NJOFTIM PËR MEDIAT DATË 11.06.2024

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

NJOFTIM PËR MEDIAT

  1. Kërkuesi Fran Marashi më datë 14.05.2024, Nr.rregj.them. 289 ka paraqitur pranë Gjykatës kërkesën me objekt: Zëvëndësim mase sigurimi, bazuar në nenin 260/2 të K.Penal  të K.Pr.Penale.
  2. Në përfundim të gjykimit Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me trup gjykues të përbërë nga gjyqtarët Erjon Bani, Flora Hajredinaj dhe Flojera Davidhi, me Vendimin Nr. 289, datë 11.06.2024 vendosi:
  1. Rrëzimin e kërkesës si të pabazuar në ligj.
  2. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen kërkuesit/të pandehurit.
  3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar brenda 5 (pesë) ditëve, duke filluar ky afat nga e nesërmja e njoftimit të këtij vendimit.

Tiranë, më datë 11.06.2024

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar