Urdhëra thirrje per gjykim

NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Dritan Rexhepi, Gentian Funiqi, Martin Bleta, Korado Keshteja, Artan Doçaj, Geraldo Martini, Aldo Majnishta

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr.91 Akti                                                                                          Tiranë, më datë 31.07.2023

Drejtuar:        KRYESEKRETARISË

Lënda:            Kërkohet afishimi i urdhërit të thirrjes për seancë gjyqësore

   

Me datë 19.09.2023, ora 12:00, në Gjykatën e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, është caktuar për t’u zhvilluar seanca gjyqësore me:

Kërkues:     Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Tiranë.                     

Të pandehur:  

    1. Dritan Rexhepi
    2. Gentian Funiqi
    3. Martin Bleta
    4. Korado Keshteja
    5. Artan Doçaj
    6. Geraldo Martini
    7. Aldo Majnishta

Akuzuar:    Për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga  nenet 109/3, 278/1, 28/4, 303, 333/a2 dhe 334/1 të K.Penal.

Bazuar në nenin 140/5 të K.Pr.Penale,

URDHËROJMË:

Njoftimin e thirrjes për gjykim të të pandehurve:

 • Dritan Rexhepi, i biri i Pelivan dhe i Olimbi, i daëlindjes 10.04.1980, lindur dhe banues në Vlorë, me adresë ndërtesa 015, H 0, Ap. 015, Brataj Selenicë Vlorë.
 • Gentjan Funiqi (Doçaj), i biri i Lush dhe i Pashkë, i datëlindjes 20.03.1982, lindur në Shkodër dhe banues në rrugën “Muhamet Deliu”, ndërtesa 47, H 2, Ap.2, Dajt Linëz Tiranë.
 • Martin Bleta, i biri i Nikë dhe i Luçe, i datëlindjes 15.03.1986, lindur në Shkodër dhe banues në Grudë e Re, Rrethinat Shkodër.
 • Korado Keshteja (Geshteja), i biri i Gjergj dhe i Drita, i datëlindjes 17.07.1991, lindur në Shkodër dhe banues në Hot i Ri, Rrethinat Shkodër.
 • Artan Doçaj, i biri i Kolë dhe i Dilë, i datëlindjes 11.03.1984, lindur në Dojan Tropojë dhe banues në Blloku i Ri, Rrethinat Bleran Shkodër.
 • Geraldo Martini, i biri i Lush dhe i Pashkë, i datëlindjes 18.02.1989, lindur në Shkodër dhe banues në lagjja “29 Nëntori”, Nd.123 Shkodër;
 • Aldo Majnishta, i biri i Sokol dhe i Mirë, i datëlindjes 16.07.1994, lindur në Shkodër dhe banues në rrugën “Dhimitër Frangu”, Shkodër, për t’u paraqitur në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë Për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me datë 19.09.2023, ora 12.00, nëpërmjet depozitimit;
 • Në këndin e afishimit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar;
 • Në faqen e internetit të kësaj gjykate.  

Sa më lart, të zbatohet urdhërimi i gjykatës për afishimin në këndin e afishimit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe në faqen e internetit të kësaj gjykate.

GJYQTARE
FLOJERA DAVIDHI