Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E KANDIDATËVE FITUES PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SEKRETARE GJYQËSORE

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

KANCELARI

Nr.1251/3 Prot.                                                                                     Tiranë, më 07.09.2022  

L ë n d a:        Njoftim mbi shpalljen e kandidatëve fitues për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive sekretare gjyqësore.

KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR    

T I R A N Ë

Në zbatim të ligjit nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 13, të Vendimit nr.622, datë 10.12.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor "Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, si dhe të Udhëzimit nr.85, datë 11.03.2021, e KLGJ-së "Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor", në përfundim të procedurës së vlerësimit të kandidatëve nga Këshilli i Gjykatës dhe shpalljes së fituesve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralale dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për pozicionin:

  • 3 (tre) vende vakante në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

  • Kandidatët e fitues të shpallur nga Këshilli i Gjykatës janë:

1. Mimoza Zykollari       me 97 Pikë

2. Dila Doçi                      me 90 Pikë

3. Ornela Balla                me 89,3 Pikë

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

KANCELARI

SAIMIR SHYTI