Urdhëra thirrje per gjykim

NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E SHTETASIT: SOTIRAQ MONE

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr.47Akti                                                                                                     Tiranë, më 11.05.2022

         

Lënda:        Lajmërim për depozitim e njoftimit

       

Drejtuar:    Shtetasit Sotiraq Mone

 

Adresë:       Lagjia: “Konferenca e Pezes”, bulevardi ‘Jakov Xoxa”, nr.79, shk.II, ap.8, Fier

Më datë 23.05.2022, ditë e hene, ora 11:00, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, do të shqyrtohet ne seance paraprake kërkesa penale me pale:

KËRKUES:       Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar

OBJEKTI:         Pushimin e hetimeve te procedimit penal nr.178 të vitit 2019, pasi provohet 

                            se fakti nuk ekziston

BAZA LIGJORE: neni 328/1, shkronja “a” dhe 329/a e vijues te K.Pr.Penale

1. Gjykata bazuar në nenin 138 të K.Pr.Penale, ju njofton se në Bashkine Fier, me adresë: Lagjia: “Konferenca e Pezes”, bulevardi ‘Jakov Xoxa”, nr.79, shk.II, ap.8, Fier, është depozituar akti i njoftimit për zhvillimin e seancës gjyqësore të kësaj kërkesë penale pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Tiranë, duke ju komunikuar se seanca do të zhvillohet në 23.05.2022, ditë e hene, ora 11:00, pranë kësaj Gjykate.

2.Lajmërimi i depozitimit të afishohet në portën e shtëpisë së shtetasit Sotiraq Mone.

3.Ngarkohet ftuesi gjyqësor të bëjë lajmërimin për depozitim e njoftimit për shtetasin Sotiraq Mone me letërekomande me lajmërin marrje.

GJYQTARE

ATALANTA ZEQIRAJ