Urdhëra thirrje per gjykim

NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR NE GJYKATEN E POSACME TE APELIT PER NJOFTIMIN E: Mario (alias Klodian) Selamaj, Marsel (alias Leonardo) Selamaj

Logo koka dokumentit

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë
GJYKATA E POSAÇME E APELIT
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr. 81 Akti                                                                                                      Tiranë, më 12.04.2024

SHPALLJE

NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Në Gjykatën e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, është regjistruar çështja me nr. 81  akti, datë 08.04.2024  regjistrimi, që i përket.

KËRKUES:                                        Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, përfaqësuar nga prokuror Z. Sotir Kllapi.

KUNDËR SUBJEKTIT:                     Mario (alias Klodian) Selamaj

                                                            Marsel (alias Leonardo) Selamaj

PERSONA TË LIDHUR:                   Gëzim Selamaj

                                                            Nertil Selamaj

PERSON I TRETË:                            “BELLA LISA” shpk

OBJEKTI:                                          Konfiskim  pasurie.

BAZA LIGJORE:                               Akti Normativ Nr.1, datë 31.01.2020 "Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit e sigurisë publike".

Seanca gjyqësore është caktuar për t’u zhvilluar më datë 13.05.2024, ditë e Hënë, ora 09:00 .

Mbi bazën e shortit të zhvilluar pranë kësaj gjykate, kjo çështje shqyrtohet nga trupi gjykues i përbërë nga gjyqtarët: Florjan Kalaja (Kryesues), Saida Dollani (Anëtare) dhe Igerta Hysi (Anëtare).

Kjo shpallje publike, bëhet në konformitet me kërkesat e nenit 460/5 të Kodit të Procedurës Civile, me qëllim që të marrin dijeni palët për datën dhe orën e zhvillimit të këtij gjykimi.

Një kopje e kësaj shpallje vendoset në këndin e njoftimeve të kësaj Gjykate të Posaçme Apeli, një tjetër në atë të njoftimeve të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, një kopje i bashkëngjitet akteve të dosjes, si dhe një kopje do të publikohet në website të gjykatës.

Tiranë, më 12.04.2024

                                                                                    KRYESUES i KOLEGJIT

                                                                                               Florjan KALAJA