Vendime të Këshillit të Gjykatës së Posaçme

VENDIM

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR
KËSHILLI I GJYKATËS

Nr. 1790/7 Prot                                                                                        Tiranë, më 07.07.2023

                                                                                                      

 

VENDIM

Nr.­­­­­ 8, datë 07.07.2023

PËR

“TRANSFERIMIN E PËRHERSHËM TË NËPUNËSVE CIVIL GJYQËSOR TË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN

DHE KRIMIN E ORGANIZUAR”

Mbështetur në nenin 66 të Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin nr. 6, datë 07,07.2023 të Këshillit të Gjykatës “Për miratimin e strukturës dhe organigramës së Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, Këshilli i Gjykatës, i përbërë nga Zëvendëskryetarja Irena Gjoka, gjyqtarja Etleva Deda dhe Kancelari Saimir Shyti, në mbledhjen e tij, të datës së sotme 07.07.2023,

 V E N D O S I:

 1. Transferimin e përhershëm të znj. Jolanda Nasufi, nga pozicioni Kryesekretar, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Kryesekretar, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 2. Transferimin e përhershëm të znj. Fjoralba Kola, nga pozicioni Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 3. Transferimin e përhershëm të znj. Nesila Tirana, nga pozicioni Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 4. Transferimin e përhershëm të znj. Andina Gjoka, nga pozicioni Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 5. Transferimin e përhershëm të znj. Ervina Thomollari, nga pozicioni Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 6. Transferimin e përhershëm të znj. Alma Stafaj, nga pozicioni Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 7. Transferimin e përhershëm të znj. Drita Suta, nga pozicioni Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 8. Transferimin e përhershëm të znj. Diella Ndoci, nga pozicioni Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 9. Transferimin e përhershëm të znj. Enkeleda Luga, nga pozicioni Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 10. Transferimin e përhershëm të znj. Sfaelda Çukaj, nga pozicioni Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 11. Transferimin e përhershëm të znj. Elsa Lita, nga pozicioni Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 12. Transferimin e përhershëm të znj. Bora Totolaku, nga pozicioni Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 13. Transferimin e përhershëm të znj. Ujesa Gashi, nga pozicioni Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 14. Transferimin e përhershëm të znj. Ermelinda Milingu, nga pozicioni Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 15. Transferimin e përhershëm të znj. Jonilda Sallaku, nga pozicioni Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Specialiste Burimeve Njerëzore/Prokurime në Sektorin Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Komandimin e znj. Jonilda Sallaku në pozicionin e Shef Sektori, në Sektorin Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, deri në plotësimin e këtij pozicioni vakant.  
 16. Transferimin e përhershëm të znj. Brisejda Agolli, nga pozicioni Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 17. Transferimin e përhershëm të znj. Mimoza Zykollari, nga pozicioni Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 18. Transferimin e përhershëm të znj. Ornela Balla, nga pozicioni Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 19. Transferimin e përhershëm të znj. Dila Doçi, nga pozicioni Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Sekretare Gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 20. Transferimin e përhershëm të znj. Dhurata Shehu, nga pozicioni Kryetare Degës Buxhetit, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Drejtore e Drejtorisë së Buxhetit dhe Menaxhimit Finaciar, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 21. Transferimin e përhershëm të znj. Alfreda Radovani, nga pozicioni Ekonomiste, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Specialiste Buxheti/Finance, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 22. Transferimin e përhershëm të znj. Alisa Brahimaj, nga pozicioni Magaziniere, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Magaziniere, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 23. Transferimin e përhershëm të z. Daniel Leka, nga pozicioni Specialist IT, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Specialist IT/Statistikë, në Sektorin e IT, Statistikë dhe Marrëdhënieve me Publikun dhe Median, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Komandimin e z. Daniel Leka në pozicionin e Shef Sektori, në Sektorin e IT, Statistikë dhe Marrëdhënieve me Publikun dhe Median, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, deri në plotësimin e këtij pozicioni vakant.  
 24. Transferimin e përhershëm të z. Teofan Kapoj, nga pozicioni Specialist IT, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Specialist IT/Statistikë, në Sektorin e IT, Statistikë dhe Marrëdhënieve me Publikun dhe Media, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 25. Transferimin e përhershëm të znj. Dinora Aleksi, nga pozicioni Specialist ZMP, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Specialist i Marrëdhënieve me Publikun dhe Median, në Sektorin e IT, Statistikë dhe Marrëdhënieve me Publikun dhe Media, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 26. Transferimin e përhershëm të z. Kastriot Kullaj, nga pozicioni Arkivist, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Specialist Protokoll/Arkivë, në Sektorin e Protokoll/Arkivë, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 27. Transferimin e përhershëm të z. Elton Sulollari, nga pozicioni Nëpunës Gjyqësor, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Nëpunës Gjyqësor, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 28. Transferimin e përhershëm të z. Adonis Mema, nga pozicioni Nëpunës Gjyqësor, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Nëpunës Gjyqësor, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 29. Transferimin e përhershëm të z. Ardi Treska, nga pozicioni Nëpunës Gjyqësor, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Nëpunës Gjyqësor, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 30. Transferimin e përhershëm të z. Griselt Marku, nga pozicioni Nëpunës Gjyqësor, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Nëpunës Gjyqësor, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 31. Transferimin e përhershëm të z. Leonard Përkeqi, nga pozicioni Ftues, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Ftues, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 32. Transferimin e përhershëm të znj. Bukurie Cani, nga pozicioni Sanitare, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Sanitare, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 33. Transferimin e përhershëm të znj. Groshe Curri, nga pozicioni Sanitare, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Sanitare, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 34. Transferimin e përhershëm të znj. Resmije Damzi, nga pozicioni Sanitare, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Sanitare, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 35. Transferimin e përhershëm të z. Gentjan Llaci, nga pozicioni Shofer, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Shofer, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 36. Transferimin e përhershëm të z. Arben Ndreka, nga pozicioni Shofer, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Shofer, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 37. Transferimin e përhershëm të z. Rubin Shehi, nga pozicioni Shofer, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Shofer, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 38. Transferimin e përhershëm të z. Argjir Sino, nga pozicioni Shofer, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Shofer, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 39. Transferimin e përhershëm të z. Saimir Bitri, nga pozicioni Shofer, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Shofer, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 40. Transferimin e përhershëm të z. Arjan Muça, nga pozicioni Mirëmbajtës, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Mirëmbajtës, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 41. Transferimin e përhershëm të z. Haxhi Sefa, nga pozicioni Punonjës Sigurie, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Punonjës Sigurie, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 42. Transferimin e përhershëm të z. Petrit Meçani, nga pozicioni Specialist Shërbimesh Mbështetëse, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Specialist Shërbimesh Mbështetëse, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 43. Transferimin e përhershëm të z. Agron Bakiu, nga pozicioni Specialist Shërbimesh Mbështetëse, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Specialist Shërbimesh Mbështetëse, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 44. Transferimin e përhershëm të z. Ilia Koçollari, nga pozicioni Specialist Shërbimesh Mbështetëse, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin Specialist Shërbimesh Mbështetëse, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe një kopje i dërgohet Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe administrohet në dosjet personale të nëpunësve civilë gjyqësorë.

KËSHILLI I GJYKATËS

    Anëtar/Kancelar                   Kryetare/Zëvendëskryetare              Anëtare/Gjyqtare  

      Saimir SHYTI                                Irena GJOKA                              Etleva DEDA