PËRMBLEDHJE E SEANCAVE GJYQËSORE - 12 TETOR 2023

Në bazë të neneve 112, 190, 390, 393 e 406 të Kodit të Procedurës Penale, kjo Gjykatë, pasi formoi bindjen dhe në mbështetje të provave të shqyrtuara në këtë gjykim:

V E N D O S:

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Elidjan Koçi, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Rehabilitimi i kanalit vaditës të Otomisë Njësia Aministartive Poroçan) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Elidjan Koçi, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Ndërtimi i urës tip BAILEY, përroi Gurrës, fshati Poroçan”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Elidjan Koçi, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publikekryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Rikonstruksion i rrugës automobilistike nga fshati Shemrizë deri tek ura Skënderbegas) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Elidjan Koçi, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Rehabilitimi i rrugës Kodër Zgjupe - Sult, Njësia Administrative Sult”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Elidjan Koçi, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Rehabilitimi i rrugës Devoll) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Elidjan Koçi, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Rikonstruksion i objektit shkollë 9 – vjeçare “Këshilltarët e Galigatit”, Njësia Administrative Pishaj”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Në aplikim të nenit 55 të Kodit Penal, në bashkim të dënimeve, dënimin e të pandehurit Elidjan Koçi me 2 (dy) vite e 6 (gjashtë) muaj burgim.

 • Në aplikim të nenit 406 te K.Pr.Penale, uljen e dënimit me 1/3, duke e dënuar përfundimisht të pandehurin Elidjan Koçi me 1 (një) vit e 8 (tetë) muaj burgim.

 • Në aplikim të nenit 35 të Kodit Penal, heqjen e të drejtës për të ushtruar funksione publike për të pandehurin Elidjan Koçi për 5 (pesë) vjet.

 • Bazuar në nenin 33 të Kodit Penal si dhe nenin 15 të Ligjit nr. 81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin  e të dënuarve  me burgim dhe të paraburgosurve”, vuajtja e dënimit për të pandehurin Elidjan Koçi do të fillojë të llogaritet nga dita e ndalimit të tij dhe do të kryhet në një nga Institucionet për të dënuarit e rritur dhe të sigurisë së zakonshme.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Erson Guzi, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Rikonstruksion i shkollës 9- vjeçare Koli Baba”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Erson Guzi, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Sistemim asfaltim i lagjes 85”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Erson Guzi, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit  “Rikonstruksioni i rrugës lagjja “Axhensia”, Gramsh”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Në aplikim të nenit 55 të Kodit Penal, në bashkim të dënimeve, dënimin e të pandehurit Erson Guzi me 1(një) vit e 3 (muaj) muaj burgim.

 • Në aplikim të nenit 406 te K.Pr.Penale, uljen e dënimit me 1/3, duke e dënuar përfundimisht të pandehurin Erson Guzi me 10 (dhjetë) muaj burgim.

 • Në aplikim të nenit 35 të Kodit Penal, heqjen e të drejtës për të ushtruar funksione publike për të pandehurin Erson Guzi për 5 (pesë) vjet.

 •  Deklarimin fajtore të të pandehurës Eva Ismailaj, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit  Rehabilitimi i kanalit vaditës të Otomisë Njësia Aministartive Poroçan”) dhe dënimin e saj me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtore të të pandehurës Eva Ismailaj, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Ndërtimi i urës tip BAILEY, përroi Gurrës, fshati Poroçan”) dhe dënimin e saj me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtore të të pandehurës Eva Ismailaj, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Rikonstruksion i rrugës automobilistike nga fshati Shemrizë deri tek ura Skënderbegas”) dhe dënimin e saj me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtore të të pandehurës Eva Ismailaj, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Rehabilitimi i rrugës Kodër Zgjupe-Sult, Njësia Administrative Sult”) dhe dënimin e saj me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtore të të pandehurës Eva Ismailaj, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Rehabilitimi i rrugës Devoll”) dhe dënimin e saj me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtore të të pandehurës Eva Ismailaj, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Rikonstruksion i objektit shkollë 9 – vjeçare “Këshilltaret e Galigatit”, Njësia Administrative Pishaj”) dhe dënimin e saj me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtore të të pandehurës Eva Ismailaj, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Rikonstruksion i shkollës 9- vjeçare “Koli Baba”) dhe dënimin e saj me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtore të të pandehurës Eva Ismailaj, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Sistemim asfaltim i lagjes 85”) dhe dënimin e saj me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtore të të pandehurës Eva Ismailaj, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publikekryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Rikonstruksioni i rrugës lagjia “Axhensia”, Gramsh”) dhe dënimin e saj me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 •  Në aplikim të nenit 55 të Kodit Penal, dënimin e të pandehurës Eva Ismailaj, në bashkim të dënimeve, me 3 (tre) vjet burgim.

 •  Në aplikim të nenit 406 të K.Pr.Penale, uljen e dënimit me 1/3, duke e dënuar përfundimisht të pandehurën Eva Ismailaj me 2 (dy) vjet burgim.

 •  Në aplikim të nenit 35 të Kodit Penal, heqjen e të drejtës për të ushtruar funksione publike për të pandehurën Eva Ismailaj për 5 (pesë) vjet.

 • Bazuar në nenin 33 të Kodit Penal si dhe nenin 15 të Ligjit nr. 81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin  e të dënuarve  me burgim dhe të paraburgosurve”, vuajtja e dënimit për të pandehurën Eva Ismailaj do të fillojë të llogaritet nga dita e ndalimit të saj dhe do të kryhet në një nga Institucionet për të dënuarit e rritur dhe të sigurisë së zakonshme.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Alban Rodhe, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publikekryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit  Rehabilitimi i kanalit vaditës të Otomisë Njësia Aministartive Poroçan”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Alban Rodhe, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Ndërtimi i urës tip BAILEY, përroi Gurrës, fshati Poroçan”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Alban Rodhe, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Rikonstruksion i rrugës automobilistike nga fshati Shemrizë deri tek ura Skënderbegas”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Alban Rodhe, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Rehabilitimi i rrugës Kodër Zgjupe - Sult”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Alban Rodhe, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Rehabilitimi i rrugës Devoll”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Alban Rodhe, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Rikonstruksion i objektit shkollë 9 – vjeçare “Këshilltaret e Galigatit”, Njësia Administrative Pishaj”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Alban Rodhe, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Rikonstruksion i shkollës 9- vjecare “Koli Baba”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Alban Rodhe, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Sistemim asfaltim i lagjes 85”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Alban Rodhe, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Rikonstruksioni i rrugës lagjia “Axhensia”, Gramsh”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Në aplikim të nenit 55 të Kodit Penal, dënimin e të pandehurit Alban Rodhe, në bashkim të dënimeve, me 3 (tre) vjet burgim.

 •  Në aplikim të nenit 406 të K.Pr.Penale, uljen e dënimit me 1/3, duke e dënuar përfundimisht të pandehurin Alban Rodhe me 2 (dy) vjet burgim.

 •  Në aplikim të nenit 35 të Kodit Penal, heqjen e të drejtës për të ushtruar funksione publike për të pandehurin Alban Rodhe për 5 (pesë) vjet.

 • Bazuar në nenin 33 të Kodit Penal si dhe nenin 15 të Ligjit nr. 81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin  e të dënuarve  me burgim dhe të paraburgosurve”, vuajtja e dënimit për të pandehurin Alban Rodhe do të fillojë të llogaritet nga dita e ndalimit të tij dhe do të kryhet në një nga Institucionet për të dënuarit e rritur dhe të sigurisë së zakonshme.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Adnand Shuli, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publikekryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit  Rehabilitimi i kanalit vaditës të Otomisë Njësia Aministartive Poroçan”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Adnand Shuli, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Ndërtimi i urës tip BAILEY, përroi Gurrës, fshati Poroçan”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Adnand Shuli, për kryerjen e veprës Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Rikonstruksion i rrugës automobilistike nga fshati Shemrizë deri tek ura Skënderbegas”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Adnand Shuli, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Rehabilitimi i rrugës Kodër Zgjupe - Sult”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Adnand Shuli, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publikekryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Rehabilitimi i rrugës Devoll”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Adnand Shuli, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publikekryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Rikonstruksion i objektit shkollë 9 – vjeçare “Këshilltaret e Galigatit”, Njësia Administrative Pishaj”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Adnand Shuli, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Rikonstruksion i shkollës 9- vjecare “Koli Baba”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Adnand Shuli, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publikekryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Sistemim asfaltim i lagjes 85”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Adnand Shuli, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Rikonstruksioni i rrugës lagjia “Axhensia”, Gramsh”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Në aplikim të nenit 55 të Kodit Penal, dënimin e të pandehurit Adnand Shuli, në bashkim të dënimeve, me 3 (tre) vjet burgim.

 •  Në aplikim të nenit 406 të K.Pr.Penale, uljen e dënimit me 1/3, duke e dënuar përfundimisht të pandehurin Adnand Shuli me 2 (dy) vjet burgim.

 • Në bazë të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vënien në provë për një periudhë prej 4 (katër) vite, me kusht që gjatë kohës së provës të mos kryejë vepër tjetër penale.

 • Urdhërohet i pandehuri Adnan Shuli të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës Gramsh dhe të mos marrë kontakt me persona të dënuar.

 •  Në aplikim të nenit 35 të Kodit Penal, heqjen e të drejtës për të ushtruar funksione publike për të pandehurin Qani Paja për 5 (pesë) vjet.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Qani Paja, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit  Rehabilitimi i kanalit vaditës të Otomisë Njësia Aministartive Poroçan”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Qani Paja, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Ndërtimi i urës tip BAILEY, përroi Gurrës, fshati Poroçan”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Qani Paja, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Rikonstruksion i rrugës automobilistike nga fshati Shemrizë deri tek ura Skënderbegas”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Qani Paja, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Rehabilitimi i rrugës Kodër Zgjupe - Sult”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Qani Paja, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Rehabilitimi i rrugës Devoll”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Qani Paja, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publikekryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Rikonstruksion i objektit shkollë 9 – vjeçare “Këshilltaret e Galigatit”, Njësia Administrative Pishaj”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Qani Paja, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publikekryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Rikonstruksion i shkollës 9- vjeçare “Koli Baba”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Qani Paja, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Sistemim asfaltim i lagjes 85”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Qani Paja, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publikekryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Rikonstruksioni i rrugës lagjja “Axhensia”, Gramsh”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Në aplikim të nenit 55 të Kodit Penal, dënimin e të pandehurit Qani Paja, në bashkim të dënimeve, me 3 (tre) vjet burgim.

 •  Në aplikim të nenit 406 të K.Pr.Penale, uljen e dënimit me 1/3, duke e dënuar përfundimisht të pandehurin Qani Paja me 2 (dy) vjet burgim.

 • Në bazë të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vënien në provë për një periudhë prej 4 (katër) vite, me kusht që gjatë kohës së provës të mos kryejë vepër tjetër penale.

 • Urdhërohet i pandehuri Qani Paja të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës Gramsh dhe të mos marrë kontakt me persona të dënuar.

 •  Në aplikim të nenit 35 të Kodit Penal, heqjen e të drejtës për të ushtruar funksione publike për të pandehurin Qani Paja për 5 (pesë) vjet.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Ali Çohodari, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publikekryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit  Rehabilitimi i kanalit vaditës të Otomisë Njësia Aministartive Poroçan”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Ali Çohodari, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Ndërtimi i urës tip BAILEY, përroi Gurrës, fshati Poroçan”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Ali Çohodari, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Rikonstruksion i rrugës automobilistike nga fshati Shemrizë deri tek ura Skënderbegas”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Ali Çohodari, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Rehabilitimi i rrugës Kodër Zgjupe - Sult”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Ali Çohodari, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Rehabilitimi i rrugës Devoll”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Ali Çohodari, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit Rikonstruksion i objektit shkollë 9 – vjeçare “Këshilltaret e Galigatit”, Njësia Administrative Pishaj”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Ali Çohodari, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Rikonstruksion i shkollës 9 - vjeçare “Koli Baba”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Ali Çohodari, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Sistemim asfaltim i lagjes 85”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Ali Çohodari, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Rikonstruksioni i rrugës lagjia “Axhensia”, Gramsh”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Në aplikim të nenit 55 të Kodit Penal, dënimin e të pandehurit Ali Çohodari, në bashkim të dënimeve, me 3 (tre) vjet burgim.

 •  Në aplikim të nenit 406 të K.Pr.Penale, uljen e dënimit me 1/3, duke e dënuar përfundimisht të pandehurin Ali Çohodari me 2 (dy) vjet burgim.

 •  Në aplikim të nenit 35 të Kodit Penal, heqjen e të drejtës për të ushtruar funksione publike për të pandehurin Ali Çohodari për 5 (pesë) vjet.

 • Bazuar në nenin 33 të Kodit Penal si dhe nenin 15 të Ligjit nr. 81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin  e të dënuarve  me burgim dhe të paraburgosurve”, vuajtja e dënimit për të pandehurin Ali Çohodari do të fillojë të llogaritet nga dita e ndalimit të tij dhe do të kryhet në një nga Institucionet për të dënuarit e rritur dhe të sigurisë së zakonshme.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Muhamet Ajazi, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Rikonstruksioni i rrugës lagjia “Axhensia”, Gramsh”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Në aplikim të nenit 406 të K.Pr.Penale, uljen e dënimit me 1/3, duke e dënuar përfundimisht të pandehurin Muhamet Ajazi me 4 (katër) muaj burgim.

 • Në bazë të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vënien në provë për një periudhë prej 8 (tetë) muaj, me kusht që gjatë kohës së provës të mos kryejë vepër tjetër penale.

 • Urdhërohet i pandehuri Muhamet Ajazi të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës Gramsh dhe të mos marrë kontakt me persona të dënuar

 • Në aplikim të nenit 35 të Kodit Penal, heqjen e të drejtës për të ushtruar funksione publike për të pandehurin Muhamet Ajazi për 5 (pesë) vjet.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Vilson Tërvoli, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Rikonstruksioni i rrugës lagjia “Axhensia”, Gramsh”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Në aplikim të nenit 406 të K.Pr.Penale, uljen e dënimit me 1/3, duke e dënuar përfundimisht të pandehurin Vilson Tërvoli me 4 (katër) muaj burgim.

 • Në bazë të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vënien në provë për një periudhë prej 8 (tetë) muaj, me kusht që gjatë kohës së provës të mos kryejë vepër tjetër penale.

 • Urdhërohet i pandehuri Vilson Tërvoli të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës Gramsh dhe të mos marrë kontakt me persona të dënuar.

 • Në aplikim të nenit 35 të Kodit Penal, heqjen e të drejtës për të ushtruar funksione publike për të pandehurin Vilson Tërvoli për 5 (pesë) vjet.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Afrim Shtylla, për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 e 25 të Kodit Penal, (për procedurën e prokurimit “Rikonstruksioni i rrugës lagjia “Axhensia”, Gramsh”) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj  burgim.

 • Në aplikim të nenit 406 të K.Pr.Penale, uljen e dënimit me 1/3, duke e dënuar përfundimisht të pandehurin Afrim Shtylla me 4 (katër) muaj burgim.

 • Në bazë të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vënien në provë për një periudhë prej 8 (tetë) muaj, me kusht që gjatë kohës së provës të mos kryejë vepër tjetër penale.

 • Urdhërohet i pandehuri Afrim Shtylla të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës Gramsh dhe të mos marrë kontakt me persona të dënuar

 • Në aplikim të nenit 35 të Kodit Penal, heqjen e të drejtës për të ushtruar funksione publike për të pandehurin Afrim Shtylla për 5 (pesë) vjet.

 • Në lidhje me provat materiale

-CD me materialet e përgjimit të qëndrojnë në fashikullin e gjykimit.

 • Shpenzimet proceduriale të kryera gjatë fazës së hetimit paraprak, seancës paraprake dhe gjatë gjykimit, i’u ngarkohen të pandehurve në mënyrë solidare.                                         

 • Urdhërohet Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të ekzekutojë këtë vendim.

 • Kundër vendimit lejohet apel brenda afatit ligjor, në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

                 

U shpall në Tiranë më datë 12.10.2023