Njoftime për shtyp gjyqtari i medias Gj.K.K.O

Njoftim Publik

Informacion (i përmbledhur) në lidhje me veprimtarinë e gjykatave të posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar, data 26.05.2020.

Në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për datën 26.05.2020 u planifikuan 20 seanca, nga të cilat:

1 seancë gjyqësore, përfundoi.
5 seanca gjyqësore, u shtynë.
2 seanca, në lëndë të masave të sigurimit, u përfunduan.
6 seanca, në lëndë të masave të sigurimit, u shtynë.
2 seanca paraprake, u shtynë.
1 seancë në lëndë të masave parandaluese sipas aktit normativ nr. 1, datë 31.01.2020, përfundoi.
1 seancë gjyqësore për rivlerësimin e masës mjekësore, përfundoi.
2 seanca të shqyrtimit të kërkesave të palëve gjatë hetimeve paraprake, u shtynë.

Në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për datën 26.05.2020 u planifikuan 7 seanca, nga të cilat:

1 seancë, në lëndë të masave të sigurimit, përfundoi.
4 seanca, në lëndë të masave parandaluese sipas aktit normativ nr. 1, datë 31.01.2020, u shtynë.
1 seancë, në lëndë të ankimit ndaj vendimit të mosfillimit të procedimit, u shty.
1 seancë gjyqësore, u shty.