Njoftime për shtyp gjyqtari i medias Gj.K.K.O

Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Nr. Cështjes

Data

Fillon

Salla

Pala 1

Tipi

Gjyqtar

70101-00222
-87-2020

28/10/2020

09:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

Kundershtim vendimi "Per mosfillimin e proçedimit penal" (neni 291 K.Pr.Penale)

Saida Dollani

Dhimitër Lara

Nertina Kosova

70101-00228
-87-2020

29/10/2020

09:00

01

T D [Kërkues]

Kundershtim vendimi "Per mosfillimin e proçedimit penal" (neni 291 K.Pr.Penale)

Saida Dollani

Nertina Kosova

Albana Boksi

70101-00224
-87-2020

29/10/2020

10:00

01

E Sh [Kërkues], G D [Kërkues]

Kundershtim vendimi "Per mosfillimin e proçedimit penal" (neni 291 K.Pr.Penale)

Sokol Binaj

Nertina Kosova

Saida Dollani

76007-00225
-87-2020

29/10/2020

11:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

Konfiskim pasurie

Albana Boksi

Nertina Kosova

Sokol Binaj

60016-00244
-87-2020

29/10/2020

12:00

01

L D [Kërkues]

Verifikim te kushteve te zbatimit te mases se sigurimit

Nertina Kosova

Dhimitër Lara

Sokol Binaj

70101-00229
-87-2020

30/10/2020

09:30

01

A Ç [Kërkues]

Kundershtim vendimi "Per mosfillimin e proçedimit penal" (neni 291 K.Pr.Penale)

Dhimiter Lara

Sokol Binaj

Nertina Kosova