Taksat e shërbimeve

Taksat e shërbimeve gjyqësore

Natyra e shërbimit Masa e taksës në lekë
Për regjistrimin e personave fizikë e juridik privatë (shtetas shqiptarë) 1 000
Për regjistrimin e personave fizikë e juridikë privatë (shtetas të huaj) 4 500
Për lëshimin e vërtetimit se personi nuk ka pengesa ligjore për pajisje me pasaportë për jashtë shtetit 100
Për legalizimin e akteve të noterisë nga Ministria e Drejtësisë 100
 
Kerkesë padi që paraqiten në gjykatë                                      Masa e taksës në lekë
Për pension ushqimor                                               -
Për vërtetim fakti për vërtetim fakti                                               1 500
Padi për zgjidhje martese                                               1 500
Padi për pavlefshmëri të veprimeve juridike                                               1 500
 
Padi të rrjedhura nga marrëdhënie kontraktore si dhe për shkaktim dëmi Masa e taksës në lekë
Me vleftë deri në 100 000 lekë      1 500
Me vleftë mbi 100 000 lekë        1 % e vlerës
Padi për pjestim pasurie      1 500
Padi për kthim në punë       -