PËRMBLEDHJE E SEANCAVE GJYQËSORE – E ENJTE 29 DHJETOR 2022

Përmbledhje e seancave gjyqësore – E enjte 28 dhjetor, 2022

 • U zhvillua seanca gjyqësore ndaj të pandehurit Edi Paloka, i akuzuar për Shpifje, parashikuar nga neni 120/1, 120/2 te K.Penal. Gjykata në kushtet e mungesës së avokatit mbrojtës dhe mungesës së prokurorit, vendosë të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 13 janar 2023.

 • U zhvillua seanca gjyqësore në ngarkim të të pandehurit Admir Selami Burri  i akuzuar për veprat penale: "Ushtrimi i ndikimit të paligjshem ndaj personave që ushtrojnë funksione publike", në bashkëpunim, "Korrupsioni aktiv i funksionarëve publikë", në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 245/1/2 e 25, 244, 244/1, 244/2, 197/1 248-25, 196/1 të Kodit Penal. Gjykata, bazuar në nenet 35, 40, 55, 186, 197, 244, 245/1 e 259 të Kodit Penal, si dhe nenet 190, 378, 393/2, 403 3 406 të Kodit të Procedurës Penale,

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar,

VENDOSI:

1.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Admir Burri për kryerjen e veprës penale "Korrupsioni aktiv i funksionarëve publikë", kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 244 e 25, (për praktikën Valter Licenji) dhe dënimin e tij me 1 (një) vit burgim.
 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Admir Burri për kryerjen e veprës penale "Korrupsioni aktiv i funksionarëve publikë", kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 244/2 e 25, (për praktikën A. Shtylla) dhe dënimin e tij me 1 (një) vit burgim.
 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Admir Burri për kryerjen e veprës penale "Korrupsioni aktiv i funksionarëve publikë", kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 244/1 (për praktikën Roland Hakanaj) dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj burgim.

2.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Gazmend Canaj për kryerjen e veprës penale "Ushtrimi i ndikimit të paligjshem ndaj personave që ushtrojnë funksione publike", kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 245/1 paragrafi 2 dhe 25 i Kodit Penal (për praktikën Bodini) dhe dënimin e tij me 2 (dy) vjet burgim.
 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Gazmend Canaj për kryerjen e veprës penale "Ushtrimi i ndikimit të paligjshem ndaj personave që ushtrojnë funksione publike", kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 245/1 paragrafi 2 i Kodit Penal (për praktikën Shati) dhe dënimin e tij me 2 (dy) vite burgim.
 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Gazmend Canaj për kryerjen e veprës penale "Korrupsioni aktiv i funksionarëve publikë", kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 244 e 25, (për praktikën Ilir Ahmetaj) dhe dënimin e tij me 1 (një) vit burgim.
 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Gazmend Canaj për kryerjen e veprës penale "Korrupsioni aktiv i funksionarëve publikë", kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 244/2 e 25, (për praktikën Besnik Hyka) dhe dënimin e tij me 1 (një) vit burgim.
 • Në aplikim të nenit 55 të Kodit Penal, në bashkim të dënimeve, dënimin e të pandehurit Gazmend Canaj me 3 (tre) vite e 6 (gjashtë) muaj burgim.
 • Në aplikim të nenit 406 të K. Pr. Penale, uljen e dënimit me 1/3 duke e dënuar përfundimisht të pandehurin Gazmend Canaj me 2 (dy) vite e 4 (katër) muaj burgim.
 • Bazuar në nenin 33 të Kodit Penal si dhe nenin 15 të Ligjit nr. 81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, vuajtja e dënimit për të pandehurin Gazmend Canaj do të fillojë të llogaritet nga dita e arrestimit të tij dhe do të kryhet në një nga Institucionet për të dënuarot e rritur dhe të sigurisë së zakonshme.

3.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Neritan Bablusha për kryerjen e veprës penale "Ushtrimi i ndikimit të paligjshem ndaj personave që ushtrojnë funksione publike", kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 245/1 paragrafi 2 dhe 25 i Kodit Penal (për praktikën Bodini) dhe dënimin e tij me 2 (dy) vjet burgim.
 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Neritan Bablusha për kryerjen e veprës penale "Ushtrimi i ndikimit të paligjshem ndaj personave që ushtrojnë funksione publike", kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 245/1 paragrafi 2 i Kodit Penal (për praktikën Shati) dhe dënimin e tij me 2 (dy) vite burgim.

 • Në aplikim të nenit 55 të Kodit Penal, në bashkim të dënimeve, dënimin e të pandehurit Neritan Bablusha me 3 (tre) vite e 2 (dy) muaj burgim.
 • Në aplikim të nenit 406 të K. Pr. Penale, uljen e dënimit me 1/3 duke e dënuar përfundimisht të pandehurin Neritan Bablusha me 2 (dy) vite e 1 (një) muaj e 10 (dhjetë) ditë burgim.
 • Në aplikim të nenit 35 të K. Penal heqjen e së drejtës për të ushtruar funksione publike për të pandehurin Neritan Bablusha për 5 (pesë) vjet.

4.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Panol At Nikolla, për kryerjen e veprës penale Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 259, (për praktikën e  Ilir Ahmetaj) dhe dënimin e tij me 2 (dy) vite burgim.
 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Panol At Nikollai, për kryerjen e veprës penale Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 259/2 i Kodit Penal, (për praktikën e Besnik Hyka) dhe dënimin e tij me 3 (tre) vite burgim.
 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Panol At Nikolla, për kryerjen e veprës penale Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 259 i Kodit Penal, (për praktikën e  Bujar Baliu), dhe dënimin e tij me 2 (dy) vite burgim.
 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Panol At Nikolla, për kryerjen e veprës penale Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 259 i Kodit Penal, (për praktikën e  Valter Licenji) dhe dënimin e tij me 2 (dy) vjet burgim.
 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Panol At Nikolla, për kryerjen e veprës penale Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 259/2 i Kodit Penal, (për praktikën e A.Shytlla) dhe dënimin e tij me 2 (dy) vjet burgim.
 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Panol At Nikolla , për kryerjen e veprës penale Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 259/1 i Kodit Penal, (për praktikën e Roland Hakanaj) dhe dënimin e tij  2 (dy) vjet  burgim.
 • Në aplikim të nenit 55 të Kodit Penal, në bashkim të dënimeve, dënimin e të pandehurit Panol At Nikolla, me 6 (gjashtë) vite burgim.
 •  Në aplikim të nenit 406 te K.Pr.Penale uljen e dënimit me 1/3 duke e dënuar përfundimisht të pandehurin Panol At Nikolla me 4 (katër) vite burgim.
 • Në aplikim të nenit 35 të K.Penal heqjen e të drejtës për të ushtruar funksione publike për të pandehurin Panol At Nikolla për 5 (pesë) vjet.
 • Bazuar në nenin 33 të Kodit Penal si dhe nenin 15 të Ligjit nr.81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin  e të dënuarve  me burgim dhe të paraburgosurve”, vuajtja e dënimit për të pandehurin Panol At Nikolla do të filloj të llogaritet nga dita e ndalimit të tij dhe do të kryhet në një nga Institucionet për të dënuarit e rritur dhe të sigurisë së zakonshme.

5.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Gëzim Bazha, për kryerjen e veprës penale të Ushtrim i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike” parashikuar nga neni 245/1 paragrafi i dytë i Kodit Penal, ( për praktinën Shati) dhe dënimin e tij me 1 (një) vit burgim.
 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Gëzim Bazha, për kryerjen e veprës penalepenale Korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike” kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 244 e 25 i Kodit Penal, (për praktikën e  Ilir Ahmetaj) dhe dënimin e tij me 1 (një)  vit burgim.
 • Në aplikim të nenit 55 të Kodit Penal, dënimin e të pandehurit Gëzim Bazha, në bashkim të dënimeve, me 1 (një) vit burgim.
 • Në aplikim të nenit 406 të K.Pr.Penale uljen e dënimit me 1/3, duke e dënuar përfundimisht të pandehurin Gëzim Bazha me 8 (tetë) muaj burgim.
 • Bazuar në nenin 33 të Kodit Penal si dhe nenin 15 të Ligjit nr.81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin  e të dënuarve  me burgim dhe të paraburgosurve”, vuajtja e dënimit për të pandehurin Gëzim Bazha do të filloj të llogaritet nga dita e arrestimit të tij dhe do të kryhet në një nga Institucionet për të dënuarit e rritur dhe të sigurisë së zakonshme.

6.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Ilir Ahmetaj, për kryerjen e veprës penale penale Korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike” kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 244 e 25 i Kodit Penal, dhe dënimin e tij  me 9 (nëntë) muaj burgim.
 • Në aplikim të nenit 406 të K.Pr.Penale uljen e dënimit me 1/3 duke e dënuar përfundimisht të pandehurin Ilir Ahmetaj me 6 (gjashtë) muaj burgim.
 • Në bazë të nenit 59 të Kodit Penal pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vënien në provë për një periudhë prej 1 (një) vit.
 • Urdhërohet i pandehuri Ilir Ahmetaj të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës Tiranë dhe të mos marrë kontakt me persona të dënuar.

7.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Besnik Hyka, për kryerjen e veprës penale  penale Korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike” kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 244/2 e 25 Kodit Penal, dhe dënimin e tij me 1 (një) vit burgim.
 •  Deklarimin fajtor të të pandehurit Besnik Hyka, për kryerjen e veprës penale  Falsifikim i dokumenteve”, parashikuar nga neni 186/1 i Kodit Penal,  dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj burgim.
 • Në aplikim të nenit 55 të K.Penal,, në bashkim të dënimeve, dënimin e të pandehurit Besnik Hyka me 1 (një) vit e 3 (tre) muaj burgim.
 • Në aplikim të nenit 406 të K.Pr.Penale uljen e dënimit me 1/3, duke e dënuar përfundimisht të pandehurin Besnik Hyka  me 10 (dhjetë) muaj burgim.
 • Në bazë të nenit 59 të Kodit Penal pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vënien në provë për një periudhë prej 1 (një) vit e 8 (tetë) muaj.
 • Urdhërohet i pandehuri Besnik Hyka të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës Tiranë dhe të mos marrë kontakt me persona të dënuar.

8.

 •  Deklarimin fajtor të të pandehurit Ivi Cico, për kryerjen e veprës penaleKorrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 244 e 25 i K.Penal, (për praktikën e  Bujar Baliu), dhe dënimin e tij me 1 (një) vit burgim.
 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Ivi Cico, për kryerjen e veprës penale penaleKorrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 244 e 25 i Kodit Penal, (për praktikën e  Valter Licenji), dhe dënimin e tij me 1 (një) vit burgim.
 • Në aplikim të nenit 55 të Kodit Penal, në bashkim të dënimeve, dënimin e të pandehurit Ivi Cico me 1 (një) vit burgim.
 • Në aplikim të nenit 406 të K.Pr.Penale uljen e dënimit me 1/3 duke e dënuar përfundimisht të pandehurin Ivi Cico me 8 (tetë) muaj burgim.
 • Në bazë të nenit 59 të Kodit Penal pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vënien në provë për një periudhë prej 1 (një) vit e 4 (katër) muaj.
 • Urdhërohet i pandehuri Ivi Cico të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës Tiranë dhe të mos marrë kontakt me persona të dënuar.

9.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Shpëtim Bakia, për kryerjen e veprës penale të Ushtrim i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 245/1 paragrafi i parë i Kodit Penal, dhe dënimin e tij me 1 (një) vit burgim.
 • Në aplikim të nenit 406 të K.Pr.Penale uljen e dënimit me 1/3, duke e dënuar përfundimisht të pandehurin Shpëtim Bakia me 9 (tetë) muaj burgim.
 • Në bazë të nenit 59 të Kodit penal pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vënien në provë për një periudhë prej 1 (një) vit e 6 (katyër) muaj..
 • Urdhërohet i pandehuri Shpëtim Bakia të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës Tiranë dhe të mos marrë kontakt me persona të dënuar.

10.  

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Bedri Halili, për kryerjen e veprës penale penale Korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 244 e 25 i Kodit Penal, (për praktikën e  Bujar Baliu), dhe dënimin e tij me 1 (një) vit burgim.
 • Në aplikim të nenit 406 te K.Pr.Penale uljen e dënimit me 1/3 duke e dënuar përfundimisht të pandehurin Bedri Halili me 8 (tetë) muaj burgim.
 • Në bazë të nenit 59 të Kodit penal pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vënien në provë për një periudhë prej 1 (një) vit e 4 (katër) muaj.
 • Urdhërohet i pandehuri Bedri Halili të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës Tiranë dhe të mos marrë kontakt me persona të dënuar.

11.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Miguel Caka, për kryerjen e veprës penale Organizim i llotarive të palejuara”, parashikuar nga neni 197/1 i Kodit Penal, dhe dënimin e tij me 1 (një) vit burgim.
 • Në aplikim të nenit 406 te K.Pr.Penale uljen e dënimit me 1/3, duke e dënuar përfundimisht të pandehurin Miguel Caka me 8 (tetë) muaj burgim.
 • Në bazë të nenit 59 të Kodit penal pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vënien në provë për një periudhë prej 1 (një) vit e 4 (katër) muaj..
 • Urdhërohet i pandehuri Miguel Caka të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës Tiranë dhe të mos marrë kontakt me persona të dënuar.

12.

 • Deklarimin fajtor të të pandehurit Ergus Struga, për kryerjen e veprës penale Organizim i llotarive të palejuara”, parashikuar nga neni 197/1 i Kodit Penal, dhe dënimin e tij me 1 (një) vit burgim.
 • Në aplikim të nenit 406 te K.Pr.Penale uljen e dënimit me 1/3, duke e dënuar përfundimisht të pandehurin Ergus Struga me 8 (tetë) muaj burgim.
 • Në bazë të nenit 59 të Kodit Penal pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vënien në provë për një periudhë prej 1 (një) vit e 4 (katër) muaj..
 • Urdhërohet i pandehuri Ergus Struga të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës Tiranë dhe të mos marrë kontakt me persona të dënuar.

 • Në lidhje me provat materiale

- Sendet që i janë sekuestruar të pandehurit  Admir Burri sipas procesverbalit perkates dhe që janë bashkuar me fashikullin gjyqësor, i kthehen të pandehurit konform nenit 190/1 gërma “ç” të K.Pr.Penale, pasi vendimi të marrë formë të prerë.

- Sendet që i janë sekuestruar të pandehurit  Gazmend Canaj sipas procesverbalit perkates dhe që janë bashkuar me fashikullin gjyqësori kthehen të pandehurit konform nenit 190/1 gërma “ç” të K.Pr.Penale, pasi vendimi të marrë formë të prerë.

-Sendet që i janë sekuestruar të pandehurit  Neritan Bablusha sipas procesverbalit perkates dhe që janë bashkuar me fashikullin gjyqësori kthehen të pandehurit konform nenit 190/1 gërma “ç” të K.Pr.Penale, pasi vendimi të marrë formë të prerë.

-Sendet që i janë sekuestruar të pandehurit  Panol At Nikolla sipas procesverbalit perkates dhe që janë bashkuar me fashikullin gjyqësori kthehen të pandehurit konform nenit 190/1 gërma “ç” të K.Pr.Penale, pasi vendimi të marrë formë të prerë.

-Sendet që i janë sekuestruar të pandehurit  Gëzim Bazha sipas procesverbalit perkates dhe që janë bashkuar me fashikullin gjyqësori kthehen të pandehurit konform nenit 190/1 gërma “ç” të K.Pr.Penale, pasi vendimi të marrë formë të prerë.

-Sendet që i janë sekuestruar të pandehurit  Ilir Ahmetaj sipas procesverbalit perkates dhe që janë bashkuar me fashikullin gjyqësori kthehen të pandehurit konform nenit 190/1 gërma “ç” të K.Pr.Penale, pasi vendimi të marrë formë të prerë.

-Sendet që i janë sekuestruar të pandehurit  Besnik Hyka sipas procesverbalit perkates dhe që janë bashkuar me fashikullin gjyqësori kthehen të pandehurit konform nenit 190/1 gërma “ç” të K.Pr.Penale, pasi vendimi të marrë formë të prerë.

-Sendet që i janë sekuestruar të pandehurit  Bedri Halili sipas procesverbalit perkates dhe që janë bashkuar me fashikullin gjyqësori kthehen të pandehurit konform nenit 190/1 gërma “ç” të K.Pr.Penale, pasi vendimi të marrë formë të prerë.

-Nga praktikat e dokumentacioneve të sekuestruara pranë ASHK, me procesverbalin perkates ti kthehen ketij institucioni.

-Ndërsa akti: AMTP-së nr 511/1 date 15.06.1992 (qe ndodhet në fashikullin gjyqësor) duhet të agjësohet si akt i falsifikuar por pasi të përfundojë gjykimi në formë të prerë edhe në lidhje me të pandehurit Sazan Gorishova etj:

- Shumat monetare të sekuestruara sipas procesverbaleve përkatëse të pandehurve:

 • Gazmend Canaj
 • Panol At Nikolla

të konfiskohen dhe të kalojnë në favor të shtetit, bazuar në nenin 190/a gërma a) e Kodit të Procedurës Penale.

 • Shpenzimet proceduriale të kryera gjatë fazës së hetimit paraprak, seancës paraprake dhe gjatë gjykimit, i’u ngarkohen të pandehurve në mënyrë solidare, në bazë të neneve 393/1 dhe 406/4 të K.Pr.Penale.   
 • Urdhërohet Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të ekzekutojë këtë vendim.
 • Kundër vendimit lejohet apel brenda afatit ligjor, në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

                 

U shpall në Tiranë më datë 29.12.2022.