Vendime të Këshillit të Gjykatës së Posaçme

Vendime të Këshillit të Gjykatës së Posaçme

Rezultate: 28 Faqe 3 nga 3

VENDIM

"Miratimin e Programit të Transparencës të Rishikuar; Miratimin e Rregjistrit të Kërkesave dhe Përgjigjeve të Rishikuar; Caktimin e Koordinatorit për të Drejtën e Informimit, të GJKKO-së, Znj. Dinora Aleksi"


VENDIM PËR PËRFUNDIM TË MARDHËNIES SË PUNES ''ERMIRA FISHTA''

Vendim për përfundimin e marrëdhënieve të punës të arkivistes gjyqësore shtetases "Ermira Fishta”


VENDIM

" Për pranimin e dorëheqjes së sekretares gjyqësore Olivia Myftiu, etj "


VENDIM

Per: " Mosndarjen e trupave gjykues të Gjykatës së Posacme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për shkak të numrit të pakët të gjyqtarëve ... "


Vendim

per: "Miratimin e Projektbuxhetit te viteve 2022- 2024 dhe te relacionit shoqerues..."


VENDIM

“Për marrjen e masave të veçanta në veprimtarinë gjyqësore të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Për për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID – 19”


VENDIM

“Për marrjen e masave për zbatimin e Vendimit nr. 128 datë 24.03.2020 të KLGJ “Për pezullimin e veprimeve dhe shërbimeve gjyqsore në të gjithë gjykatat në RSH” dhe marrjen e masave të tjera për mbrojtjen e shëndetit të gjyqtarëve, administratës, subjekteve procedurale dhe publikut“


VENDIM

“Për marrjen e masave për zbatimin e Vendimit nr. 127 datë 10.03.2020 të KLGJ “Për pezullimin e veprimeve dhe shërbimeve gjyqsore në të gjithë gjykatat në RSH” dhe marrjen e masave të tjera për mbrojtjen e shëndetit të gjyqtarëve, administratës, subjekteve procedurale dhe publikut“


Rezultate: 28 Faqe 3 nga 3