Urdhëra thirrje per gjykim

NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR NJOFTIMIN E VIKTIMAVE NË PROCES: Feruzan Durdaj, Zamira Durdaj, Festime Ase, Elona Ase, Rabie Gërdeci, Adelina Cani, Fatime Demiri (Cani), Gëzim Cani, Pëllumb Cani, Uran Deliu, Ilirjan Deliu, Gentjan Deliu

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

 

Nr. 74 Akti                                                                                          Tiranë, më 07.07.2023

Lënda: Për afishimin  e  aktit  të  njoftimit  për  viktimat nga vepra penale

Drejtuar: Kryesekretarisë pranë kësaj Gjykate.

Në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në datë 18.07.2023, ditë e martë, ora 14:00, do të zhvillohet çështja penale me palë:

I PANDEHUR:      Fatmir Mediu.

AKUZUAR: Për kryerjen e veprave penale “Shpërdorimi i detyrës“, në bashkëpunim, parashikuar nga neni 248 dhe 25 i Kodit Penal dhe “Shpërdorimi i detyrës” në bashkëpunim, me subjekt ushtarak-kuadër komandues, parashikuar nga nenet 70/2, 2 të Kodit Penal Ushtarak dhe 25 të Kodit Penal.

Gjykata, në seancën gjyqësore të datës 07.07.2023, bazuar në nenin 138 të Kodit të Procedurës Penale, pasi u njoh me aktet e perfaqësimit të lëshuar nga 109 prej viktimave apo trashëgimtarëve të veprës penale dhe i verifikoi ato, të cilët kanë deklaruar vullnetin për tu përfaqësuar nga ana e ana e av.Dorjan Matilja, anëtar i Dhomës Vendore të Avokatisë Tiranë, gjykata nga verfikimi i akteve të përfaqësimit, konstatatoi se ato janë me të meta dhe në këto kushte gjykata vendosi të mos legjitimojë avokatin Dorjan Matilja si përfaqësues të viktimave apo trashëgimtarëve të veprës penale.


Për sa më sipër, gjykata bazuar në nenin 138 në lidhje me nenin 43 të Ligjit Nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, duke qenë se njoftimi i viktimave të veprës penale të cilët kanë paraqitur një vullnet të formalizuar për përfaqësim, është i vështirë për shkak të numrit të konsiderueshëm të tyre, 104 të tillë, pamundësisë së identifikimit të disa prej tyre, pamundësisë së njoftimit të tyre për shkak se nga momenti  kohor i ndodhjes së faktit penal objekt gjykimi ka kaluar një periudhë kohe relativisht e gjatë dhe nuk dihen vendbanimet e tyre, si dhe njëherazi organi i prokurorisë nuk disponon adresa të përditësuara të vendbanimeve respektive, gjykata vendosi që njoftimi i viktimave të bëhet nëpërmjet shpalljes publike në këndin e njoftimeve dhe faqen e internetit të gjykatës, duke iu bërë ditur vendimmarrja e mësipërme e gjykatës mbi moslegjitimimin e avokatit Dorjam Matlija si përfaqësues i tyre në gjykim, shpallje e cila do të qëndrojë e publikuar për jo më pak se 10 ditë. Për sa më sipër,

                                                  URDHËRON

Kryesekretaren pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të afishojë në këndin e afishimit të Gjykatës dhe në faqen e internetit urdhërin për njoftimin e viktimave të veprës penale:

 1. Feruzan Durdaj, Prokura me Nr.Rep 6733, Nr. Kol 1871 datë 03.09.2019 dhe Prokura me Nr.Rep 3047, Nr. Kol 849/1 datë 21.10.2011
 2. Zamira Durdaj, Prokura me Nr.Rep 6733, Nr. Kol 1871 datë 03.09.2019 dhe Prokura me

Nr.Rep 3047, Nr. Kol 849/1 datë 21.10.2011

 1. Festime Ase, Prokura me Nr.Rep 3021, Nr. Koi 840 datë 21.10.2011
 2. Elona Ase, Prokura me Nr.Rep 3021, Nr. Kol 840 datë 21.1 O.~O 11
 3. Rabie Gërdeci, Prokura me Nr.Rep 435, Nr. Kol 105/1 datë 07.02.2011
 4. Adelina Cani, Prokura me Nr.Rep 795, Nr. Kol 181/3 datë 25.02.2016
 5. Fatime Demiri (Cani), Prokura me Nr.Rep 422, Nr. Kol 106/1 datë 01.02.2016
 6. Gëzim Cani, Prokura me Nr.Rep 682, Nr. Koi 176/2 datë 28.02.2012
 1. Pëllumb Cani, Prokura me Nr.Rep 2978, Nr. Kol 826/1 datë 20.10.2011 1 O. Roland Cani, Prokura me Nr.Rep 2978, Nr. Kol 826/1 datë 20.10.2011
 1. Uran Deliu, Prokura me Nr.Rep 3029, Nr. Kol 845 datë 21.10.2011
 2. Ilirjan Deliu, Prokura me Nr.Rep 3029, Nr. Kol 845 datë 21.10.2011
 3. Gentjan Deliu, Prokura me Nr.Rep 3029, Nr. Kol 845 datë 21.10.2011
 4. Irena Deliu, Prokura me Nr.Rep 3029, Nr. Kol 845 datë 21.10.2011
 5. Fuada Kenga (Deliu), Prokura me Nr.Rep 3029, Nr. Kol 845 datë 21.10.2011
 6. Alketa Hazizaj, Prokura me Nr.Rep 3866, Nr. Kol 976 datë 12.11.2009
 7. Kristina Kranja, Prokura me Nr.Rep 3372, Nr. Kol 885/2 datë 04.11.2015
 8. Leonora Malci, Prokura me Nr.Rep 3042, Nr. Kol 847/2 datë 21.10.2011
 9. Eljona Malci, Prokura me Nr.Rep 3042, Nr. Kol 847/2 datë 21.10.2011
 10. Medi Kociaj, Prokura me Nr.Rep 889, Nr. Kol 308/2 datë 22.03.2014
 11. Mbarime Kociaj, Prokura me Nr.Rep 889, Nr. Kol 308/2 datë 22.03.2014
 12. Valbona Zane (Kociaj), Prokura me Nr.Rep 889, Nr. Kol 308/2 datë 22.03.2014
 13. Arjola Pemaska (Kociaj), Prokura me Nr.Rep 889, Nr. Kol 308/2 datë 22.03.2014
 14. Reshmiko Tabaku (Kociaj), Prokura me Nr.Rep 889, Nr. Kol 308/2 datë 22.03.2014
 15. Myrtezan Kociaj, Prokura me Nr.Rep 889, Nr. Kol 308/2 datë 22.03.2014
 16. Aurel Kociaj, Prokura me Nr.Rep 889, Nr. Kol 308/2 datë 22.03.2014
 17. Arsed Kociaj, Prokura me Nr.Rep 889, Nr. Koi 308/2 datë 22.03.2014
 18. Dilaver Alhasa, Prokura me Nr.Rep 2996, Nr. Kol 830/3 datë 20.10.2011
 19. Gestian Alhasa, Prokura me Nr.Rep 2996, Nr. Kol 830/3 datë 20.10.2011
 20. DenisaAlhasa, Prokura me Nr.Rep 2996, Nr. Kol 830/3 datë 20.10.2011
 21. Shkëlqim Prini, Prokura me Nr.Rep 3067, Nr. Kol 860/3 datë 24.10.2011
 22. Bajram Leti, Prokura me Nr.Rep 3067, Nr. Kol 860/3 datë 24.10.2011
 23. Tushe Leti, Prokura me Nr.Rep 3067, Nr. Kol 860/3 datë 24.10.2011
 24. Suzana Alia, Prokura me Nr.Rep 3107, Nr. Kol 870/3 datë 26.10.2011
 25. Gezim Alla.Prokura me Nr.Rep 2301, Nr. Kol 407/1 datë 29.04.2008
 26. Nazime Hazizaj, Prokura me Nr.Rep 2980, Nr. Kol 827 /3 datë 20.10.2011

37.Dhimiter Hazizaj, Prokura me Nr.Rep 2980, Nr. Kol 827/3 datë 20.10.2011

38.Nikolin Hazizaj, Prokura me Nr.Rep 3866, Nr. Kol 976 datë 12.11.2009;

39.Luiza Hazizaj (Osmenllari), Prokura me Nr.Rep 2980, Nr. Koi 827/3 datë 20.10.2011

 1. Tauland Hazizaj, Prokura me Nr.Rep 3869, Nr. Koi 978/1 datë 12.11.2009
 2. Rigon Durdaj, Prokura me Nr.Rep 3037, Nr. Koi 846/3 datë 21.10.2011
 3. Roxhers Durdaj, Prokura me Nr.Rep 3866, Nr. Kol 976 datë 12.11.2009;
 4. Klevina Durdaj, Prokura me Nr.Rep 3037, Nr. Koi 846/3 datë 21.10.2011
 5. Bilbil Ahmeti, Prokura me Nr.Rep 2301, Nr. Kol 407/1 datë 29.04.2008
 6. Hekuran Kaca, Prokura me Nr.Rep 2301, Nr. Kol 407/1 datë 29.04.2008
 7. Gezim Ballazhi, Prokura me Nr.Rep 2301, Nr. Kol 407/1 datë 29.04.2008
 8. Ramadan Sefaj, Prokura me Nr.Rep 2301, Nr. Kol 407/1 datë 29.04.2008
 9. Dhimiter Hazizaj, Prokura me Nr.Rep 2301, Nr. Kol 407/1 datë 29.04.2008
 10. Hysni Hamolli, Prokura me Nr.Rep 681, Nr. Koi 387 datë 18.04.2016
 11. Qanije Shyti, Prokura me Nr.Rep 681, Nr. Kol 387 datë 18.04.2016
 12. Nexhmije Pere, Prokura me Nr.Rep 681, Nr. Kol 387 datë 18.04.2016
 13. Serije Mucka, Prokura me Nr.Rep 681, Nr. Kol 387 datë 18.04.2016
 14. Selvi Hamolli, Prokura Nr.Rep 3068, Nr. Koi 861/2 datë 24.10.2011
 15. Orgest Hamolli, Prokura Nr.Rep 3068, Nr. Koi 861/2 datë 24.10.2011
 16. Endri Hamolli, Prokura Nr.Rep 3068, Nr. Kol 861/2 datë 24.10.2011
 17. Mirela Hazizaj, Prokura me Nr.Rep 3866, Nr. Kol 976 datë 12.11.2009;
 18. Vesile Gjata; Prokura me Nr.Rep 3866, Nr. Kol 976 datë 12.11.2009;
 19. Perparim Sula, Prokura me Nr.Rep 3866, Nr. Kol 976 datë 12.11.2009;
 20. Liljana Lugjaj (Ahmeti), Prokura me Nr.Rep 611, Nr. Koi 184 datë 21.03.2014
 21. Rukije Sulaj, Prokura me Nr.Rep 440, Nr. Kol 258/2 datë 28.03.2014
 22. Nazmie Vata, Prokura me Nr.Rep 440, Nr. Kol 258/2 datë 28.03.2014
 23. Abaz Cani, Prokura me Nr.Rep 1062, Nr. Kol 259/2 datë 28.03.2012
 24. Dritan Cani, Prokura me Nr.Rep 3023, Nr. Kol 843/1 datë 21.10.2011
 25. Drita Cani, Prokura me Nr.Rep 3023, Nr. Kol 843/1 datë 21.10.2011
 26. Pranvera Cani (Grrica), Prokura me Nr.Rep 3023, Nr. Kol 843/1 datë 21.10.2011
 27. Tixhe Cani (Gjika), Prokura me Nr.Rep 3023, Nr. Kol 843/1 datë 21.10.2011
 28. Jetmir Cani, Prokura me Nr.Rep 3023, Nr. Koi 843/1 datë 21.10.2011
 29. Ramiz Balla, Prokura me Nr.Rep 1003, Nr. Kol 487/1 datë 21.05.2015
 30. Bukurije Balla, Prokura me Nr.Rep 1003, Nr. Kol 487/1 datë 21.05.2015
 31. Kujtim Balla, Prokura me Nr.Rep 1003, Nr. Kol 487/1 datë 21.05.2015
 32. Lulzim Balla, Prokura me Nr.Rep 1003, Nr. Kol 487/1 datë 21.05.2015
 33. Arben Balla, Prokura me Nr.Rep 1003, Nr. Kol 487/1 datë 21.05.2015
 34. Blerina Hoxha (Balla), Prokura me Nr.Rep 1003, Nr. Kol 487/1 datë 21.05.2015
 35. Fatmira Baleta (Balla), Prokura me Nr.Rep 1003, Nr. Kol 487/1 datë 21.05.2015
 36. Ylli Balla, Prokura me Nr.Rep 1003, Nr. Kol 487/1 datë 21.05.2015
 37. Lavdrim Balla, Prokura me Nr.Rep I 003, Nr. Kol 487/1 datë 21.05.2015

77. Besim Kruja, prokura me Nr.Rep 995, Nr. Kol 465/2 datë 04.04.2014

78.Gëzime Veizaj (Kruja), Prokura me Nr.Rep 995, Nr. Koi 465/2 datë 04.04.2014

79.Xhemaile Meraj (Kruja), Prokura me Nr.Rep 995, Nr. Kol 465/2 datë 04.04.2014

 1. Bashkim Kruja, Prokura me Nr.Rep 995, Nr. Kol 465/2 datë 04.04.2014
 2. Bajame Tufa (Kruja), Prokura me Nr.Rep 995, Nr. Kol 465/2 datë 04.04.2014
 1. Bukurije Jonuzi (Kruja), Prokura me Nr.Rep 995, Nr. Kol 465/2 datë 04.04.2014
 2. Clirim Kruja, Prokura me Nr.Rep 995, Nr. Kol 465/2 datë 04.04.2014
 3. Adelina Jonus (Kruja), Prokura me Nr.Rep 995, Nr. Kol 465/2 datë 04.04.2014
 4. Katerina Tufa (Kruja), Prokura me Nr.Rep 995, Nr. Kol 465/2 datë 04.04.2014
 5. Mimoza Kruja, Prokura me Nr.Rep 3012, Nr. Kol 835/2 datë 21.10.2011
 6. Enkeleda Kruja, Prokura me Nr.Rep 3012, Nr. Koi 835/2 datë 21.10.2011
 7. Irisa Kruja, Prokura me Nr.Rep 3012, Nr. Koi 835/2 datë 21.10.2011
 8. Marina Kruja, Prokura me Nr.Rep 3012, Nr. Kol 835/2 datë 21.10.2011
 9. Erkid Durdaj, Prokura me Nr.Rep 3883, Nr. Kol 982/2 datë 13.11.2009
 10. Erisa Durdaj, Prokura me Nr.Rep 3883, Nr. Kol 982/2 datë 13.11.2009
 11. Luiza Durdaj, Prokura me Nr.Rep 3883, Nr. Koi 982/2 datë 13.11.2009
 12. Drita Breti, Prokura me Nr.Rep 1535, Nr. Kol 432/3 datë 20.05.2015
 13. Xhaferr Breti, Prokura me Nr.Rep 1542, Nr. Kol 436/4 datë 20.05.2015
 14. Eduart Breti, Prokura me Nr.Rep 3176, Nr. Kol 843/1 datë 22.10.2015
 15. Silvana Breti, Prokura me Nr.Rep 5451, Nr. Koi 1672 datë 22.12.2022
 16. Gjele Malci, Prokura me Nr.Rep 3578, Nr. Kol 2365 datë 19.11.2015
 17. Vjosava Merdhoqi (Malci), Prokura me Nr.Rep 3578, Nr. Kol 2365 datë 19.11.2015
 1. Ardjan Malci, Prokura me Nr.Rep 3578, Nr. Kol 2365 datë 19.11.2015
 2. .Kok Malci, Prokura me Nr.Rep 3578, Nr. Kol 2365 datë 19.11.2015
 3. Agustin Malci, Prokura me Nr.Rep 3578, Nr. Kol 2365 datë 19.11.2015

102.Sali Ballazhi, Prokura me Nr.Rep 1052, Nr. Kol 254 datë 28.03.2012

103.Mine Ballazhi, Prokura me Nr.Rep 1052, Nr. Kol 254 datë 28.03.2012

104.Esmeralda Sefaj, Prokura me Nr.Rep 866, Nr. Kol 199/2 datë 01.03.2016 u

105.MustafLaci, Prokura me Nr.Rep 2985, Nr. Kol 829 datë 20.10.2011

106. Vasil Laci, Prokura me Nr.Rep 2985, Nr. Kol 829 datë 20.10.2011

107.Jeton Laci, Prokura me Nr.Rep 2985, Nr. Kol 829 datë 20.10.2011

108. Vilson Laci, Prokura me Nr.Rep 2985, Nr. Kol 829 datë 20.10.2011

109.Qendra "Shoqata e viktimave të shpërthimit të Gërdecit", Prokura me Nr.Rep 1263, Nr.  Koi 329/2 datë 19.04.2011

Të njoftohet Gjykata për veprimet e kryera përpara seancës paraprake, të caktuar për t’u zhvilluar në datë 18.07.2023, ora 14:00.

GJYQTARE

Irena GJOKA