PËRMBLEDHJE E SEANCAVE GJYQËSORE – E MARTE 21 SHKURT 2023

Përmbledhje e seancave gjyqësore, e martë 21 shkurt 2023

 • Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar shqyrtoi në seancë gjyqësore publike çështjen penale me nr. 131/53 akti, datë regjistrimi 12.12.2022. Në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, vlerësoi në tërësi provat e administruara gjatë gjykimit në raport me parashikimet e ligjit procedural dhe ligjit material penal, Gjykata, bazuar në nenet 112, 151, 152, 190, 261, 379, 380, 381, 383, 388, 389, 390, 393,  405, 406 të Kodit të Procedurës Penale dhe nenet 25, 35, 47-50, 259 dhe 245/1, 248, 59, 60 të Kodit Penal,

VENDOSI:

 1. Deklarimin fajtor të të pandehurit Lahert Sulo akuzuar për kryerjen e veprës penale të Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 259, pg. 1 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 vite burgim.
 2. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurit Lahert Sulo i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit e 4 muaj burgim.
 3. Në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit për pjesën e pavuajtur të dënimit me burgim dhe vënien në provë të pandehurit Lahert Sulo për një periudhë kohe prej 2 vite e 8 muaj (32 muaj), me kusht që i pandehuri të mos kryejë vepër tjetër penale dhe gjatë kohës së provës të mbajë kontakte me  Shërbimin e Provës që mbulon vendbanimin e tij nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi.
 4. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurit Lahert Sulo me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 5. Urdhërohet lirimi i menjehërshëm i të pandehurit Lahert Sulo nga paraburgimi nëse nuk mbahet për shkak të një vendimi tjetër.
 6. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurit Lehert Sulo i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 7. Deklarimin fajtor të të pandehurit Ani Hoxholli, akuzuar për kryerjen e veprës penale të Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259, pg. 1 dhe 25 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 vite burgim.
 8. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurit Ani Hoxholli i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit e 4 muaj burgim.
 9. Në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit për pjesën e pavuajtur të dënimit me burgim dhe vënien në provë të pandehurit Ani Hoxholli për një periudhë kohe prej 2 vite e 8 muaj (32 muaj), me kusht që i pandehuri të mos kryejë vepër tjetër penale dhe gjatë kohës së provës të mbajë kontakte me  Shërbimin e Provës që mbulon vendbanimin e tij nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi.
 10.  Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurit Ani Hoxholli me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 11. Urdhërohet lirimi i menjehërshëm i të pandehurit Ani Hoxholli nga paraburgimi nëse nuk mbahet për shkak të një vendimi tjetër.
 12. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurit Ani Hoxholli i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 13. Deklarimin e pafajshëm të të pandehurit Emilton Asllanaj akuzuar për kryerjen e veprës penale të Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”,në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259, pg. 1 dhe 25 i Kodit Penal, pasi nuk provohet se e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet.
 14. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurit Emilton Asllanaj me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 15. Urdhërohet lirimi i menjehërshëm i të pandehurit Emilton Asllanaj nga paraburgimi nëse nuk mbahet për shkak të një vendimi tjetër.
 16. Deklarimin fajtor të të pandehurit Halim Shehu për kryerjen e veprës penale të Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, e kryer në bashkëpunim parashikuar nga neni 259, pg. 1 dhe 25 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 vite burgim.
 17. Deklarimin fajtor të të pandehurit Halim Shehu për kryerjen e veprës penale të Shpërdorimi i detyrës”, e kryer në bashkëpunim parashikuar nga neni 248 dhe 25 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 vite burgim.
 18. Bazuar në nenin 55 të Kodit Penal, në bashkim të dënimeve i pandehuri Halim Shehu dënohet me një dënim të vetëm prej 2 vite e 6 muaj burgim.
 19. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurit Halim Shehu i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit e 8 muaj burgim.
 20. Llogaritja e dënimit fillon nga data e arrestimit dhe i pandehuri Halim Shehu do te vuajë pjesën e mbetur të dënimit me burgim në një burg të sigurisë së zakonshme.
 21. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurit Halim Shehu i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 22. Deklarimin fajtor të të pandehurit Arben Kastrati për kryerjen e veprës penale të Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259, pg. 1 dhe 25 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 vite burgim.
 23. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurit Arben Kastrati i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit e 4 muaj burgim.
 24. Në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit për pjesën e pavuajtur të dënimit me burgim dhe vënien në provë të pandehurit Arben Kastrati për një periudhë kohe prej 2 vite e 8 muaj (32 muaj), me kusht që i pandehuri të mos kryejë vepër tjetër penale dhe gjatë kohës së provës të mbajë kontakte me  Shërbimin e Provës që mbulon vendbanimin e tij nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi.
 1. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, duke qenë se dënimi me burgim u pezullua me kusht, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurit Arben Kastrati me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 2. Urdhërohet lirimi i menjehërshëm i të pandehurit Arben Kastrati nga paraburgimi nëse nuk mbahet për shkak të një vendimi tjetër.
 3. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurit Arben Kastrati i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 4. Deklarimin fajtor të të pandehurit Arjan Sokoli për kryerjen e veprës penale të Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 259, pg. 1 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 vite burgim.
 5. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurit Arjan Sokoli i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit e 4 muaj burgim.
 6. Në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit për pjesën e pavuajtur të dënimit me burgim dhe vënien në provë të pandehurit Arjan Sokoli për një periudhë kohe prej 2 vite e 8 muaj (32 muaj), me kusht që i pandehuri të mos kryejë vepër tjetër penale dhe gjatë kohës së provës të mbajë kontakte me  Shërbimin e Provës që mbulon vendbanimin e tij nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi.
 7. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, duke qenë se dënimi me burgim u pezullua me kusht, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurit Arjan Sokoli me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 8. Urdhërohet lirimi i menjehërshëm i të pandehurit Arjan Sokoli nga paraburgimi nëse nuk mbahet për shkak të një vendimi tjetër.
 1. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurit Arjan Sokoli i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 2. Deklarimin fajtor të të pandehurit Dashnor Braha për kryerjen e veprës penale të Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259, pg. 1 dhe 25 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 vite burgim.
 3. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurit Dashnor Braha i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit e 4 muaj burgim.
 4. Në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit për pjesën e pavuajtur të dënimit me burgim dhe vënien në provë të pandehurit Dashnor Braha për një periudhë kohe prej 2 vite e 8 muaj (32 muaj), me kusht që i pandehuri të mos kryejë vepër tjetër penale dhe gjatë kohës së provës të mbajë kontakte me  Shërbimin e Provës që mbulon vendbanimin e tij nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi.
 5. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, duke qenë se dënimi me burgim u pezullua me kusht, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në shtepi”, parashikuar nga neni 237 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurit Dashnor Braha me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 6. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurit Dashnor Braha i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 7. Deklarimin fajtore të të pandehurës Elidjana Toçila për kryerjen e veprës penale të Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer ne bashkëpunim, parashikuar nga neni 259, pg. 1 dhe 25 i Kodit Penal dhe dënimin e saj me 2 vite burgim.
 8. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurës Elidjana Toçila i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit e 4 muaj burgim.
 9. Në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit për pjesën e pavuajtur të dënimit me burgim dhe vënien në provë të të pandehurës Elidjana Toçila për një periudhë kohe prej 2 vite e 8 muaj (32 muaj), me kusht që e pandehura të mos kryejë vepër tjetër penale dhe gjatë kohës së provës të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës që mbulon vendbanimin e saj nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi.
 10. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, duke qenë se dënimi me burgim u pezullua me kusht, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në shtepi”, parashikuar nga neni 237 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurës Elidjana Toçila me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 11. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurës Elidjana Toçila i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 12. Deklarimin fajtor të të pandehurit Endrit Uka për kryerjen e veprës penale të Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 259, pg. 1 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 vite burgim.
 13. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurit Endrit Uka i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit e 4 muaj burgim.
 14. Në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit për pjesën e pavuajtur të dënimit me burgim dhe vënien në provë të pandehurit Endrit Uka për një periudhë kohe prej 2 vite e 8 muaj (32 muaj), me kusht që i pandehuri të mos kryejë vepër tjetër penale dhe gjatë kohës së provës të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës që mbulon vendbanimin e tij nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi.
 15. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, duke qenë se dënimi me burgim u pezullua me kusht, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në shtepi”, parashikuar nga neni 237 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurit Endrit Uka me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 16. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurit Endrit Uka i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 17. Deklarimin fajtor të të pandehurit Fatri Iseberi për kryerjen e veprës penale të Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 259, pg. 1 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 vite burgim.
 18. Deklarimin fajtor të të pandehurit Fatri Iseberi për kryerjen e veprës penale të Shpërdorimi i detyrës”, në bashkëpunim parashikuar nga neni 248 dhe 25 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 vite burgim.
 19. Bazuar në nenin 55 të Kodit Penal, në bashkim të dënimeve i pandehuri Fatri Iseberi dënohet me një dënim të vetëm prej 2 vite e 6 muaj burgim.
 20. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurit Fatri Iseberi i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit e 8 muaj burgim.
 21. Llogaritja e dënimit fillon nga data e arrestimit dhe i pandehuri Fatri Iseberi do të vuajë pjesën e mbetur të dënimit me burgim në një burg të sigurisë së zakonshme.
 22. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurit Fatri Iseberi i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 23. Deklarimin fajtor të të pandehurit Fatri Braha për kryerjen e veprës penale të Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” ne bashkëpunim, parashikuar nga neni 259, pg. 1 dhe 25 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 vite burgim.
 24. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurit Fatri Braha i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit e 4 muaj burgim.
 25. Në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit për pjesën e pavuajtur të dënimit me burgim dhe vënien në provë të pandehurit Fatri Braha për një periudhë kohe prej 2 vite e 8 muaj (32 muaj), me kusht që i pandehuri të mos kryejë vepër tjetër penale dhe gjatë kohës së provës të mbajë kontakte me  Shërbimin e Provës që mbulon vendbanimin e tij nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi.
 26. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, duke qenë se dënimi me burgim u pezullua me kusht, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurit Fatri Braha me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 27. Urdhërohet lirimi i menjehërshëm i të pandehurit Fatri Braha nga paraburgimi nëse nuk mbahet për shkak të një vendimi tjetër.
 28. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurit Fatri Braha i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 29. Deklarimin e pafajshëm të të pandehurit Artan Redhaj akuzuar për kryerjen e veprës penale të Shpërdorimi i detyrës”, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal pasi nuk provohet se e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet.
 30. Bazuar në nenin 261, 267/2 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, konstatohet shuarja e masës së sigurimit Pezullimi ushtrimit të një detyre a shërbimi publik” parashikuar nga neni 240 i K.Pr.Penale, caktuar ndaj të pandehurit Artan Rredhaj me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 31. Deklarimin fajtor të të pandehurit Gëzim Duraku për kryerjen e veprës penale të Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 259, pg. 1 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 vite burgim.
 32. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurit Gëzim Duraku i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit e 4 muaj burgim.
 33. Në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit për pjesën e pavuajtur të dënimit me burgim dhe vënien në provë të pandehurit Gëzim Duraku për një periudhë kohe prej 2 vite e 8 muaj (32 muaj), me kusht që i pandehuri të mos kryejë vepër tjetër penale dhe gjatë kohës së provës të mbajë kontakte me  Shërbimin e Provës që mbulon vendbanimin e tij nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi.
 34. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, duke qenë se dënimi me burgim u pezullua me kusht, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në shtepi”, parashikuar nga neni 237 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurit Gëzim Duraku me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 35. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurit Gëzim Duraku i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 36. Deklarimin fajtor të të pandehurit Haqif Halilaj për kryerjen e veprës penale të Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259, pg. 1 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 vite burgim.
 37. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurit Haqif Halilaj i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit e 4 muaj burgim.
 38. Në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit për pjesën e pavuajtur të dënimit me burgim dhe vënien në provë të pandehurit Haqif Halilaj për një periudhë kohe prej 2 vite e 8 muaj (32 muaj), me kusht që i pandehuri të mos kryejë vepër tjetër penale dhe gjatë kohës së provës të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës që mbulon vendbanimin e tij nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi.
 39. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, duke qenë se dënimi me burgim u pezullua me kusht, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në shtepi”, parashikuar nga neni 237 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurit Haqif Halilaj me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 1. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurit Haqif Halilaj i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 2. Deklarimin fajtor të të pandehurit Kapllan Dogjani për kryerjen e veprës penale të Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 259, pg. 1 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 vite burgim.
 3. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurit Kapllan Dogjani i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit e 4 muaj burgim.
 4. Në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit për pjesën e pavuajtur të dënimit me burgim dhe vënien në provë të pandehurit Kapllan Dogjani për një periudhë kohe prej 2 vite e 8 muaj (32 muaj), me kusht që i pandehuri të mos kryejë vepër tjetër penale dhe gjatë kohës së provës të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës që mbulon vendbanimin e tij nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi.
 5. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, duke qenë se dënimi me burgim u pezullua me kusht, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurit Kapllan Dogjani me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 6. Urdhërohet lirimi i menjehërshëm i të pandehurit Kapllan Dogjani nga paraburgimi nëse nuk mbahet për shkak të një vendimi tjetër.
 7. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurit Kapllan Dogjani i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 8. Deklarimin fajtore të të pandehurës Mimoza Shahinaj (Ismaili) për kryerjen e veprës penale të Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 259, pg. 1 i Kodit Penal dhe dënimin e saj me 2 vite burgim.
 9. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurës Mimoza Shahinaj (Ismaili) i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit e 4 muaj burgim.
 10. Në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit për pjesën e pavuajtur të dënimit me burgim dhe vënien në provë të të pandehurës Mimoza Shahinaj (Ismaili) për një periudhë kohe prej 2 vite e 8 muaj (32 muaj), me kusht që e pandehura të mos kryejë vepër tjetër penale dhe gjatë kohës së provës të mbajë kontakte me  Shërbimin e Provës që mbulon vendbanimin e saj nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi.
 11. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, duke qenë se dënimi me burgim u pezullua me kusht, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në shtepi”, parashikuar nga neni 237 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurës Mimoza Shahinaj (Ismaili) me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 12. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurës Mimoza Shahinaj (Ismaili) i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 13. Deklarimin fajtor të të pandehurit Muhamet Cengu për kryerjen e veprës penale të Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259, pg. 1 dhe 25 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 vite burgim.
 14. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurit Muhamet Cengu i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit e 4 muaj burgim.
 15. Në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit për pjesën e pavuajtur të dënimit me burgim dhe vënien në provë të pandehurit Muhamet Cengu për një periudhë kohe prej 2 vite e 8 muaj (32 muaj), me kusht që i pandehuri të mos kryejë vepër tjetër penale dhe gjatë kohës së provës të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës që mbulon vendbanimin e tij nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi.
 16. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, duke qenë se dënimi me burgim u pezullua me kusht, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurit Muhamet Cengu me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 17. Urdhërohet lirimi i menjehërshëm i të pandehurit Muhamet Cengu nga paraburgimi nëse nuk mbahet për shkak të një vendimi tjetër.
 1. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurit Muhamet Cengu i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 2. Deklarimin fajtore të të pandehurës Rezarta Lako për kryerjen e veprës penale të Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer ne bashkëpunim, parashikuar nga neni 259, pg. 1 dhe 25 i Kodit Penal dhe dënimin e saj me 2 vite burgim.
 3. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurës Rezarta Lako i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit e 4 muaj burgim.
 4. Në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit për pjesën e pavuajtur të dënimit me burgim dhe vënien në provë të të pandehurës Rezarta Lako për një periudhë kohe prej 2 vite e 8 muaj (32 muaj), me kusht që e pandehura të mos kryejë vepër tjetër penale dhe gjatë kohës së provës të mbajë kontakte me  Shërbimin e Provës që mbulon vendbanimin e saj nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi.
 5. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, duke qenë se dënimi me burgim u pezullua me kusht, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në shtepi”, parashikuar nga neni 237 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurës Rezarta Lako me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 6. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurës Rezarta Lako i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 7. Deklarimin fajtor të të pandehurit Urim Lami për kryerjen e veprës penale të Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259, pg. 1 dhe 25 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 vite burgim.
 8. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurit Urim Lami i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit e 4 muaj burgim.
 9. Në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit për pjesën e pavuajtur të dënimit me burgim dhe vënien në provë të pandehurit Urim Lami për një periudhë kohe prej 2 vite e 8 muaj (32 muaj), me kusht që i pandehuri të mos kryejë vepër tjetër penale dhe gjatë kohës së provës të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës që mbulon vendbanimin e tij nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi.
 10. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, duke qenë se dënimi me burgim u pezullua me kusht, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurit Urim Lami me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 11. Urdhërohet lirimi i menjehërshëm i të pandehurit Urim Lami nga paraburgimi nëse nuk mbahet për shkak të një vendimi tjetër.
 12. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurit Urim Lami i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 13. Deklarimin fajtor të të pandehurit Vehbi Nerguti për kryerjen e veprës penale të Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259, pg. 1 dhe 25 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 vite burgim.
 14. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurit Vehbi Nerguti i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit e 4 muaj burgim.
 15. Në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit për pjesën e pavuajtur të dënimit me burgim dhe vënien në provë të pandehurit Vehbi Nerguti për një periudhë kohe prej 2 vite e 8 muaj (32 muaj), me kusht që i pandehuri të mos kryejë vepër tjetër penale dhe gjatë kohës së provës të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës që mbulon vendbanimin e tij nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi.
 16. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, duke qenë se dënimi me burgim u pezullua me kusht, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurit Vehbi Nerguti me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 17. Urdhërohet lirimi i menjehërshëm i të pandehurit Vehbi Nerguti nga paraburgimi nëse nuk mbahet për shkak të një vendimi tjetër.
 18. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurit Vehbi Negruti i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 19. Deklarimin fajtore të të pandehurës Vojsava Selmani për kryerjen e veprës penale të Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259, pg. 1 dhe 25 i Kodit Penal dhe dënimin e saj me 2 vite burgim.
 20. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurës Vojsava Selmani i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit e 4 muaj burgim.
 21. Në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit për pjesën e pavuajtur të dënimit me burgim dhe vënien në provë të të pandehurës Vojsava Selmani për një periudhë kohe prej 2 vite e 8 muaj (32 muaj), me kusht që e pandehura të mos kryejë vepër tjetër penale dhe gjatë kohës së provës të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës që mbulon vendbanimin e saj nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi.
 22. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, duke qenë se dënimi me burgim u pezullua me kusht, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në shtepi”, parashikuar nga neni 237 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurës Vojsava Selmani me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 23. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurës Vojsava Selmani i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 24. Deklarimin fajtore të të pandehurës Xhuljana Maksutaj për kryerjen e veprës penale të Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259, pg. 1 dhe 25 i Kodit Penal dhe dënimin e saj me 2 vite burgim.
 25. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurës Xhuljana Maksutaj i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit e 4 muaj burgim.
 26. Në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit për pjesën e pavuajtur të dënimit me burgim dhe vënien në provë të të pandehurës Xhuljana Maksutaj për një periudhë kohe prej 2 vite e 8 muaj (32 muaj), me kusht që e pandehura të mos kryejë vepër tjetër penale dhe gjatë kohës së provës të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës që mbulon vendbanimin e saj nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi.
 27. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, duke qenë se dënimi me burgim u pezullua me kusht, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në shtepi”, parashikuar nga neni 237 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurës Xhuljana Maksutaj me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 28. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurës Xhuljana Maksutaj i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 29. Deklarimin fajtor të të pandehurit Bedri Duraku për kryerjen e veprës penale të Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 259, pg. 1 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 vite burgim.
 30. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurit Bedri Duraku i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit e 4 muaj burgim.
 31. Në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit për pjesën e pavuajtur të dënimit me burgim dhe vënien në provë të pandehurit Bedri Duraku për një periudhë kohe prej 2 vite e 8 muaj (32 muaj), me kusht që i pandehuri të mos kryejë vepër tjetër penale dhe gjatë kohës së provës të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës që mbulon vendbanimin e tij nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi.
 32. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, duke qenë se dënimi me burgim u pezullua me kusht, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurit Bedri Duraku me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 33. Urdhërohet lirimi i menjehërshëm i të pandehurit Bedri Duraku nga paraburgimi nëse nuk mbahet për shkak të një vendimi tjetër.
 34. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurit Bedri Duraku i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 35. Deklarimin e pafajshëm të të pandehurit Avni Tërshalla akuzuar për kryerjen e veprës penale Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259, pg. 1 dhe 25 i Kodit Penal pasi nuk provohet se e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet.
 36. Bazuar në nenin 261, 267/2 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, konstatohet shuarja e masës së sigurimit Pezullimi ushtrimit të një detyre a shërbimi publik” parashikuar nga neni 240 i K.Pr.Penale, caktuar ndaj të pandehurit Avni Tërshalla me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 37. Deklarimin fajtor të të pandehurit Arben Goçi akuzuar për kryerjen e veprës penale Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259, pg. 1 dhe 25 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 vite burgim.
 38. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurit Arben Goçi i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit e 4 muaj burgim.
 39. Në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit për pjesën e pavuajtur të dënimit me burgim dhe vënien në provë të pandehurit Arben Goçi për një periudhë kohe prej 2 vite e 8 muaj (32 muaj), me kusht që i pandehuri të mos kryejë vepër tjetër penale dhe gjatë kohës së provës të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës që mbulon vendbanimin e tij nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi.
 40. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, duke qenë se dënimi me burgim u pezullua me kusht, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurit Arben Goçi me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 41. Urdhërohet lirimi i menjehërshëm i të pandehurit Arben Goçi nga paraburgimi nëse nuk mbahet për shkak të një vendimi tjetër.
 42. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurit Arben Goçi i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 43. Deklarimin e pafajshëm të të pandehurit Reni Dokolli akuzuar për kryerjen e veprës penale Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259, pg. 1 dhe 25 i Kodit Penal pasi nuk provohet se e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet.
 44. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurit Reni Dokolli me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 45. Urdhërohet lirimi i menjehërshëm i të pandehurit Reni Dokolli nga paraburgimi nëse nuk mbahet për shkak të një vendimi tjetër.
 46. Deklarimin e pafajshëm të të pandehurit Shpëtim Cenaj akuzuar për kryerjen e veprës penale Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259, pg. 1 dhe 25 i Kodit Penal pasi nuk provohet se e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet.
 47. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, konstatohet shuarja e masës së sigurimit “Arrest në Shtepi”, parashikuar nga neni 237 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar ndaj të pandehurit caktuar ndaj të pandehurit Shpëtim Cenaj me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 48. Deklarimin e pafajshëm të të pandehurit Sulë Onuzi akuzuar për kryerjen e veprës penale Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259, pg. 1 dhe 25 i Kodit Penal pasi nuk provohet se e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet.
 49. Bazuar në nenin 261, 267/2 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, konstatohet shuarja e masës së sigurimit Pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik” parashikuar nga neni 240 i K.Pr.Penale, caktuar ndaj të pandehurit Sulë Onuzi me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 50. Deklarimin fajtor të të pandehurit Atli Jashari për kryerjen e veprës penale Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 245/1, pg. 1 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 1 vit burgim.
 51. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurit Atli Jashari i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 8 muaj burgim.
 52. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, konstatohet shuarja e masës së sigurimit Arrest në shtëpi” parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, caktuar ndaj të pandehurit Atli Jashari me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 53. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurit Atli Jashari i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 54. Deklarimin e pafajshëm të të pandehurit Klevis Salkurti akuzuar për kryerjen e veprës penale Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 245/1, pg. 1 i Kodit Penal pasi nuk provohet se e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet.
 55. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, konstatohet shuarja e masës së sigurimit Arrest në shtëpi” parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, caktuar ndaj të pandehurit Klevis Salkurti me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 56. Deklarimin fajtor të të pandehurit Xhafer Elezi për kryerjen e veprës penale Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 245/1, pg. 1 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 1 vit burgim.
 57. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurit Xhafer Elezi i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 8 muaj burgim.
 58. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, konstatohet shuarja e masës së sigurimit Arrest në shtëpi” parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, caktuar ndaj të pandehurit Xhafer Elezi me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 59. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurit Xhafer Elezi i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 60. Deklarimin fajtor të të pandehurit Sazan Ibra për kryerjen e veprës penale Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 245/1, pg. 1 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 1 vit burgim.
 61. Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurit Sazan Ibra i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 8 muaj burgim.
 62. Bazuar në nenin 261 dhe 389 të Kodit të Procedurës Penale, konstatohet shuarja e masës së sigurimit Arrest në shtëpi” parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, caktuar ndaj të pandehurit Sazan Ibra me vendimin nr. 29, datë 03.04.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 63. Në zbatim të nenit 35 të Kodit Penal, të pandehurit Sazan Ibra i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një kohë prej 5 (pesë) vitesh.
 64. Në zbatim të nenit 190, pika 1, shkronja ç) të K.Pr.Penale, pajisjet dhe mjetet teknike të përdorura për kryerjen e përgjimit ambiental nga ana e policisë gjyqësore, t’i kthehen Agjensisë së Mbikëqyrjes Policore.
 65. Në bazë të nenit 190 pika 1, shkronja ç) të K.Pr.Penale, të K.Pr.Penale provat materiale të sekuestruara: (i) një aparat telefoni celular i markës “Olimpia”, me ekran me ngjyrë të zezë dhe tastierë me ngjyrë të kuqe, me kartën SIM 0694106825 i shtetasit G. D., (ii)  një aparat telefoni celular i markës “Apple”, model S6, me ekran dhe kapak ngjyrë të zezë  me kartë sim 0699736530 i shtetases V. S, (iii) një aparat telefoni celular i markës “Iphone 11”, me ngjyrë të zezë, me numër  IMEI: 35392210450993, me kartë sim 0684033558 i shtetasit V. N., (iv) një aparat telefoni celular i markës “Samsung”, tip A12, ngjyrë i zi, me nr. IMEI 356086275344074, me kartë sim 0694106383 si dhe 0682411704 i shtetasit A. K, (v) një aparat telefoni celular i markës “Samsung”, tip A70, ngjyrë i zi, me nr. IMEI1- 352029112718047/01, me kartë sim 0694115447 i shtetasit F. I dhe një portofol ngjyrë të zezë e shtetasit F. I., (vi) një aparat celular i markës “Samsung Galaxy A31”, me nr. IMEI 355871115432101 dhe nr. IMEI 355872115432109, me kartë sim 0688815000 në emër të shtetasit E. U, (vii) një aparat celular i markës “Iphone S6”, me ngjyrë të bardhë përpara në emër të shtetasit A. J, (viii) një aparat celular i markës “Redmi”, me ngjyrë blu, me nr.sim 0693200288, në emër të shtetasit A. R, (ix) një aparat celular i markës “Samsung Galaxy”, në emër të shtetases Xh. M., (x) një Aparat celular i markës “Samsung A70”, me sim kartë 0694447565, në emër të shtetasit A. S., (xi) një aparat celular i markës “Samsung A10”, ngjyrë e zezë, me këllëf të zi,  me nr. IMEI 352696110327730 në emër të shtetasit E. S, (xii) një aparat celular i markës “Samsung”, me ngjyrë të zezë, me IMEI 351832194975505, me sim kartë 0676466593, në emër të shtetasit Sh. C, (xiii) një aparat celular i markës “Samsung”  me ngjyrë të zezë, në emër të shtetasit S. I, (xiv) një aparat celular i markës “Samsung”, në emër të shtetasit B. D, (xv) një aparat celular në emër të shtetasit A. G., (xvi) një aparat celular i markës “Samsung”, në emër të shtetasit M. C, (xvii) një aparat celular i markës “Nokia”, në emër të shtetasit H. H., dhe  një aparat celular i markës “Samsung”, në emër të shtetasit H. H. t’i kthen personave që ju përkasin.
 66. Bazuar në nenin 190, pika 1, gërma ‘’ a’’ të K.Pr.Penale dhe nenin 36 të Kodi Penal, provat materiale te sekuestruara dhe konkretisht (i) shumën e parave prej 51,200 (pesëdhjetë e një mijë e dyqind) lekë dhe 800 (tetëqind) euro sekuestruar shtetasit A. K, (ii) shumën e parave prej 4,600 (katër mijë e gjashtëqind) lekë sekuestruar shtetasit U. L, (iii) shumën e parave prej 105 (njëqind e pesë mijë) lekë, 230 (dyqind e tridhjetë ) euro, 100 (njëqind ) Rial dhe 100 (njëqind dollar )  sekuestruar shtetasit F. I, (iv) shumën e parave prej 1700 (një mijë e shtatëqind) lekë sekuestruar shtetasit A. G, (v) shumën e parave prej 11, 300 (njëmbëdhjetë mijë e treqind lekë) dhe 175 (njëqind e shtatëdhjetë e pesë) euro sekuestruar shtetasit V. N.,(vi) shumën e parave prej 6000 (gjashtë mijë lekë) sekuestruar shtetasit F. B, të konfiskohen dhe të kalojnë në favor të shtetit.
 67. Ngarkohet Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe shërbimet e policisë gjyqësore për zbatimin e këtij vendimi.
 68. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, brenda 15 (pesëdhjetë) ditëve, duke filluar ky afat nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar.

            U shpall sot në Tiranë, më datë  21.02.2023.

 

 • Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar shqyrtoi në seancë gjyqësore kërkesën e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, regjistruar me nr. 142/21, datë regjistrimi 09.12.2022. Në përfundim të shqyrtimit të çështjes në seancë paraprake, gjykata pasi dëgjoi palët dhe kërkimet e tyre, i shqyrtoi dhe i vlerësoi ato në raport me parashikimet e ligjit procedural dhe material penal, nën kufijtë e lëndës  që shqyrton gjyqtari i seancës paraprake sipas parashikimeve të neneve 332-332/ë të K.Pr.Penale, si dhe pasi vlerësoi gjendjen e akteve, në referim të parashikimeve të nenit 332/dh pika 1 të K.Pr.Penale, duke mbajtur në vëmendje në këtë vlerësimin edhe qëndrimet e mbajtura nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë në vendimet nr. 169, datë 14.06.2022, nr. 215, datë 26.07.2022, nr.763, datë 05.07.2022 dhe nr.183, datë 24.06.2022 mbi rolin dhe kompetencat e gjyqtarit të seancës paraprake, Gjykata, bazuar në nenet 332, 332/a, 332/b, 332/c, 332/dh, pika 1), shkronja a), 332/ë, 332/gj 13, pika 3 të Kodit të Procedurës Penale,

VENDOSI:

 1. Pranimin e kërkesës së Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, regjistruar me nr. 142/21, datë regjistrimi 09.12.2022 me objekt “Dërgimin në gjyq të procedimit penal me nr. 277 të vitit 2020;
 2. Dërgimin për gjykim të procedimit penal nr. 277 të vitit 2020 të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ndaj të pandehurve :
  1. Lefter Koka, akuzuar për kryerjen e veprave penale “Shpërdorimi i detyrës”, e kryer në bashkëpunim, “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërore ose i të zgjedhurve vendorë” parashikuar nga neni 248 në lidhje me nenin 25 dhe neni 260 i Kodit Penal,  “Pastrimi i produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale”, parashikuar nga, 287, gërmat a) dhe b) të Kodit Penal, e kryer në rrethanën cilësuese  në bashkëpunim, parashikuar nga neni 287, paragrafi 2 i Kodit Penal.
  2. Alqi Bllako, akuzuar për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 248 në lidhje me nenin 25 të Kodit Penal;
  3. Pëllumb Abeshi, akuzuar për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 248 në lidhje me nenin 25 të Kodit Penal;
  4. Bardhul Çabiri, akuzuar për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 248 në lidhje me nenin 25 të Kodit Penal;
  5. Serafin Papa, akuzuar për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 248 në lidhje me nenin 25 të Kodit Penal;
  6. Etleva Kondi, akuzuar për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 248 në lidhje me nenin 25 të Kodit Penal;
  7. Jonida Zeqo, akuzuar për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 248 në lidhje me nenin 25 të Kodit Penal;
  8. Mirel Mërtiri, akuzuar për kryerjen e veprave penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërore ose i të zgjedhurve vendorë”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 245 në lidhje me nenin 25 të Kodit Penal dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale”, parashikuar nga, 287, gërmat a) dhe b) të Kodit Penal, e kryer në rrethanën cilësuese  në bashkëpunim, parashikuar nga neni 287, paragrafi 2 i Kodit Penal.
  9. Stela Gugallja, akuzuar për kryerjen e veprave penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërore ose i të zgjedhurve vendorë”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 245 në lidhje me nenin 25 të Kodit Penal dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale”, parashikuar nga, 287, gërmat a) dhe b) të Kodit Penal, e kryer në rrethanën cilësuese  në bashkëpunim, parashikuar nga neni 287, paragrafi 2 i Kodit Penal.
  10. Klodian Zoto, akuzuar për kryerjen e veprave penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërore ose i të zgjedhurve vendorë”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 245 në lidhje me nenin 25 të Kodit Penal dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale”, parashikuar nga, 287, gërmat a) dhe b) të Kodit Penal, e kryer në rrethanën cilësuese  në bashkëpunim, parashikuar nga neni 287, paragrafi 2 i Kodit Penal.
  11. Shoqëria tregtare “Albtek Energy” sh.p.k, akuzuar për kryerjen e veprave penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërore ose i të zgjedhurve vendorë”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 245 në lidhje me nenin 25 të Kodit Penal dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale”, parashikuar nga, 287, gërmat a) dhe b) të Kodit Penal, e kryer në rrethanën cilësuese  në bashkëpunim, parashikuar nga neni 287, paragrafi 2 i Kodit Penal.
  12. Shoqëria tregtare “Integrated Technology Services” sh.p.k, akuzuar për kryerjen e veprave penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërore ose i të zgjedhurve vendorë”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 245 në lidhje me nenin 25 të Kodit Penal dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale”, parashikuar nga, 287, gërmat a) dhe b) të Kodit Penal, e kryer në rrethanën cilësuese  në bashkëpunim, parashikuar nga neni 287, paragrafi 2 i Kodit Penal.
 3. Së bashku me kërkesën e Prokurorisë së Posaçme për dërgimin e çështjes në gjyq, dërgohen edhe kërkesat e të pandehurve (i) Lefter Koka, (ii) Alqi Bllako, (iii) Pëllumb Abeshi, (iv) Bardhul Çabiri, (v) Serafin Papa, (vi) Jonida Zeqo, (vii) Mirel Mërtiri, (viii) Stela Gugallja, (ix) Klodian Zoto, (x) shoqëria tregtare “Albtek Energy” sh.p.k dhe (xi) shoqëria tregtare “Integrated Technology Services” sh.p.k, për gjykim të shkurtuar, paraqitur në seancë paraprake nga të pandehurit dhe/ose mbrojtësit e tyre me akt të posaçëm përfaqësimi.
 4. Bazuar në parashikimet e nenit 332/ë të K.Pr.Penale urdhërohet formimi i fashikullit të gjykimit i cili do të përmbajë (i) aktet e paraqitura në Prokuroria e Posaçme, gjithsej 101 (njëqind e një) fashikuj së bashku me provat materiale,; (ii) aktet e gjykimit në seancë paraprake. Aktet shkresore të paraqitura bashkëlidhur memove me shkrim nga mbrojtësit e të pandehurve gjatë seancës paraprake qëndrojnë në dosjen e seancës paraprake.
 5. Dërgimin e çështjes për gjykim pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për t’u hedhur në short.
 6. Në referim të nenit 332/gj, pika 1 të K.Pr.P kundër këtij vendimi nuk lejohet ankim.

U shpall në Tiranë në datë 21.02.2023.