Vendime të Këshillit të Gjykatës së Posaçme

Vendime të Këshillit të Gjykatës së Posaçme

Rezultate: 35 Faqe 1 nga 4

VENDIM

PËR REZULTATET E KONKURRIMIT SIPAS PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE SPECIALIST PËR STATISTIKAT GJYQËSORE, NË SEKTORIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT, STATISTIKAVE DHE MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN, MEDIAN DHE ME JASHTË


VENDIM

PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. MARSILDA SOGJA, NË DETYRËN E “SEKRETARES GJYQËSORE”, PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR


VENDIM

PËR EMËRIMIN E ZNJ. ÇILJETA PRIFTI, PËR NJË PERIUDHË PROVE 1 VJEÇARE, NË DETYRËN E “DREJTOR, NË DREJTORINË E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR”, PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR.


VENDIM

PËR EMËRIMIN E ZNJ. ERBLINA DARDHA, NË DETYRËN E “SEKRETARES GJYQËSORE”, PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR


VENDIM

PËR EMËRIMIN E Z. DANIEL LEKA, NË DETYRËN E “SHEF SEKTORI, NË SEKTORIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT, STATISTIKAVE DHE MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN, MEDIAN DHE ME JASHTË”, PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR


VENDIM

PËR EMËRIMIN E ZNJ. ERVINA THOMOLLARI, NË DETYRËN E “SHEF SEKTORI, NË SEKTORIN E PROTOKOLL/ARKIVËS”, PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR


VENDIM

PËR EMËRIMIN E ZNJ. JONILDA SALLAKU, NË DETYRËN E “SHEF SEKTORI, NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE, SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE DHE PROKURIMEVE”, PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR


VENDIM

SHPALLJEN E KATËR VENDEVE VAKANTE PRANË GJ.K.K.O


VENDIM

MIRATIMIN E PROJEKTBUXHETIT PËR VITET 2024-2026, FAZA E DYTË


VENDIM

TRANSFERIMIN E PËRHERSHËM TË NËPUNËSVE CIVIL GJYQËSOR TË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR


Rezultate: 35 Faqe 1 nga 4