PËRMBLEDHJE E SEANCAVE GJYQËSORE – E ENJTE 19 JANAR 2023

Përmbledhje e seancave gjyqësore – E enjte 19 janar 2023

 • U zhvillua seanca gjyqësore në themel ndaj të pandehurve Viktor Buça, Gëzim Lluka, Alfred Mikeli, akuzuar për veprat penale si më poshtë:

Në përfundim të gjykimit, Gjykata, mbështetur në nenet 25, 35, 55, 186/1, 189/1, 244/2, 259/2 të Kodit Penal, nenet 4/2, 190, 390, 406/1 393/1 dhe 485 të Kodit të Procedurës Penale,

V E N D O S I :

 1. Deklarimin fajtor të të pandehurit Viktor Buça, për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim e parashikuar nga neni 259/2 - 25 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 3 vite dhe 6 muaj burgim.
 2. Ne aplikim të nenit 406/1 të Kodit te Procedurës Penale masës së mësiperme të dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht i pandehuri Viktor Buça me 2 vite dhe 4 muaj burgim.
 3. Në zbatim të nenit 35 të K.Penal heqjen e të drejtës për të pandehurin Viktor Buçaj për të ushtruar funksione publike për nje afat 5 vjeçar.
 4. Vuajtja e dënimit për të pandehurin Viktor Buça fillon nga dita e arrestimit të tij dhe do të kryhet në një IEVP, burg i sigurisë së zakonshme.
 5. Deklarimin fajtor të të pandehurit Gëzim Lluka, për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim e parashikuar nga neni 259/2 – 25 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 3 vite e 6 muaj burgim.
 6. Ne aplikim të nenit 406/1 të Kodit te Procedurës Penale masës së mësiperme të dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht i pandehuri Gëzim Lluka me 2 vite e 4 muaj burgim.
 7. Në zbatim të nenit 35 të K.Penal heqjen e të drejtës për të pandehurin Gëzim Lluka për të ushtruar funksione publike për nje afat 5 vjeçar.
 8. Vuajtja e dënimit për të pandehurin Gëzim Lluka fillon nga dita e arrestimit të tij dhe do të kryhet në një IEVP, burg i sigurisë së zakonshme.
 9. Deklarimin fajtor të të pandehurit Alfred Mikeli, për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e parashikuar nga neni 244/2 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 1 vit e 6 muaj burgim.
 10. Deklarimin fajtor të të pandehurit Alfred Mikeli, për kryerjen e veprës penale “Falsifikimi i dokumenteve” e parashikuar nga neni 186/1 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 1 vit burgim.
 11. Deklarimin fajtor të të pandehurit Alfred Mikeli, për kryerjen e veprës penale “Falsifiukimi i letërnjoftimeve, pasaportave ose i vizave” e parashikuar nga neni 189/1 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 1 vit e 6 muaj burgim.
 12. Në zbatim të nenit 55 të K.Penal mbi caktimin e dënimit për kryerjen e disa veprave penale, Gjykata vendos që të dënojë të pandehurin me një dënim te vetëm me 3 vite burgim.
 13. Ne aplikim të nenit 406/1 të Kodit te Procedurës Penale masës së mësiperme të dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht i pandehuri Alfred Mikeli me 2 vite burgim.
 14. Vuajtja e dënimit për të pandehurin do të fillojë nga dita e arrestimit të tij dhe do të kryhet në një IEVP, burg I sigurisë së zakonshme.
 15. Në zbatim të nenit 190 të K.Pr.Penale, në lidhje me provat materiale të sekuestruara për llogari të këtij procedimi penal Gjykata disponon në të njëjtën mënyrë ashti sic e kërkoi dhe prokurori gjatë paraqitjes së diskutimeve përfundimtare.
 16. Shpenzimet procedurale gjatë fazës së hetimit në shumen 30.000 (pesë mijë) lekë si dhe shpenzimet gjyqesore i lihen në ngarkim të pandehurve në mënyrë solidare.
 17. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim nga palët brënda 15 (pesëmbedhjetë) ditëve në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, afat i cili fillon nga dita e nesërme e njoftimit të vendimit.

U shpall në Tiranë, sot më datën 19.01.2023