Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

NJOFTIM MBI MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive sekretare gjyqësore.

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

KANCELARI

Nr.29/4 Prot.                                                                                      Tiranë, më 23.12.2021  

L ë n d a:        Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive sekretare gjyqësore.

KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR    

                                                                                                      T I R A N Ë

Në zbatim te nenit 9, pika 2, të Vendimit nr.622, datë 10.12.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor "Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, në përfundim të procedures së vlerësimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e proceduës së lëvizjes paraslele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpaslljen për konkurim, ju njoftojmë se, për pozicionin:

  • 3 (tre) vende vakante në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

  • Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar në fazën e dytë të konkurimit janë:

1. Arta Marku

2. Brisejda Agolli

3. Gentjana Mehmetaj

4. Klea Xhaferi

5. Megi Jaupi

6. Jonilda Sallaku

Vlerësimi profesional i kiandidatëve do të zhvillohet në datën 29.12.2021, ora 10:00, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, nga Këshilli i Gjykatës.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

                                                     KANCELARI

                                        SAIMIR SHYTI