Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

NJOFTIM MBI rezultatet e verifikimit paraprak për pozicionin “shofer”.

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR
KANCELARI

Nr. 1098/1 Prot.                                                                                    Tiranë, më 09.05.2023  

L ë n d a:        Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pozicionin “shofer”.

                                                                                                    T I R A N Ë

Në zbatim Ligjit 98/2016, datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve minimale të punës dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për pozicionin:

  • 2 (dy) vende vakant në pozicionin Shofer, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

  • Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar në fazën e dytë të konkurrimit janë:

1. Saimir Bitri

Intervista e strukturuar me gojë e kandidatëve do të zhvillohet më datën 10.05.2023, ora 11:00Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

KANCELARI

SAIMIR SHYTI