NJOFTIM

“Për shtyrjen e afateve në lidhje me procedurën e rekrutimit të punonjësve të administratës gjyqësore, të Gjykatës së  Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”.

 

Duke marrë shkas nga situata e përgjithshme e në vijim, e krijuar nga përhapja e infeksionit COVID – 2019, të gjitha afatet e përcaktuara në Njoftimet e datës 11.03.2020, nw faqen e web-it të Gjykatës, www.gjp.gov.al, “Për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune”, në lidhje me rekrutimin e disa punonjësve, të Administratës Gjyqësore, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, shtyhen deri në një njoftim të ri.

 

GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË 
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

 

Rr. “Jordan Misja”, Nr.1, Tiranë, Telefon 042231528, faks 042231527, sekretaria@gjkr.gov.al, web: www.gjp.gov.al