Vendime të Këshillit të Gjykatës së Posaçme

Vendime të Këshillit të Gjykatës së Posaçme

Rezultate: 49 Faqe 1 nga 5

VENDIM

PËR “CAKTIMIN PËRKOHËSISHT TË Z. DAVID NIKAJ, PËR TË USHTRUAR DETYRËN E “NËPUNËSIT CIVIL GJYQËSOR”, NË POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST I SHËRBIMEVE MBËSHETËSE”, NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE, SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE DHE PROKURIMEVE PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR”


VENDIM

PËR “CAKTIMIN PËRKOHËSISHT TË Z. ILIA KOÇOLLARI, PËR TË USHTRUAR DETYRËN E “NËPUNËSIT CIVIL GJYQËSOR”, NË POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST I SHËRBIMEVE MBËSHETËSE”, NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE, SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE DHE PROKURIMEVE PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR”


VENDIM

PËR “CAKTIMIN PËRKOHËSISHT TË Z. PETRIT MEÇANI, PËR TË USHTRUAR DETYRËN E “NËPUNËSIT CIVIL GJYQËSOR”, NË POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST I SHËRBIMEVE MBËSHETËSE”, NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE, SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE DHE PROKURIMEVE PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR”


VENDIM

PËR “CAKTIMIN PËRKOHËSISHT TË Z. GRISELT MARKU, PËR TË USHTRUAR DETYRËN E “NËPUNËSIT CIVIL GJYQËSOR”, NË POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST I SHËRBIMEVE GJYQËSORE” PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR


VENDIM

PËR “CAKTIMIN PËRKOHËSISHT TË Z. ARDI TRESKA, PËR TË USHTRUAR DETYRËN E “NËPUNËSIT CIVIL GJYQËSOR”, NË POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST I SHËRBIMEVE GJYQËSORE” PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR


VENDIM

PËR “CAKTIMIN PËRKOHËSISHT TË Z. ADONIS MEMA, PËR TË USHTRUAR DETYRËN E “NËPUNËSIT CIVIL GJYQËSOR”, NË POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST I SHËRBIMEVE GJYQËSORE” PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR


VENDIM

PËR “CAKTIMIN PËRKOHËSISHT TË Z. ELTON SULOLLARI, PËR TË USHTRUAR DETYRËN E “NËPUNËSIT CIVIL GJYQËSOR”, NË POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST I SHËRBIMEVE GJYQËSORE” PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR


VENDIM

PËR “NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 6 DATË 07.07.2023, “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE ORGANIGRAMËS SË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR” SI DHE PËR MIRATIMIN E PËRSHKRIMEVE TË DETYRAVE DHE PËRGJEGJËSIVE TË POZICIONEVE TË NËPUNËSVE CIVIL GJYQËSOR TË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR”


VENDIM

PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. ÇILJETA PRIFTI, PËR NJË PERIUDHË PROVE 1 VJEÇARE, NË DETYRËN E “DREJTOR, NË DREJTORINË E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR”, PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR


VENDIM

PËR REVOKIMIN E VENDIMIT TË KËSHILLIT NR. 19, DATË 13.11.2023 “PËR EMËRIMIN E ZNJ. ÇILJETA PRIFTI, PËR NJË PERIUDHË PROVE 1 VJEÇARE, NË DETYRËN E “DREJTOR, NË DREJTORINË E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR”, PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR”


Rezultate: 49 Faqe 1 nga 5