NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE, KUNDËR ARDIAN & MATEO DOÇAJ

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

GJYKATA E POSAÇME E APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr. 120 Akti  

Nr. 565 Prot (GJKKO)                                                                                                          

Data e regjistrimit 22.04.2021

SHPALLJE

NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Në Gjykatën e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, është regjistruar çështja me nr. 120 Akti, në datë 22.04.2021 regjistrimi, që i përket.

KËRKUES:                           Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit

të Organizuar.

KUNDËR:                             1. Ardian Doçaj

                                                2. Mateo Doçaj

                                               

OBJEKTI:                             Konfiskimi i pasurisë: banesë 2 kate+njësi shërbimi, e ndodhur në lagjjen “Fermentim”, Shkodër; tokë arë sip.1541 m2, me nr.144/37, z.k.1869 Grudë e Re; tokë truall sip.350 m2, me nr.144/38, z.k.1869-Grudë e Re.

Seanca gjyqësore është caktuar për t’u zhvilluar më datë 19.05.2021, ditë e mërkurë, ora 11:00.

Kjo shpallje publike, bëhet në konformitet me kërkesat e nenit 460/5 të Kodit të Procedurës Civile, me qëllim që të marrin dijeni për datën dhe orën e zhvillimit të këtij gjykimi, ankuesit Mateo Doçaj dhe Ardian Doçaj.  

Një kopje e kësaj shpallje vendoset në vendin e njoftimeve të kësaj Gjykate të Posaçme të Apelit, një tjetër në atë të njoftimeve të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, një kopje bashkëngjitet akteve të dosjes, si dhe një kopje do të publikohet në website të gjykatës.

Tiranë, më 04.05.2021.

KRYESUESI I KOLEGJIT

Dhimitër LARA