NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE, ANKUES LEONARD KOKA & DURIM BAMI

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E APELIT PËR
KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr. 182 Akti    

 Nr. 880 Prot (GJKKO)                                                                                                      

Data e regjistrimit 05.07.2021

SHPALLJE

NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Në Gjykatën e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, është regjistruar çështja me nr. 182 akti, në datë 05.07.2021 regjistrimi, që i përket.

Ankues:                LEONARD Haki KOKA

­                                                DURIM Dylaver BAMI

Kunder:                                 Vendimit nr.25/154 datë 27.05.2021 të Gjykatës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar

BAZA LIGJORE :                Nenet 442, 442/a, 443/4, 444, 452, 454, 466/ç, 467 e vijues të K.Pr.Penale. Neni 24 pika3 e aktit normativ nr.1 datë 31.01.2020 të K.Ministrave si dhe neni 442 e vijues të K.Pr.Civile.

Seanca gjyqësore është caktuar për t’u zhvilluar më datë 28 Korrik  2021 ora 09.00.

Trupi gjykues sipas shortit të datës 05.07.2021 përbëhet: Relatore Saida Dollani, anëtare Dhimitër Lara dhe Miliana Muça.

Kjo shpallje publike, bëhet në konformitet me kërkesat e nenit 460/5 të Kodit të Procedurës Civile, me qëllim që të marrin dijeni për datën dhe orën e zhvillimit të këtij gjykimi, ankuesit Leonard Haki Koka, e mbrojtësi i tij av.Juxhin Vrenozi dhe Durim Dylaver Bami e mbrojtësi i tij av.Ilir Murati.

Një kopje e kësaj shpallje vendoset në vendin e njoftimeve të kësaj Gjykate të Posaçme të Apelit, një tjetër në atë të njoftimeve të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, një kopje bashkëngjitet akteve të dosjes, si dhe një kopje do të publikohet në websit të gjykatës.

Tiranë, më 08.07.2021.

SEKRETARE                                                           KRYESEKRETARE

B.KADILLARI                                                              L.SHKRETA