Njoftim për pezullimin e proçedurës së rekrutimit të punonjësve

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË

PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

NJOFTIM

“Për pezullimin e procedurave të rekrutimit të punonjësve me status nëpunësi gjyqësor  të administratës gjyqësore, të Gjykatës së  Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”.

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, nr. 166, datë 28.05.2020 “Për pezullimin e procedurave të lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe emërimit lidhur me punonjësit e gjykatave, statusi i të cilëve rregullohet nga ligji nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, pezullon proçedurat e rekrutimit të punonjësve, statusi i të cilëve rregullohet nga ligji nr.98/2016 “Për organizmin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” dhe konkretisht për pozicionet:

a) 1 (një) sekretar gjyqësor;

b) 1 (një) specialist IT;

c) 1 (një) ekonomiste.

deri në miratimin e akteve nënligjore përkatëse nga KLGJ.

 

GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË

PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

 

Rr. “Jordan Misja”, Nr.1, Tiranë, Telefon 042231528, faks 042231527, sekretaria@gjkr.gov.al