Përmbledhje e seancave ditore – E Premte 02.12.2022

Përmbledhje e Seancave ditore – E Premte 02.12.2022

  • Çështja penale R. Taci, u zhvillua ndaj 2 (dy) të pandehurve Artur Balla dhe Bledar Lilo (Seance Paraprake) dhe ne lidhje me z. R.Tacin u be ndarja e çështjes dhe pezullimi për 1 vit për të.

Seanca e radhes shtyhet me kërkesë të avokatëve për të paraqitur prapësimet me shkrim, për datën 14.12.2023 ora 12:30pm

  • Çështja penale me viktimë akuzuese shoqëria Al-De Corporation Limited dhe të akuzuar, shtetasen Belinda Balluku, u pushua pasi nuk u paraqit në gjykim shoqëria me përfaqësues av. Genc Celi.

  • Gjykata, pasi dëgjoi palët në seancë paraprake, vlerëson se nuk jemi para pushimit të akuzës për ndonjë nga të pandehurit, sipas paragrafit 1, të nenit 328 të K.Pr.Penale, Gjykata çmon se ka prova të mjaftueshnë në mbështetje të akuzave në ngarkim të të pandehurve, ndërkohë që nëse këto prova provojnë ose jo tej çdo dyshimi të arsyshëm akuzat në ngarkim të tyre, do të vlerësohet nga trupa gjyqësore e themelit. Në kushtet kur nje nga te pandehurit Fran Kaçorri nuk kërkoi që të procedohet me ritin e gjykimit të shkurtuar, ndërkohë që të pandehurit e tjerë kërkuan të vijohet me ritin e gjykimit të shkurtuar, Gjykata çmon se në interpretim të gërmës “c” të pikës 1, të nenit 332/dh të K.Pr.Penale, ndryshuar me ligjin nr. 41/2021, kompetente për gjykimin e kësaj çështje penale në themel nuk është gjyqtarja e seancës paraprake.

 

 

Për rrjedhojë, bazuar në nenin 332/dh, pika 1, gërma a), 332/ë, 332/gj dhe nenin 13, pika 3 të K.Pr.Penale

VENDOSI:

I. Pranimin  e kërkesës së Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

II. Dërgimin për gjykim të procedimit penal nr. 272, të vitit 2020 të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, kundër të pandehurve:

1.      Fran Kacorriakuzuar: Për kryerjen e veprës penale Shpërdorim detyre”, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal.

 

2.      Atli Jashari, Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Ushtrim i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike” parashikuar nga neni 245/1/1 i Kodit Penal.

 3.      Lahert Sulo, Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

 4.      Ani Hoxholli, Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

 5.      Emilton AsllanajAkuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

 6.       Halim Shehu, Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës” e kryer në bashkëpunim dhe “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” i kryer në bashkëpunim parashikuar nga nenet 248 e 25 dhe 259/1 e 25 të Kodit Penal.

7.      Arben Kastrati, Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

 8.       Arjan Sokoli, Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

 9.       Dashnor Braha, Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

 10.  Elidjana ToçilaAkuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

 11.  Endrit UkaAkuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

 12.   Fatri IseberiAkuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës” e kryer në bashkëpunim dhe “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” i kryer në bashkëpunim parashikuar nga nenet 248 e 25 dhe 259/1 e 25 të Kodit Penal.

13.   Fatri Braha, Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

 14.  Artan Redhaj, Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale Shpërdorim detyre”, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal.

15.  Gëzim Duraku (Gjuta), Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

16.   Haqif Halilaj, Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

17.  Kapllan DogjaniAkuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

18.  Mimoza Shahinaj (Ismaili), Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

19.   Muhamet CenguAkuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

20.   Rezarta Lako, Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

21.   Urim Lami, Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

22.   Vehbi Nerguti, Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

23.  Vojsava Selmani, Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

24.   Xhuliana Maksutaj, Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

25.  Bedri Duraku, Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

26.  Avni Tërshalla, Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

27.   Arben GoçiAkuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

28.   Reni DokolliAkuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

29.   Shpëtim Cenaj, Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

30.  Sule Onuzi, Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259/1 dhe 25 i Kodit Penal.

31.   Klevis SalkurtiAkuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Ushtrim i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike” parashikuar nga neni 245/1/1 i Kodit Penal.

32.  Xhafer Elezi, Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Ushtrim i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike” parashikuar nga neni 245/1/1 i Kodit Penal.

33.   Sazan Ibra, Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale “Ushtrim i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike” parashikuar nga neni 245/1/1 i Kodit Penal.

Trupi gjykues të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

III. Së bashku me kërkesën e prokurorisë së posaçme për dërgimin e çështjes në gjyq, dërgohet edhe kërkesa e të pandehurve

1.      Artan Redhaj

2.      Laert Sulo

3.      Ani Hoxholli

4.      Emilton Asllanaj

5.      Halim Shehu

6.      Arben Kastrati

7.      Arjan Sokoli

8.      Dashnor Braha

9.      Elidjana Toçila

10.  Endrit Uka

11.  Fatri Iseberi

12.  Fatri Braha

13.  Gezim Duraku

14.  Haqif Halilaj

15.  Kapllan Dogjani

16.  Mimoza Shahinaj

17.  Muhamet Cengu

18.  Rezarta Lako

19.  Urim Lami

20.  Vehbi Nerguti

21.  Vojsava Selmani

22.  Xhuljana Maksutaj

23.  Bedri Duraku

24.  Avni Tershalla

25.  Arben Goçi

26.  Reni Dokolli

27.  Shpetim Cenaj

28.  Atli Jashari

29.  Sule Onuzi

30.  Klevis Salkurti

31.  Xhafer Elezi

32.  Sazan Ibra

për gjykim të shkurtuar.

IV. Fashikulli i gjykimit përmban të gjitha aktet e kryera gjatë hetimit paraprak të procedimit penal nr. 272, të vitit 2020 të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, të paraqitura nga prokuroret në gjykatë si dhe ato të marra në seancë paraprake.

V. Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë.

VI. Kundër këtij vendimi, për dërgimin e çështjes në gjyq, nuk lejohet ankim.