Urdhëra thirrje per gjykim

NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE PER Bledar Jambelli, Idajet Muho DHE Trëndelinë Muho

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E APELIT
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr. 89 Akti                                                                                                            

Data e regjistrimit 06.05.2022

SHPALLJE

NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Në Gjykatën e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, është regjistruar çështja me nr. 89 akti, në datë 06.05.2022 regjistrimi, që i përket.

KERKUES:      Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, e përfaqësuar në gjykim nga prokurore Dorina Bejko.

ANKUES:                   1. Bledar Jambelli (alias Rkardo Muho, Bledar Muho)

2. Idajet Muho

3. Trëndelinë Muho

OBJEKTI:                  Konfiskimin e pasurive

BAZA LIGJORE:       Akti Normativ nr. 1, datë 31.01.2020 “Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit të sigurisë publike”

Seanca gjyqësore është caktuar për t’u zhvilluar më datë 02 Qeshor 2022 ora 09.00.

Trupi gjykues sipas shortit të datës 06.05.2022 përbëhet: Relatore Saida Dollani, anëtar Dhimitër Lara dhe anëtare Nertina Kosova.

Kjo shpallje publike, bëhet në konformitet me kërkesat e nenit 460/5 të Kodit të Procedurës Civile, me qëllim që palët dhe përfaqësuesit/mbrojtësit të marrin dijeni për datën dhe orën e zhvillimit të këtij gjykimi.

Një kopje e kësaj shpallje vendoset në vendin e njoftimeve të kësaj Gjykate të Posaçme të Apelit, një tjetër në atë të njoftimeve të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, një kopje bashkëngjitet akteve të dosjes, si dhe një kopje do të publikohet në ëebsit të gjykatës.

Tiranë, më 09.05.2022.

 SEKRETARE                                                                                   KRYESEKRETARE

  F.KUSHE                                                                                             L.SHKRETA