokurorit. Seanca e radhës do të zhvillohet në datën  25 janar ora 14:00.
 • U zhvillua seanca gjyqësore ndaj të pandehurit Gjovalin Pjeter Zefi akuzuar për veprën penale tëKorrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike', parashikuar nga neni 244/2 i Kodit Penal. Gjykata e Posaçme e Shkallës së parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar vendosi deklarimin fajtor të të pandehurit Gjovalin Zefi për kryerjen e veprës penale të “Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike', parashikuar nga neni 244/2 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 (dy) vjet burgim.

Nëaplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale, të pandehurit Gjovalin Zefi, i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit të dhënë, duke u dënuar përfundimisht me 1 (një) vit a 4 (katër) muaj burgim. Vuajtja e dënimit për pjesën e pavuajtur do të kryhet në një burg të sigurisë së zakonshme. Në aplikim të nenit 190 të K.Pr.Penale, provat materiale që janë shuma monetare prej 600 euro, të konfiskohet dhe të kalojnë në favor të shtetit.

 • Shtyhet seanca gjyqësore në ngarkim të shtetasit Fatos Ylvi Lulo me akuzën “Refuzimin për deklarimin, mosdeklarimin, fshehja, ose deklarimi i rremë, i pasurive, interesave private të personave të zgjedhur dhe nënpunësve publike ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim," parashikuar nga nenet 257/a/2 i K.Penal. Seanca gjyqësore do të gjykohet në themel në datën 30 janar ora 11:00 për parashtrime nga mbrojtësi.
 • Shtyhet seanca gjyqësore ndaj të pandehurit Miqail Sulejman Berberi “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike", parashikuar nga nenet 259/1 te Kodit Penal.
 • Shtyhet seanca gjyqësore ndaj të pandehurit Ylber Y Hoxha për mosparaqitjen e avokatit.
 • Shtyhet seanca gjyqësore ndaj të pandehurit Eduart Ruçi, për mosplotësim të trupit gjykues. Seanca e radhës do të zhvillohet në dat Eduart Ruçi, për mosplotësim të trupit gjykues. Seanca e radhës do të zhvillohet në datën 25 janar, e mërkurë ora 09:00 
 • U zhvillua seanca gjyqësore në dhomë këshillimi ndaj ankueses Metlie Alla me objekt :
 • Deklarimi absolutisht i pavlefshëm i njoftimit nr. 651/1 prot., datë 30.09.2022 të drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar z. Arben Kraja pë nxjerrjen e kallëzimit penal ndaj gjyqtarit Avni Sejdi pë kompetencë lëndore dhe territoriale në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Gjykata vendosi mospranimin e ankimimit;
 • Shqyrtimin e kallëzimit nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar sipas K.Pr. Penale.
 • Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen ankuesit
 • Kundër vendimit mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, duke filluar ky afat nga e nesërmja e njoftimit të këtij vendimi.

U shpall sot në Tiranë, më 16 janar 2023

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar mori në shqyrtim  seancën gjyqësore me dyer të hapura çështjen penale kundër TË PANDEHURVE:

 1. Fatjon Koçllari, i akuzuar se ka kryer veprat penale Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 298/1,28/4, 333/a/1 dhe 334/1 të Kodit Penal.
 2. Emiljano Likaj (Gaçaj), akuzuar se ka kryer veprat penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 298/1,28/4, 333/a/1 dhe 334/1 të Kodit Penal.
 3. Mehdi Mamushli, i akuzuar se ka kryer veprat penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 298/1,28/4, 333/a/1 dhe 334/1 të Kodit Penal.
 4. Dushan Spahiu, akuzuar se ka kryer veprat penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”’, parashikuar nga nenet 298/1,28/4, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
 5. Paulin Koçi, akuzuar se ka kryer veprat penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 298/1,28/4, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
 6. Indrit Hita, akuzuar se ka kryer veprat penale Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 298/1,28/4, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
 7. Enjad Myrtaj, akuzuar se ka kryer veprat penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 298/1, 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
 8. Roland Ramadani, akuzuar se ka kryer veprat penale Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 298/1, 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal. (procesverbal për ekzekutimin e masës së sigurimit datë 19.01.2022, ora 09:50).
 9. Fatos Dusha, akuzuar se ka kryer veprat penale Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 298/1, 333/a/2 dhe 334 të Kodit Penal.
 10. Mohamed Abdurrahim Sherif (alias Abdel Rehim Mohamed ELI), akuzuar se ka kryer veprat penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 298/1,28/4, 333/a/1 dhe 334/1 të Kodit Penal.
 11. Petrit Pashaj, akuzuar se ka kryer veprat penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 298/1, 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal .
 12. Zamir Muliu, akuzuar se ka kryer veprat penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 298/1, 28/4, 333/a/2 dhe 334/1të Kodit Penal.
 13. Qazim Ismailaj, akuzuar se ka kryer veprat penale Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 298/1,28/4, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
 14. Fatjon Belaj, i akuzuar se ka kryer veprat penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 298/1,28/4, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
 15. Klement Latifaj, akuzuar se ka kryer veprat penale Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 298/1,28/4, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
 16. Robert Hysa, akuzuar se ka kryer veprat penale Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 298/1, 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
 17. Arjol Lleshi, i akuzuar se ka kryer veprat penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 298/1,28/4, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
 18. Kristiana Sako, e akuzuar se ka kryer veprën penale Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, në bashkëpunim, parashikuar nga neni 298/3 i Kodit Penal

Në përfundim të shqyrtim gjyqësor, pasi dëgjoi palët në konkluzione përfundimtare;

Gjykata bazuar në nenin 112, 375, 379, 384, 406 pika 1, 388 pika 1 germa “d” të K.Pr.Penale dhe nenin 47, 48, 49, 59, 298 pika 1, 3, 333/a pika 1 dhe 2, 334 pika 1 të Kodit Penal:
                                                                 VENDOSI:

1. Deklarimin fajtor të të pandehurit Dushan Spahiu, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, kryer në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga neni 298/1 i Kodit Penal dhe në bazë tij dhe nenit 334/1 të Kodit Penal, dënimin e tij me 8 (tetë) vjet burgim. Në aplikim të nenit 406/1 të K.Pr.Penale, dënimit të të pandehurit Dushan Spahiu i zbritet një e treta e masës së dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 5 (pesë) vjet e 4 (katër) muaj burgim.

2. Deklarimin fajtor të të pandehurit Paulin Koçi, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, kryer në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga neni 298/1 i Kodit Penal dhe në bazë të tij dhe të nenit 334/1 të Kodit Penal, dënimin me 8 (tetë) vjet burgim. Në aplikim të nenit 406/1 të K.Pr.Penale, dënimit të të pandehurit Paulin Koçi i zbritet një e treta e masës së dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 5 (pesë) vjet e 4 (katër) muaj burgim.

3. Deklarimin fajtor të të pandehurit Fatjon Koçllari, për veprën penale “Ndihma për kalim te paligjshëm të kufijve”, kryer në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga neni 298/1 i Kodit Penal dhe në bazë të tij dhe të nenit 334/1 te Kodit Penal, dënimin me 8 (tetë) vjet burgim. Në aplikim të nenit 406/1 të K.Pr.Penale, dënimit të të pandehurit Fatjon Koçllari i zbritet 1/3 (një e treta) e masës së dënimit duke u dënuar me  5 (pesë) vjet e 4 (katër) muaj burgim.

4. Deklarimin fajtor të të pandehurit Emiljano Likaj (Gaçaj), për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, kryer në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga neni 298/1 i Kodit Penal dhe në bazë të tij dhe të nenit 334/1 të Kodit Penal, dënimin me 9 (nëntë) vjet burgim. Në aplikim të nenit 406/1 të K.Pr.Penale, dënimit të të pandehurit Emiljano Likaj (Gaçaj) i zbritet një e treta e masës së dënimit duke u dënuar me 6 (gjashtë) vjet burgim.

5. Deklarimin fajtor të të pandehurit Indrit Hita, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, kryer në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga neni 298/1 i Kodit Penal dhe në bazë të tij dhe të nenit 334/1 të Kodit Penal, dënimin e tij me 6 (gjashtë) vjet burgim. Në aplikim të nenit 406/1 të K.Pr.Penale, dënimit të të pandehurit Indrit Hita i zbritet një e treta e masës së dënimit, duke u dënuar me 4 (katër) vjet burgim.

6. Deklarimin fajtor të të pandehurit Enjad Myrtaj, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, kryer në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga neni 298/1 i Kodit Penal dhe në bazë të tij dhe të nenit 334/1 te Kodit Penal, dënimin e tij me 6 (gjashtë) vjet burgim. Në aplikim të nenit 406/1 të K.Pr.Penale, dënimit të të pandehurit Enjad Myrtaj i zbritet një e treta e masës së dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 4 (katër) vjet burgim.

7. Deklarimin fajtor të të pandehurit Roland Ramadani, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, kryer në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga neni 298/1 i Kodit Penal dhe në bazë të tij dhe të nenit 334/1 të Kodit Penal, dënimin e tij me 6 (gjashtë) vjet burgim. Në aplikim të nenit 406/1 të K.Pr.Penale, dënimit të të pandehurit Roland Ramadani i zbritet një e treta e masës së dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 4 (katër) vjet burgim

8. Deklarimin fajtor të të pandehurit Mohamed Abdurrahim Sherif për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, kryer në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga neni 298/1 i Kodit Penal dhe në bazë të tij dhe të nenit 334/1 të Kodit Penal, dënimin e tij me 7 (shtatë) vjet burgim.

8.3 Në aplikim të nenit 406/1 të K.Pr.Penale, dënimit të të pandehurit Mohamed Abdurrahim Sherif i zbritet një e treta e masës së dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 4 (katër) vjet e 8 (tetë) muaj burgim.

9. Deklarimin fajtor të të pandehurit Robert Hysa, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, kryer në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga neni 298/1 i Kodit Penal dhe në bazë të tij dhe të nenit 334/1 te Kodit Penal, dënimin e tij me 7 (shtatë) vjet burgim. Në aplikim të nenit 406/1 të K.Pr.Penale, dënimit të të pandehurit Robert Hysa, i zbritet një e treta e masës së dënimit dhe dënohet përfundimisht me 4 (katër) vjet e 8 (tetë) muaj burgim.

10. Deklarimin fajtor të të pandehurit Petrit Pashaj, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, kryer në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga neni 298/1 i Kodit Penal dhe në bazë të tij dhe të nenit 334/1 të Kodit Penal, dënimin e tij me 6 (gjashtë) vjet burgim. Në aplikim të nenit 406/1 të K.Pr.Penale, dënimit të të pandehurit Petrit Pashaj, i zbritet një e treta e masës së dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 4 (katër) vjet burgim.

 11. Deklarimin fajtor të të pandehurit Fatos Dusha, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 298/3 i Kodit Penal, dhe dënimin e tij me 5 (pesë) vjet burgim. Në aplikim të nenit 406/1 te K.Pr.Penale, dënimit të të pandehurit Fatos Dusha i zbritet një e treta e masës së dënimit, duke e dënuar përfundimisht me 3 (tre) vjet e 4 (katër) muaj burgim.

 • Bazuar në nenin 59 të Kodit Penal, urdhërohet pezullimi i ekzekutimit të dënimit me burgim për të pandehurin Fatos Dusha, duke e vënë në provë për një periudhë kohe prej 3 (tre) vjetësh, me kusht që të mos kryejë vepër tjetër penale dhe të mbaj kontakt me Shërbimin e Provës.
 • Bazuar në nenin 389 të K.Pr.Penale, shuhet masa e sigurimit personal “arrest në burg” parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, caktuar nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar nr.2, datë 09.01.2022 dhe urdhërohet lirimi i menjëhershëm i të pandehurit Fatos Dusha nëse nuk mbahet i arrestuar apo ndaluar në kuadër të ndonjë procedimi tjetër penal.

12.  Deklarimin fajtor të të pandehurit Qazim Ismailaj, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, kryer në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga neni 298/1 i Kodit Penal dhe në bazë të tij dhe të nenit 334/1 të Kodit Penal, dënimin e tij me 6 (gjashtë) vjet burgim. Në aplikim të nenit 406/1 të K.Pr.Penale, dënimit të të pandehurit Qazim Ismailaj, i zbritet një e treta e masës së dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 4 (katër) vjet burgim.

13. Deklarimin fajtor të të pandehurit Fatjon Belaj, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 298/3 i Kodit Penal dhe dënimit e tij me 5 (pesë) vjet burgim. Në aplikim të nenit 406/1 te K.Pr.Penale, dënimit të të pandehurit Fatjon Belaj, i zbritet një e treta e masës së dënimit dhe dënohet përfundimisht me 3 (tre) vjet e 4 (katër) muaj burgim.

14. Deklarimin fajtor të të pandehurit Klement Latifaj, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 298/3 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 5 (pesë) vjet burgim. Në aplikim të nenit 406/1 të K.Pr.Penale, dënimit të të pandehurit Klement Latifaj, i zbritet një e treta e masës së dënimit dhe dënohet përfundimisht me 3 (tre) vjet e 4 (katër) muaj burgim.

15. Deklarimin fajtor të të pandehurit Arjol Lleshi, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 298/3 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 5 (pesë) vjet burgim. Në aplikim të nenit 406/1 të K.Pr.Penale, dënimit të të pandehurit Arjol Lleshi, i zbritet një e treta e masës së dënimit dhe dënohet përfundimisht me 3 (tre) vjet e 4 (katër) muaj burgim.

16. Deklarimin e pafajshëm të të pandehurit Mehdi Mamushli, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, kryer në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga neni 298/1 i Kodit Penal dhe 334 i Kodit Penal. Në aplikim të nenit 406/1 te K.Pr.Penale, dënimit të të pandehurit Mehdi Mamushli i zbritet një e treta e masës së dënimit duke u dënuar përfundimisht me 2 (dy) vjet burgim.

17. Deklarimin fajtor të të pandehurit Zamir Muliu lidhur me veprën penale “Moskallëzim krimi” parashikuar nga neni 300 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 (dy) vjet burgim. Në aplikim të nenit 406/1 të K.Pr.Penale, dënimit të të pandehurit Zamir Muliu, i zbritet një e treta e masës së dënimit duke u dënuar përfundimisht me 16 (gjashtëmbëdhjetë) muaj.

 • Gjykata bazuar në nenin 261 pika 1 germa “c” të K.Pr.Penale, konstaton shuarjen e masës së sigurimit personal “arrest në burg” për të pandehurin Zamir Muliu caktuar nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me vendimin nr.2, datë 09.01.2022, dhe urdhëron lirimin e menjëhershëm të tij nëse nuk mbahet i arrestuar apo ndaluar në kuadër të ndonjë procedimi tjetër penal.

 18. Deklarimin fajtor të të pandehurës Kristiana Sako, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 298/3 i Kodit Penal dhe në bazë te këtij neni, dënimin e saj me 5 (pesë) vjet burgim. Në aplikim te nenit 406/1 të K.Pr.Penale, dënimit të të pandehurës Kristiana Sako, t'i zbritet një e treta e masës së dënimit, me 3 (tre) vjet e 4 (katër) muaj burgim.

 • Në aplikim të nenit 59 të Kodit Penal urdhërohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim për të pandehurën Kristiana Sako dhe vënia në provë me afat prej 24 (njëzet e katër) muaj, me kusht që e pandehura të mbajë kontakte me shërbimin e provës, si dhe gjatë kohës së provës të mos kryeje vepër tjetër penale.

U shpall sot, në Tiranë, më datë 16.01.2023