AKTIVITET ZHVILLUAR NGA KLGJ

AKTIVITET ZHVILLUAR NGA KLGJ

Trajnim Pilot “Administrimi i gjykatës dhe statistikat si mjete strategjike për përmirësimin e performancës”

29-30 Qershor 2021   Trajnim 2 ditor

Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi: trajnimin Pilot “Administrimi i gjykatës dhe statistikat si mjete strategjike për përmirësimin e performancës” në sallën e madhe të KLGJ-së.

Ky trajnim ishte i vlefshëm edhe për kancelarët dhe nëpunësit përgjegjës për statistikat. Trajnimi u mundësua të ndiqej nga nëpunësit civilë gjyqësorë të interesuar për ta ndjekur trajnimin online nëpërmjet platformës Zoom.

Trajnimi u organizua me mbështetjen e Projekteve të Bashkimit Europian:  EURALIUS, PAMECA dhe Projekti Italian CSM-AICS.  

Përshkrimi i trajnimit: 

Çështjet e trajnimit u përqendruan mbi administrimin e gjykatës, duke iu referuar veçanërisht: 

a) bashkëpunimit midis Kryetarit të Gjykatës dhe stafit administrativ në menaxhimin e veprimtarisë së gjykatës; 

b) rolin e statistikave në mbështetje të zbatimit të veprimeve të synuara për përmirësimin e performancës së gjykatës. 

Gjithashtu u referuan dhe detyrimet raportuese të Kryetarit të Gjykatës mbi statistikat gjyqësore, përfshirë përgatitjen e raportit vjetor për personelin e gjykatës dhe ngarkesën e çështjeve.

a) Sesion teorik i përqëndruar në konceptin dhe objektivat e vlerësimit të performancës përmes treguesve statistikorë;

b) Sesion praktik që synoi të diskutojë me pjesëmarrësit mbi formatin dhe përmbajtjen e raportit vjetor që gjykata paraqet në KLGJ. 

Gjithashtu, u prezantuan modelet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira Europiane në matjen e performancës së gjykatave.