Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Njoftim mbi shpalljen e kandidatëve fitues për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË

PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

KANCELARI

Nr. 246 Prot.                                                                                                       Tiranë, më 25.02.2021  

L ë n d a:        Njoftim mbi shpalljen e kandidatëve fitues për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR    

                                                                                                                      T I R A N Ë

Në zbatim te nenit 13, të Vendimit nr.622, datë 10.12.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor "Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor” në përfundim të të procedurës së vlerësimit të kandidatëve nga Këshilli i Gjykatës dhe shpalljes së fituesve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralale dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për pozicionin:

  • 1 (një) vend vakant në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

  • Kandidate fituese e shpallur nga Këshilli i Gjykatës është:

1. Bora Totolaku       me 73 Pikë

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

                                                     KANCELARI

                                                   SAIMIR SHYTI