Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR POZICIONIN “Specialist (elektrik)”.

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

KANCELARI

Nr. 1343/2 Prot.                                                                                  Tiranë, më 21.07.2023  

L ë n d a:        Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pozicionin “specialist elektrik”, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë GJKKO-së.

                                                                                                    T I R A N Ë

Në zbatim Ligjit 98/2016, datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve minimale të punës dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për pozicionin:

  • 1 (një) vend vakant “specialist elektrik”, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

  • Kandidati i kualifikuar për të vazhduar në fazën e dytë të konkurrimit është:

1. David Gjon Nikaj

Intervista e strukturuar me gojë e kandidatit do të zhvillohet më datën 24.07.2023, ora 13:00Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

KANCELARI

SAIMIR SHYTI