Urdhëra thirrje per gjykim

NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Erjon Ylber Cërriku.

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË

PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr. 61 Akti                                                                                  Tiranë, më datë 12.04.2024

Lënda:  Për njoftimin me shpallje publike për të pandehurin Erjon Ylber Cërriku.

Drejtuar:        Kryesekretarisë së gjykatës.

datë 25.04.2024, ora 12.00, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, është caktuar për t’u zhvilluar seanca gjyqësore që i përket kërkesës penale me numër regj.61, datë regjistrimi 22.02.2024, me:

KËRKUES:               Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

I PANDEHUR:         Erjon CËRRIKU, i biri i Ylberit dhe i Suzanës, i datëlindjes 05.03.1985, lindur dhe banues në Tiranë, Njësia Administrative Nr.6, Njësia Bashkiake Nr. 6, 1027, me shtetësi shqiptare, i dënuar, hetuar në mungesë.  

AKUZUAR:              Për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni aktiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë”, kryer në bashkëpunim, të parashikuar nga neni 319 e 25 i Kodit Penal.

OBJEKTI:               Gjykimin e çështjes penale në lidhje me procedimin penal nr.61 të vitit 2022.

BAZA LIGJORE:    Neni 333 e vijues të Kodit të Procedurës Penale.

Gjykata bazuar në nenin 140 dhe 141 të K.Pr.Penale,

URDHËRON

  1. Njoftimin me afishim shpallje publike të të pandehurit, të mëposhtëm:

Erjon CËRRIKU, i biri i Ylberit dhe i Suzanës, i datëlindjes 05.03.1985, lindur dhe banues në Tiranë, Njësia Administrative Nr.6, Njësia Bashkiake, për zhvillimin e gjykimit e çështjes penale në ngarkim të tij, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, duke u komunikuar zhvillimin e seancës në datë 25.04.2024, ora 12.00.

2. Kryesekretaria pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, urdhërohet të afishojë në këndin e afshimit të Gjykatës, njoftimin me shpallje publike për të pandehurin Erjon Ylber Cërriku.

3. Të njoftohet gjykata, për veprimet e kryera përpara seancës gjyqësore të caktuar, për t’u zhvilluar në datë 25.04.2024, ora 12.00.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin!         

 

GJYQTAR

ERJON BANI