Njoftim per shtyp, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin Krimin e Organizuar, 30 dhjetor 2020

NJOFTIM PËR SHTYP

Në prag të mbylljes së vitit 2020, vitit të parë të funksionimit të saj  si institucion, Gjykata e Posacme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, paraqet një përmbledhje të të dhënave të veprimtarisë gjyqsore  të saj. 

Megjithë kushtet e pandemisë së shkaktuar nga COVID 19, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, date 24.03.20202, “Për shpalljen e gjendjes se fatkeqësisë natyrore”, Aktin Normativ të Këshillit të Ministrave nr. 9, datë 25.03.2020, “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohezgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID -19”, si dhe  dy vendimeve të të KLGJ, “Për  pezullim të veprimeve dhe shërbimeve gjyqësore në të gjithë  gjykatat në RSH “, Gjykata e Posacme e Shkallës së parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka vijuar aktivitetin e  vet gjyqsor dhe administrativ në përputhje me kushtet ligjore të përcaktuar sa sipër, duke përballuar një ngarkesë të konsiderueshme pune  gjatë gjithë vitit 2020.
Gjatë këtij viti janë sjellë në Gjykata për shqyrtim gjithsej  2073 kërkesa nga të cilat : 

 • Kërkesa gjatë fazës së hetimeve  gjithsej  1653.
 • Kërkesa për dërgim cështjesh për gjykim/ pushim procedimi gjithsej 94.
 •  Cështje në gjykim gjithsej 90.
 • Kërkesa të tjera gjithsej 223
 • Kërkesa për sekuestrim/konfiskim bazuar në ligjin antimafia gjithsej 13.

 Kërkesa për sekuestrim/konfiskim sipas Aktit Normativ nr. 1/2020 gjithsej 122.

Nga këto janë shqyrtuare  kanë përfunduar 1871 kërkesa/cështje. 

 • Kërkesa gjatë fazës së hetimeve gjithsej 1588
 • Kërkesa për dërgim cështjesh për gjykim/ pushim procedimi gjithsej 71.
 • Cështje në gjykim gjithsej 41. 
 • Kërkesa për sekuestrim/konfiskim bazuar në ligjin antimafia gjithsej 7. 
 • Kërkesa për sekuestrim/konfiskim sipas Aktit Normativ Nr. 1, gjithsej 164
   
 • Janë caktuar masa sigurimi për   124 të dyshuar
 • Janë gjykuar 110 të pandehur nga të cilët :
  •  84 të pandehur për krim të organizuar 
  •  27 të pandehur për vepra penale të korrupsionit
    
 • Janë në shqyrtim e sipër dhe 208 të pandehur

Me vendim të formës së prerë të Gjykatës së Apelit   11 cështje të natyrës së krimit të organizuar. 
Këto të dhëna po i paraqesim në  tabelën 1, 2 dhe grafikun bashkëngjitur : 

Janë shqyrtuar 2 kërkesa për konfiskim sipas ligjit antimafia që kanë të bëjnë pasuri si : 

 • tre sipërfaqe trojesh, 
 • 17 apartamente dhe vlera monetare.

Janë shqyrtuar e pranuar 115 kërkesa për sekuestrim pasurie sipas Aktit Normativ nr. 1 datë 31.01.2020

Janë shqyrtuar e pranuar  6 kërkesa për masa  parandaluese personale sipas Aktit Normativ. 

Janë përfunduar 11 kërkesa për konfiskim sipas Akti Normativ nr. 1 datë 31.1.2020 që kanë të bëjnë më 11 pasuri të luajtshme e të paluajtshme

Ja në shqyrtim e sipër 49 kërkesa për konfiskim pasurie

Këto të dhëna po i paraqesim në  tabelën 3 dhe grafikun bashkëngjitur : 

Vlen për tu theksuar fakti se gjatë këtij viti Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka funksionuar me një numër jo të plotë gjyqtarësh .

Për vitin që vjen është shumë e rëndësishme  plotësimi i vendeve vakante  dhe me 7 (shtatë) gjyqtarë të tjerë proces i cili ka filluar gjatë vitit 2020  me hapjen e vendeve vakante për 5 (pesë) gjyqtarë e marrjen e aplikmeve të para.

Këtë informacion do ta gjeni të publikuar në faqen e web të gjykatës, 
www.gjp.gov.al

Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin, 

Gjykata e Posacme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

30 dhjetor 2020
 


Rruga “Jordan Misja “, Nr. 1, 1016, Ish-godina e Gjykatës së Krimeve të Rënda, tel/fax 04 2231527