Vendime të Këshillit të Gjykatës së Posaçme

Vendime të Këshillit të Gjykatës së Posaçme

Rezultate: 28 Faqe 1 nga 3

VENDIM

SHPALLJEN E KATËR VENDEVE VAKANTE PRANË GJ.K.K.O


VENDIM

MIRATIMIN E PROJEKTBUXHETIT PËR VITET 2024-2026, FAZA E DYTË


VENDIM

TRANSFERIMIN E PËRHERSHËM TË NËPUNËSVE CIVIL GJYQËSOR TË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR


VENDIM

CAKTIMIN E Znj. DHURATA SHEHU NË DETYRËN E DREJTORIT TË DREJTORISË SË BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR


VENDIM

MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE ORGANIGRAMËS SË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR


VENDIM

MIRATIMIN E KËRKESËS PËR DORËHEQJE NGA POZICIONI I PUNËS SË SEKRETARES GJYQËSORE PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, TË ZJ. EVALDA JERA


VENDIM

MIRATIMIN E KËRKESËS PËR DORËHEQJE NGA POZICIONI I PUNËS SË SEKRETARES GJYQËSORE PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, TË ZJ. RILINA VATA


VENDIM

REVOKIMIN E VENDIMIT NR.2, DATË 31.05.2023 TË KËSHILLIT TË GJYKATËS


VENDIM

Për miratimin e projekt-buxhetit për vitet 2024-2026, faza e parë.


PROCES-VERBAL

Për miratimin e projekt-buxhetit për vitet 2024-2026, faza e parë, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar nga Keshilli i Gjykates.


Rezultate: 28 Faqe 1 nga 3