Urdhëra thirrje per gjykim

NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE PER Emilian Shega etj.

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E APELIT
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr. 91 akti                                                                                                             

Data e regjistrimit 06.05.2022

SHPALLJE

NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Në Gjykatën e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, është regjistruar çështja me nr. 91 akti, datë 06.05.2022 regjistrimi, që i përket.

KËRKUESE:                          Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar

OBJEKTI:                              Konfiskim i pasurive.

KUNDËR SUBJEKTIT:         Emilian Shega

PERSONA TË LIDHUR:       Gentian Hoxha (Shega)

                                                Emine Shega

                                                Petrit Shega

PERSONA TË TRETË:          Erjon Koxha

                                                Maksim Koxha

                                                Rustem Koxha

BAZA LIGJORE:                   Aktit Normativ nr. 1, datë 31/01/2020 “Për masat parandaluese në kuadër të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit dhe sigurisë publike”.

Seanca gjyqësore është caktuar për t’u zhvilluar më datë 02.06.2022, ora 10.00.

Mbi bazën e shortit të zhvilluar pranë kësaj gjykate, kjo çështje shqyrtohet nga trupi gjykues i përbërë nga gjyqtarët: Nertina Kosova (Kryesuese), Saida Dollani(Anëtare) dhe Engert Pellumbi (Anëtar).

Kjo shpallje publike, bëhet në konformitet me kërkesat e nenit 460/5 të Kodit të Procedurës Civile, me qëllim që të marrin dijeni palët për datën dhe orën e zhvillimit të këtij gjykimi.

Një kopje e kësaj shpallje vendoset në këndin e njoftimeve të kësaj Gjykate të Posaçme Apeli, një tjetër në atë të njoftimeve të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, një kopje i bashkëngjitet akteve të dosjes, si dhe një kopje do të publikohet në website të gjykatës.

Tiranë, më 16.05.2022.

 

KRYESUESE E KOLEGJIT

Nertina KOSOVA