Vendime të Këshillit të Gjykatës së Posaçme

Vendime të Këshillit të Gjykatës së Posaçme

Rezultate: 49 Faqe 2 nga 5

VENDIM

PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. DILA DOÇI, NË DETYRËN “SPECIALIST PËR STATISTIKAT GJYQËSORE”, NË SEKTORIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT, STATISTIKAVE DHE MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN, MEDIAN DHE ME JASHTË


VENDIM

PËR REVOKIMIN E VENDIMIT TË KËSHILLIT NR. 23, DATË 14.12.2023 “PËR REZULTATET E KONKURRIMIT SIPAS PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE SPECIALIST PËR STATISTIKAT GJYQËSORE, NË SEKTORIN E TEKNOLOGJISË SË NFORMACIONIT, STATISTIKAVE DHE MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN, MEDIAN DHE ME JASHTË”


VENDIM

PER MIRATIMIN E MODELIT TE FORMULARIT TE ANKESES SE NEPUNESIT CIVIL GJYQESOR


VENDIM

PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËR VITET 2025-2027


VENDIM

PËR REZULTATET E KONKURRIMIT SIPAS PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE SPECIALIST PËR STATISTIKAT GJYQËSORE, NË SEKTORIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT, STATISTIKAVE DHE MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN, MEDIAN DHE ME JASHTË


VENDIM

PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. MARSILDA SOGJA, NË DETYRËN E “SEKRETARES GJYQËSORE”, PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR


VENDIM

PËR EMËRIMIN E ZNJ. ÇILJETA PRIFTI, PËR NJË PERIUDHË PROVE 1 VJEÇARE, NË DETYRËN E “DREJTOR, NË DREJTORINË E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR”, PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR.


VENDIM

PËR EMËRIMIN E ZNJ. ERBLINA DARDHA, NË DETYRËN E “SEKRETARES GJYQËSORE”, PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR


VENDIM

PËR EMËRIMIN E Z. DANIEL LEKA, NË DETYRËN E “SHEF SEKTORI, NË SEKTORIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT, STATISTIKAVE DHE MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN, MEDIAN DHE ME JASHTË”, PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR


VENDIM

PËR EMËRIMIN E ZNJ. ERVINA THOMOLLARI, NË DETYRËN E “SHEF SEKTORI, NË SEKTORIN E PROTOKOLL/ARKIVËS”, PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR


Rezultate: 49 Faqe 2 nga 5