Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr._______Prot.
Tiranë, më 11/03/2020

NJOFTIM

PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Bazuar ne ligjin nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në urdhërimin e Kryetarit të Gjykatës sipas shkresës së KLGJ-së me nr. 1671 prot., datë 09.03.2020, me lëndë: “Mbi miratimin e shtesës në organikën e gjykatës”, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, shpall konkurrimin për 1 vend të lirë pune, si më poshtë :

- Për 1 (një) vend, në pozicionin Ekonomiste (Specialist prokurimesh & magazine në degën e buxhetit), pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

- Kërkesa të përgjithshme, kandidati duhet të plotësoj të gjitha kërkesat e përgjithshme për pranimin në shërbimin civil, sipas nenit nr. 55, 56 të ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe kushtet e veçanta sipas neneve 44 e 45 të ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”.

Përshkrimi i përgjithshëm i punës për pozicionin Ekonomiste (Specialist prokurimesh & magazine në degën e buxhetit),  është si  më poshtë:

 • Përgjigjet për sigurimin e të dhënave, në bazë të fondeve dhe kërkesave të nevojshme të përgatitura  nga strukturat përkatëse të ngritura në institucion dhe përgatit  regjistrin  e parashikimit të prokurimeve publike;
 • ndjek dhe monitoron periodikisht gjatë gjithë vitit realizimin e regjistrit të prokurimeve publike të miratuar nga titullari;
 • harton dhe merr pjesë në përgatitjen e dokumentacionit të tenderave deri në realizimin e kontratës;
 • sqaron operatorët pjesmarrës në tendera mbi çdo paqartësi që mund të kenë gjatë hartimit të ofertave në lidhje me dokumentacionin teknik të vënë në dispozicion nga autoriteti kontraktor;
 • ka për detyrë të ruajë fshehtësinë e shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender deri në momentin e komunikimit zyrtar të fituesit nga Titullari i Autoritetit Kontraktues dhe nënshkrimit të kontratës;
 • mban të azhornuar listën e çmimeve dhe kontrollon në çdo kohë projektet dhe preventivat, analizat e çmimeve që kanë të bëjnë me prokurime publike të infrastrukturës, ndërtimeve, shërbimeve dhe blerje te mallrave;
 • relaton pranë titullarit për problemet e hasura gjatë zhvillimit te prokurimeve, bën propozime konkrete për zgjidhjen e tyre duke respektuar legjislacionin në fuqi;
 • përgjigjet për hartimin dhe dërgimin e njoftimeve për botim brenda afateve kohore;
 • për hartimin dhe miratimin e urdhërave të prokurimit;
 • për mbledhjen e të gjitha materialeve të nevojshme që u bashkëlidhen dokumenteve të tenderit (si për shembull, hartat, skicat, planet);
 • zbaton detyrat e lëna nga titullari dhe organet e tjera KLGJ, KPP etj.;
 • në përfundim të procedurës së prokurimit publik harton draft-kontratën që do të lidhet me operatorin ekonomik fitues dhe e dërgon atë për miratim;
 • kryen në mënyrë elektronike njoftimet, modifikimet, arshivimet, etj. sipas kërkesës;
 • mban lidhje të vazhdueshme me Agjencinë e Prokurimit Publik dhe institucione të specializuara për zgjidhjen me efikasitet të problemeve ligjore që lindin gjatë procedurave të prokurimit public;
 • mban kontakte të rregullta me anëtarët e komisionit të propozuar nga titullari i autoritetit kontraktues dhe i vë në dijeni për datën, vendin dhe orën në të cilën do të mblidhet komisioni i vlerësimit të ofertave;
 • kryen funksione të karakterit ndihmës, si mbajtja e procesverbalit, sistemimi dhe ruajtja e dokumenteve etj;
 • kryen inventarizimin e dosjes te procedurave te prokurimit publik dhe kujdeset për dorëzimin e tyre në arkivin e gjykatës  në mënyrën dhe në afatin e parashikuar në ligj;
 • zbaton detyrat e lëna nga titullari dhe relaton mbi aktivitetin e sektorit të njësisë së prokurimit dhe dorëzon raport me shkrim;
 • administron në mënyrë të vazhdueshme procesin e prokurimit publik dhe vepron neë bazë të urdhërave të titullarit për përdorimin e kodit te institucionit në faqen e internetit www.app.gov.al;
 • përgjigjet për administrimin e procesverbaleve për dokumentet e tenderit dhe çdo dokument tjetër, që lidhet me procedurat e përcaktimit të fituesit duke përfshirë edhe procesverbalet e mbledhjeve, si dhe llogaritjen e çmimeve te shitjes së dokumenteve të tenderit;
 • përgjigjet për hartimin e dokumenteve të tenderit, kërkesat për kualifikim dhe kriteret e vlerësimit;
 • kryen dokumentimin e të gjithë lëvizjes së aktiveve dhe regjistrimin e të gjithë veprimtarive ekonomike në programin financiar në përdorim të njësise, duke kontrolluar dhe verifikuar ligjshmërinë e dokumentave autorizuese, vërtetuese, faktike sipas gjurmëve të menaxhimit të aktiveve sipas përgjegjësisë, gjurmës së inventarizimit fizik, gjurmës për marrjen në dorëzim të aktiveve, gjurmës për vlerësimin dhe nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve;
 • merr pjesë dhe në komisione të tjera të krijuara nga titullari i gjykatës siç është dhe komisioni për marrjen në dorëzim dhe asgjësimin e provave materiale, komisoni për hartimin e PBA, etj. dhe kryen dhe detyra të tjera operative në përputhje me rregulloren e brendshme dhe aktivitetin e njësisë)
 • veprime të tjera të parashikuara nga ligji “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSh” dhe atë “Për menaxhimin  dhe kontrollin financiar”, si dhe detyra që delegohen nga ana e Kryetarit të Degës së Buxhetit, etj.

Kërkesat e veçanta për pozicionin Ekonomiste,  janë si më poshtë :

 • të jenë diplomuar të paktën në nivelin “Master shkencor” në shkencat ekonomike dhe financiare, ose të barasvlershëm me të, sipas përcaktimeve të legjislacionit të arsimit të lartë,
 • të njohë legjislacionin mbi financat, kontrollin e brendshëm, prokurimet,
 •    të kenë kryer të paktën një vit praktikë në profesionin e fianancierit apo ekonomistit, të ketë marrë pjesë në procedura prokurimi, përvoja e punës në degët e buxhetit në Gjykata ka përparësi.
 • të ketë aftësi të mira komunikimi dhe të punës në grup;
 • të mos ketë masa disiplinore në fuqi, ose të mos jetë në proçedim disiplinor;
 • të japin pëlqimin për plotësimin e kushteve të sigurisë  të  caktuar me ligj të veçantë të GJKKOK.

- Kandidati duhet të paraqes zyrtarisht, brenda datës 25.03.2020, pranë kryesekretarisë së Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, dokumentat e mëposhtëm:

 • Kërkesë motivimi për aplikim në vendin e punës që konkuron.
 • CV.
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave.
 • Fotokopje të librezës së punës,
 • Fotokopje të çertifikatave të trajnimeve apo kualifikimeve (nëse ka).
 • Dokument të gjuhës së huaj.
 • Vërtetim të gjendjes shëndetsore (raport i aftësisë në punë).
 • Vërtetim i gjendjes gjyqësore (formulari i vetdeklarimit të gjëndjes gjyqësore).
 • Kontaktet (numër telefoni dhe adresë email) dhe adresën e plotë të vendqëndrimit.
 • Fotokopje e kartës së identitetit.
 • Vërtetim banimi.

Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit.

Konkurrimi zhvillohet në dy faza:

 1. Verifikimi paraprak, i përmbushjes së kushteve minimale për pozicionin e punës dhe kërkesave të veçanta në shpalljen për konkurrim, do të kryhet brenda datës 26.03.2020, në ambientet e Gjykatës, dhe brenda datës do të shpallet lista e kandidatëve që plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe të veçanta në shpalljen për konkurrim dhe listat e atyre që nuk i plotësojnë.
 1. Intervista e strukturuar me gojë, për kandidatët fitues të fazës së parë, do të zhvillohet më datë 27.03.2020 ora 13:00, pranë ambienteve të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

- Fusha e njohurive, aftësitë dhe cilësitë që do të vlerësohen në intervistë janë :

Ligji nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, ligji “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSh”, ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligji Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, aktet nënligjore në zbatim të ligjit të sipërpërmendur, etj., njohuri mbi përdorimin e një programi financiar (preferohet programi financiar Alpha WEB).

Vlerësimi i kandidateve do të bëhet sipas kërkesave të ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”.

Data e daljes së rezultateve do të jetë 28.03.2020.

Njoftimi dhe komunikimi për kandidatët do të jetë nëpërmjet telefonit dhe adresës së e-mail të kandidatit.

GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË

PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Rr. “Jordan Misja”, Nr.1, Tiranë, Telefon 042231528, faks 042231527, sekretaria@gjp.gov.al