Urdhëra thirrje per gjykim

NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR NE GJYKATEN E POSACME TE APELIT PER NJOFTIMIN E: Denis Matoshi alias Eldi Dizdari, Suada Sherifaj, Bilbil Sherifaj, XhinoSherifaj

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E APELIT
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr. 83 Akti                                                                                                            

Data e regjistrimit 09.04.2024

SHPALLJE

NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Në Gjykatën e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, është regjistruar çështja me nr. 83 akti, në datë 09.04.2024 regjistrimi, që i përket.

KERKUES:  Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, e përfaqësuar në gjykim nga prokurore Elida Kackini.

ANKUES:             Denis Matoshi alias Eldi Dizdari, Suada Sherifaj, Bilbil Sherifaj, XhinoSherifaj si kundërshtim ndaj «vendimit nr. 34, datë 22.12.2023 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar»

PERSON I TRETË:  Etleva Mullalli, Indrit Cobo

 

OBJEKTI:          Konfiskimin e pasurive

BAZA LIGJORE: Ligji nr.10192 datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimt të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masvae parandaluese kundër pasurisë” i ndryshuar.

Seanca gjyqësore është caktuar për t’u zhvilluar më datë 30 Prill 2024, ora 12:00.

Trupi gjykues sipas shortit të datës 09.04.2024 përbëhet: Relatore Saida Dollani, anëtare Daniela Shirka dhe anëtare Iliriana Olldashi.

Kjo shpallje publike, bëhet në konformitet me kërkesat e nenit 460/5 të Kodit të Procedurës Civile, me qëllim që palët dhe përfaqësuesit/mbrojtësit të marrin dijeni për datën dhe orën e zhvillimit të këtij gjykimi.

Një kopje e kësaj shpallje vendoset në vendin e njoftimeve të Gjykatës Posaçme të Apelit, një tjetër në atë të njoftimeve të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, një kopje bashkëngjitet akteve të dosjes, si dhe një kopje do të publikohet në websit të gjykatës.

Tiranë, më 12.04.2024.

 SEKRETARE                                                                                   KRYESEKRETARE

  F.KUSHE                                                                                             L.SHKRETA