NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE, KUNDËR Real Lefter Osmani

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E APELIT PËR
KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr. 177 Regj.Themeltar    

Nr. 880 Prot (GJKKO)                                                                                                    

Dt. Reg 30.06.2021                                                                  Dt.urdhërimit 02/07/2021

URDHER THIRRJE

Kryesuesja e Kolegjit te Gjykates se Posayme te Apelit per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Kolegj i krijuar sipas shortit elektronik te dates O I .07.2021 nga gjyqtaret: Miliana Muça (relatore), Saida Dollani  dhe Nertina Kosova  (anetare), duke konstatuar se ne Gjykaten e Posayme te Apelit per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar jane derguar, nga Gjykata e Posayme e Shkalles se Pare per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, aktet e procedimit  dhe  te  ankimit/apelit te shtetasit  Real Osmani, paraqitur nga avokati Erion Laze, ndaj vendimit 83, date 11.05.2021 te Gjykates se Posayme te Shkalles se Pare per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, paraqitur ne gjykaten qe ka dhene vendimin e apeluar me numer ankimi 357,

Ne zbatim te nenit 24, pika 3 te aktit normativ nr. l/2020"Per masat parandaluese ne kuader te forcimit te luftes kunder Terrorizmit, Krimit te organizuar, Krimeve te Renda dhe konsolidimit te Rendit e Sigurise Publike', i lidhur me nenin 460 te K.Pr.Civile (perfshire dhe ndryshimet me ligjin nr.44/2021),

CAKTOJ:

  1. Me date 23.07.2021, ora 11:00 zhvillimin e gjykimit  te  eshtjes  me  numer  regjistri 177, date 30.06.2021, nga trupi gjykues i perbere nga gjyqtaret Miliana Muça (relatore), Saida Dollani dhe Nertina Kosova (anetare), qe i perket paleve:

KERKUESE: Prokuroria e Posa me Kunder Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar, perfaqesuar nga Prokurori i Posa em Sotir Kllapi

OBJEKTI: Konfiskimin e pasurise:

Kunder: Subjektit Real Lefter Osmani, banues ne Vlore, rajoni nr. 1, lagjja "Partizani", afer Spitalit Rajonal, banese private.

Ndaj pasurise: Automjet i llojit autoveture, i markes Audi AS, me targe AA555TH
ne pronesi te shtetasit Real Lefter Osmani.

  1. Referuar pikes 5 te nenit 460 te K.Pr.Civile, njoftimin per diten dhe oren e  gjykimit  me shpallje ne ambjentet e Gjykates se Posa1rme te Apelit per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar si dhe ne ambjentet e Gjykates se Posa1rme te Shkalles se Pare per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

- Njoftimi te behet dhe ne fagen e intemetit te Gjykates se Posa1rme te Apelit per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe te Gjykates se Posa1rme te Shkalles se Pare per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

  1. Pala ankuese, nenin 460 te K.Pr.Civile, te ndryshuar me nenin 12 te ligjit nr. 44/2021, ka te drejte qe deri ne pese dite para shqyrtimit te 1reshtjes te paraqese parashtrime me shkrim lidhura me shkaqet e ngritura ne ankim.

 

GJYQTARE RELATORE

MILIANA MUÇA