Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
PËR GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

 

Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
01 30.03.2021 Nr.Prot 388.
Info mbi ceshtjet e gjykuara dhe te perfunduara ne Gjykaten e Posacme te Shkalles se Pare per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
       
02 07.04.2021 Nr.415 Prot. Kerkese per dokumentacion: Kopje e Vendimeve Gjyqesore per periudhen: 19 Djetor 2019 deri ne 31 Mars 2021