Vendime te masave parandaluese sipas aktit normativ

Vendimi Nr.29 dt:25.03.2020

Kërkues

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, përfaqësuar në paraqitjen e kërkesës nga prokurorja D. M.

Objekti i kërkesës

Masë parandaluese pasurore, sekuestro. Vleftësimin e sekuestros vendosur me urdhërin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.

Neni 19 pika 5 gërma “b’’ dhe 7 të aktit normativ nr.1, datë 31.01.2020.

Baza ligjore e kërkesës

Vleftësimin e masës së sekuestros të vendosur me urdhërin nr.34 datë 27.02.2020 ‘’Për vendosjen e sekuestros në rastet e emergjencës”, mbi pasurinë automjet me targë AA xxxx, e tipit autoveturë, më marka xxxx, modeli xxx ngjyrë e zezë, në pronësi të shtetasit H.H.

Ndaj kujt personi
Pasurisë së personit

Vleftësimin e masës së sekuestros të vendosur me urdhërin nr.38 datë 27.02.2020 ‘’Për vendosjen e sekuestros në rastet e emergjencës”, mbi pasurinë automjet me targë AA xxxx, e tipit autoveturë, marka Volkswagen, modeli Touran, ngjyrë e zezë, në pronësi të S.H.

Person i dënuar për v.p
Person nën hetim për v.p

Shtetasi K.Xh.H është i dënuar për veprën penale “Trafikimi i narkotikëve”, parashikuar nga neni 140 i Kodit Penal.

Çfarë vendosur Gjykata
Arsyetimi

1. Vleftësimin e masës së sekuestros të vendosur me urdhërin nr.34 datë 27.02.2020 ‘’Për vendosjen e sekuestros në rastet e emergjencës’, mbi pasurinë: Automjet me targë AA xxxx, e tipit autoveturë, më marka xxxx, modeli xxxx, ngjyrë e zezë, figuruar në pronësi të shtetasit H.H.
-  Masa e sekuestros mbi këtë pasuri është e vlefshme për një periudhë katër mujore, duke filluar nga momenti i zbatimit të saj.

2. Vleftësimin e masës së sekuestros të vendosur me urdhërin nr.38 datë 27.02.2020 ‘’Për vendosjen e sekuestros në rastet e emergjencës’, mbi pasurinë automjet me targë AA xxxxx, e tipit autoveturë, marka xxxxx, modeli xxxxx, ngjyrë e zezë, figuruar në pronësi të S.H.

Afati i shqyrtimit të kërkesës

13 (trembëdhjetë) ditë