Njoftim fituesi për pozicionin “shofer”.

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

 

KANCELARI

 

Nr. 296/2 Prot.                                                                                                  Tiranë, më 30.03.2021  

L ë n d a:        Njoftim fituesi për pozicionin “shofer”.

                                                                                                    

Në zbatim Ligjit 98/2016, datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në përfundim të procesit të konkurimit të kandidatëve, ju njoftojmë se për pozicionin:

  • 1 (një) vend vakant në pozicionin Shofer, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

  • Kandidati fitues u shpall :

1. Z. Argjir Sino

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

KANCELARI

SAIMIR SHYTI