Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr.274/2 Prot.                                                                                                Tiranë, më 13/12/2021

NJOFTIM

PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Bazuar ne ligjin nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Tiranë, shpall konkurrimin për vend të lirë pune, si më poshtë :

- Për 1 (një) vend, në pozicionin Sanitar/e, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

- Kërkesa të përgjithshme, kandidati duhet të plotësoj të gjitha kërkesat e përgjithshme për pranimin në  shërbimin civil, sipas nenit nr. 55, të Ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”. Marrëdhëniet e punës për pozicionin Sanitar/e rregullohen sipas dispozitave të Kodit të Punës në RSH.

Përshkrimi i përgjithshëm i punës për pozicionin Sanitar/e dhe detyrat që ajo kryenjanë si  më poshtë:

Sanitarja” është punonjëse e administratës së gjykatës dhe përmbush detyrat e mëposhtme:

 1. Pastrimi i ambjenteve të brendshme të institucionit (zyrat sipas ndarjes së kateve përkatëse, hollet, shkallët, sallat e gjyqeve, vetratat., etj).
 2. Pastrimi i parkimit të bodrumit dhe dhe ambjenteve në bodrum (dhomave dhe qelive të paraburgimit).
 3. Pastrimi i ambjenteve të jashtme (vetratat, oborrin e institucionit, lulishtet, etj).
 4. Mirëmbajtja e luleve sipas kateve brenda dhe jashtë institucionit.
 5. Të njoftojë kancelarin dhe specialistët e sektorit të shërbimeve mbështetëse për difektet që konstaton në ambjentet e tyre të pastrimit.
 6. Detyra të tjera të dhëna nga eprorët.

-Kërkesat e veçanta për pozicionin Sanitar/e, janë si  më poshtë:

 • Të ketë Diplomë të paktën të shkollës 8 vjeçare (diploma e shkollës së mesme përbën përparësi).
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe të punës në grup.
 • Të mos ketë masa disiplinore në fuqi, ose të mos jetë në proçedim disiplinor.

-Kandidati duhet të paraqesë zyrtarisht, brënda datës 28.12.2021, pranë Kryesekretarisë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, dokumentat e mëposhtëm:

 • Kërkesë motivimi për aplikim në vendin e punës që konkuron.
 • CV.
 • Fotokopje e kartës së identitetit.
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave.
 • Fotokopje të librezës së punës,
 • Vërtetim të gjendjes shëndetsore (raport i aftësisë në punë).
 • Vërtetim nga gjykata.
 • Vërtetim nga prokuroria.
 • Vërtetim i gjendjes gjyqësore (formulari i vetdeklarimit të gjëndjes gjyqësore).
 • Kontaktet (numër telefoni dhe adresë email) dhe adresën e plotë të vendqëndrimit.
 • Vërtetim banimi.

Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit.

Konkurrimi zhvillohet në dy faza:

 1. Verifikimi paraprak, i përmbushjes së kushteve minimale për pozicionin e punës dhe kërkesave të veçanta në shpalljen për konkurrim, do të kryhet brenda datës 29.12.2021, në ambientet e Gjykatës, dhe brenda datës do të shpallet lista e kandidatëve që plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe të veçanta në shpalljen për konkurrim. Kandidatët që nuk kualifikohen do të njoftohen nëpërmjet emailit.

 1. Intervista e strukturuar me gojë, për kandidatët fitues të fazës së parë, do të zhvillohet më datë 30.12.2021 ora 10:00, pranë ambienteve Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

 • Fusha e njohurive, aftësitë dhe cilësitë që do të vlerësohen në intervistë janë :

Ligji nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”; Ligji nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, Ligji nr. 9131 datë 08.09.2003 “ Për rregullat e etikës në Administratën Publike”, si dhe Njohuri bazë në lidhje me pozicionin e punës.

Vlerësimi i kandidateve do të bëhet sipas kërkesave të ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”

Data e daljes së rezultateve do të jetë 31.12.2021

Njoftimi dhe komunikimi për kandidatët do të jetë nëpërmjet telefonit dhe adresës së e-mail të kandidatit

                           GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN

DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Rr. “Jordan Misja”, Nr.1, Tiranë, Telefon 042231528, faks 042231527, e-mail: sekretaria@gjp.gov.al