Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive sekretare gjyqësore.

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

KANCELARI

Nr. 1253/1 Prot.                                                                                    Tiranë, më 23.08.2022  

L ë n d a:        Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive sekretare gjyqësore.

KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR    

                                                                                                      T I R A N Ë

Në zbatim te nenit 9, pika 2, të Vendimit nr.622, datë 10.12.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor "Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, në përfundim të procedures së vlerësimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e proceduës së lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, ju njoftojmë se, për pozicionin:

  • 3 (tre) vende vakante në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

  • Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar në fazën e dytë të konkurimit janë:

1. Adelina Xhelili

2. Dila Doçi

3. Mimoza Zykollari

4. Ornela Balla

5. Rei Peçi

Vlerësimi profesional i kandidatëve do të zhvillohet në muajin shtatotr 2022, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, nga Këshilli i Gjykatës. Lidhur me datën dhe orën e zhvillimit të intervistës me gojë do të njoftoheni zyrtarisht brenda datës 05.09.2022.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

KANCELARI

SAIMIR SHYTI