Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Njoftim fituesi për pozicionin “specialist elektrik”

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR
KANCELARI

Nr. 1343/3 Prot.                                                                                  Tiranë, më 27.07.2023  

L ë n d a:        Njoftim fituesi për pozicionin “specialist elektrik” në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë GJKKO-së.

Në zbatim Ligjit 98/2016, datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në përfundim të procesit të konkurimit të kandidatëve, ju njoftojmë se për pozicionin:

  • 1 (një) vend vakant “specialist elektrik”, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar,

Kandidati fitues u shpall z. David Gjon Nikaj

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

KANCELARI

SAIMIR SHYTI