NJOFTIM PËR MEDIAT DATË 14.05.2024

NJOFTIM PËR MEDIAT

  1. Kërkuesi Fatjon Koçllari më datë 04.03.2024 ka paraqitur pranë Gjykatës kërkesën me objekt: “Bashkim dënimesh”.
  2. Në përfundim të gjykimit Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me trup gjykues të përbërë nga gjyqtari Erjon Bani, me Vendimin Nr. 149, datë 14.05.2024 vendosi: 
  1. Rrëzimin e kërkesës si të pabazuar në ligj. 
  2. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen kërkuesit. 
  3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, duke filluar ky afat nga e nesërmja e njoftimit të këtij vendimi. 

Tiranë, më datë 14.05.2024  

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar