Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr. 894  Prot.                                                                                             Tiranë, më 08/06/2022

NJOFTIM

PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Bazuar ne ligjin nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Tiranë, shpall konkurrimin për vend të lirë pune, si më poshtë :

- Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist (elektrik) në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse (S SH M), pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, kategoria e pagës IVA.

- Kërkesa të përgjithshme, kandidati duhet të plotësoj të gjitha kërkesat e përgjithshme për pranimin në  shërbimin civil, sipas nenit nr. 55, të Ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”. Marrëdhëniet e punës për pozicionin Specialist të SSHM-së rregullohen sipas dispozitave të Kodit të Punës në RSH.

- Përshkrimi i përgjithshëm i punës për pozicionin Specialist (elektrik) në S SH M dhe detyrat që ai kryenjanë si  më poshtë:

 • Mban përgjegjësi për funksionimin normal të sistemit elektrik të godinës së Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (GJKKO).
 • Të pajisjeve elektrike dhe të rrjetit elektrik, të instaluara në GJKKO.
 • Të sistemit të inverterit qëndror dhe inverterave të ashensorëve, UPS-ve,etj.
 • Kryerja e kontrollit të përditshëm të godinës dhe kryesisht në sistemet elektrike, ku përfshihen kabinat e tensionit të lartë, tensionit të mesëm, sistemi UPC, Gjeneratori, Panelet elektrike të kateve, sistemet e pompave, Chilleri, Kaldaja, AHU, në ambientet e godinës. Gjithashtu sistemet elektrike të barrierave të sigurisë, dhe dyerve lëvizëse, etj.
 • Zbatimi i skedulit periodik të shërbimeve të mirëmbajtjes të cilat janë përcaktuar në dosjet teknike të sistemeve të mësipërme.
 • Shënimi i të gjitha përshkrimeve teknike të punimeve të kryera në librat përkatës, si dhe përpilimi i informacioneve teknike mujore mbi këto punime.
 • Të jetë në gadishmëri të çdo urgjencë teknike mbi zgjidhjen e anomalive me qëllim mirëfunksionimin e punës në godinë dhe në mënyrë të veçantë, mbarëvajtjen e seancave gjyqësore.
 • Kordinimi i punës me specialistët e S SH M të fushave të tjera, për zgjidhjen e problemeve teknike në përgjithësi, ku sistemet janë të ndërthurura, si: elektromekanike (elektropompa, elektromotorë), fan-coil, me akses elektromagnetik (dyer aksesi), ashensorët, etj.
 • Përpilimi i listave të materialeve dhe projekt-buxhetet e shpenzimeve që nevojiten për mirëmbajtjen e sistemeve që ka detyrë funksionale. Ushtrimi i veprimtarive në rastet kur është pjesë e komisioneve të ndryshme të urdhëruara nga Kryetari ose Kancelari i GjP-së.
 • Kryen të gjitha detyrat e tjera në bashkëpunim me specialistët e tjerë, për mirëmbajtjen e godinës dhe ambienteve rrethuese të saj.
 • Respekton të gjithë mbarëvajten e punës referuar rregullave të etikës dhe të sjelljes.

-Kërkesat e veçanta për pozicionin Specialist (elektrik), janë si  më poshtë:

 • Të ketë Diplomë për Inxhinieri elektrike ose elektronike, ose degë  ekuvalente me to, të paktën në nivelin BACHELOR. (DIND ose DND përbën përparësi).
 • Të ketë eksperiencë pune jo më pak se 1 vit, në profesion.
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze përbën avantazh.
 • Të njohë dhe të përdorë programet bazë të punës në kompjuter.
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe të punës në grup.
 • Të mos ketë masa disiplinore në fuqi, ose të mos jetë në proçedim disiplinor.

-Kandidati duhet të paraqesë zyrtarisht, brënda datës 22.06.2022, pranë Kryesekretarisë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, dokumentat e mëposhtëm:

 • Kërkesë motivimi për aplikim në vendin e punës që konkuron.
 • CV.
 • Fotokopje e kartës së identitetit.
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave.
 • Fotokopje të librezës së punës,
 • Fotokopje të çertifikatave të trajnimeve apo kualifikimeve (nëse ka).
 • Dokument të gjuhës së huaj.
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore (raport i aftësisë në punë).
 • Vërtetim nga gjykata.
 • Vërtetim nga prokuroria.
 • Vërtetim i gjendjes gjyqësore (formulari i vetdeklarimit të gjëndjes gjyqësore).
 • Kontaktet (numër telefoni dhe adresë email) dhe adresën e plotë të vendqëndrimit.
 • Vërtetim banimi.

Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit.

Konkurrimi zhvillohet në dy faza:

 1. Verifikimi paraprak, i përmbushjes së kushteve minimale për pozicionin e punës dhe kërkesave të veçanta në shpalljen për konkurrim, do të kryhet brenda datës 27.06.2022, në ambientet e Gjykatës, dhe brenda datës do të shpallet lista e kandidatëve që plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe të veçanta në shpalljen për konkurrim. Kandidatët që nuk kualifikohen do të njoftohen nëpërmjet emailit.

 1. Intervista e strukturuar me gojë, për kandidatët fitues të fazës së parë, do të zhvillohet më datë 29.06.2022 ora 12:00, pranë ambienteve Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

 • Fusha e njohurive, aftësitë dhe cilësitë që do të vlerësohen në intervistë janë :

Ligji nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”; Ligji nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, Ligji nr. 9131 datë 08.09.2003 “ Për rregullat e etikës në Administratën Publike”, si dhe Njohuri bazë te sistemeve termodinamike.

Vlerësimi i kandidateve do të bëhet sipas kërkesave të ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”

Data e daljes së rezultateve do të jetë 30.06.2022

Njoftimi dhe komunikimi për kandidatët do të jetë nëpërmjet telefonit dhe adresës së e-mail të kandidatit

                          

GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Rr. “Jordan Misja”, Nr.1, Tiranë, Telefon 042231528, faks 042231527, e-mail: sekretaria@gjp.gov.al